Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej

Main Article Content

Sylwia Godlewska

Abstrakt

Ważnym elementem wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki są klastry. W artykule został przedstawiony jeden z najdłużej działających – Dolina Lotnicza. Klaster skupia przedsiębiorstwa branży lotniczej i jest przykładem dynamicznego rozwój przemysłu high- tech. Ważną cechą Doliny Lotniczej jest również angażowanie się w innowacyjne projekty o charakterze międzynarodowym, co sprzyja rozszerzaniu sieci współpracy i partnerstwa na inne kraje i regiony – podkreśla autorka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Godlewska, S. (2014). Klastry jako katalizator rozwoju gospodarczego i myśli innowacyjnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 46–54. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1931
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamska J. [2011], Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Aydalot P. [1989], Innovative Environments in Europe, Paris, GREMI.
3. Aydalot P. [1984], Technologies nouvelles et developpement territorial, Groupe Technologies Nouvelleset Space, Paris, Sorbonne.
4. Bal-Woźniak T. [2012], Innowacyjność w ujęciu podmiotowym: uwarunkowania instytucjonalne, Warszawa, PWE.
5. Borek M. [2008], Historia sukcesu: Dolina Lotnicza, Innowacyjny Start, kwiecień, www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?nr=8&Id=49, dostęp 11/09/2014.
6. Borowiecki R., Kwieciński M. [2004], (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków, Zakamycze.
Szultka S. [2002], Koncepcja klastrów, a konkurencyjność przedsiębiorstw, Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
8. Gorynia M., Jankowska B. [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa, Difin.
9. Hollensen S. [2003], Marketing Management: A Relationship Approach, Prentice Hall.
10. Karlsson Ch., Andersson A.E., Chesire P.C., Stough R.R. [2009], New Directions in Regional Economic Development, Advances in Spatial Science, Springer.
11. Ketels Ch. [2003], The Development of the cluster concept– present experiences and further developments, prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 December, [www.isc.hbs.edu/pdf/Frontiers_of_Cluster_Research_2003.11.23.pdf], dostęp 20/10/2014.
12. Kowalski A.M. [2013], Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
13. Lentowicz Z. [2013], InnoLot rozwinie innowacje Doliny Lotniczej, Rzeczpospolita, 5 listopad, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1062396.html, dostęp 11/09/2014.
14. Lundvall B.A. [1992], National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London, Pinter Publishers.
15. Markusen A. [1996], Sticky places in slippery space. A typology of industrial districts, Economic Geography, No 3.
16. Mikołajczyk B. [2009], Klastry na świecie. Studia przypadków, Warszawa, Difin.
17. Nowakowska A. [2009], Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18. Porter M.E. [1998], On Competition, Boston, MA, Harvard Business Review Series.
19. Porter M.E. [1990], The Competitive Advantage of Nations, London, Macmillian.
20. Santarek K. [2008], Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa, PARP.
21. Schumpeter J.A. [1934], The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle, Cambridge, Harvard University Press.
22. Skawińska E., Zalewski R.I. [2009], Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, Warszawa, PWE.
23. Stanienda J., Clusters in the system of region innovations, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, Vol. 19, Iss. 2, Tarnów 2011.