Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE

Main Article Content

Ewa Gołębiowska

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę dyrektywy parlamentu europejskiego w sprawie raportowania informacji niefinansowych oraz rezolucji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, oraz innych wybranych dokumentów. Inicjatywy UE wskazują na bardzo ważną rolę regulacji ponadnarodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, kreowania gospodarki bezemisyjnej, propagowania społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniania potencjału jaki daje internet w gospodarce globalnej. Autorka podkreśla, że we współczesnej gospodarce wiedzy o przewadze konkurencyjnej decyduje kapitał intelektualny oraz zrównoważony rozwój. Dlatego też UE, której celem jest stworzenie najbardziej innowacyjnej gospodarki, obecnie stawia tak wysokie wymagania podmiotom gospodarczym działającym na jej terenie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gołębiowska, E. (2014). Instytucjonalne ramy społecznej odpowiedzialności organizacji w UE. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 18–25. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1929
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bednarczyk H. [2002], Polityka społeczna: warunki realizacji i skuteczności, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2.
2. Bukowitz W.R., Wiliamms R.L. [1999], The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times, London, Prentice Hall.
3. EP [2014], European Parliament, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0023+0+DOC+XML+V0//PL#title1, dostęp 14/07/2014.
4. Golański M. [2005], Społeczeństwo informacyjne – często (nie)zadawane pytania, e-mentor, nr 2.
5. Kwasek A. [2014], Początek XXI wieku w kontekście nowych technologii i zjawisk społeczno-gospodarczych, Magazyn Biznesowy i Akademicki, Sztuka Zarządzania, nr 53, http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/?strona=mag_kwasek62&nr=62&p=#_ftn9, dostęp 27/10/2014.
6. Olszak C.M. [2005], Wiedza biznesowa, Computerworld, nr 1.
7. Penc J. [2005], Sztuka skutecznego zarządzania, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.