Przedsiębiorczość kobiet – aspekt regionalny

Main Article Content

Katarzyna Gerejczyk

Abstrakt

W rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej upatruje się ważną formę wspierania aktywności zawodowej Polek i przeciwdziałania feminizacji bezrobocia. Celem artykułu jest zaprezentowanie wiedzy na temat czynników skłaniających Polki do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W oparciu o studia literaturowe i badania, autorka dokonała analizy motywów przedsiębiorczości kobiet bezrobotnych, z uwzględnieniem specyfiki regionalnych uwarunkowań przedsiębiorczości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gerejczyk, K. (2014). Przedsiębiorczość kobiet – aspekt regionalny. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4), 71–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1933
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Ahl H.J. [2002], The Making of the Female Entrepreneur. A Discourse Analysis of Research Texts onWomen’s Entrepreneurship, Jönköping, Jönköping International Business School.
2. Ahl H.J. [2006], Why research on woman entrepreneurs needs new directions, Entrepreneurship: Theory and Practice, Vol. 30, I. 5.
3. Balcerzak-Paradowska B., Bednarski M., Głogosz D., Kusztelak P., Ruzik-Sierdzińska A., MirosławJ. [2011], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Warszawa, PARP.
4. Baran B. [2006], Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn: raporty eksperckie, T. 1, Warszawa, Scholar.
5. Baron R.A. [2007], Entrepreneurship: A Process Perspective, in: The Psychology of Entrepreneurship, Baum J.R., Frese M., Baron R.A. (eds.), The Organizational Frontiers Series, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
6. Bird B., Brush C. [2002], A gender perspective on organization creation, Entrepreneurship: Theoryand Practice, No. 26.
7. Bratnicki M. [2002], Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
8. Brush C.G., Carter N.M., Gatewood E., Greene P.G., Hart M.M. [2004], Clearing the Hurdles: Women Building High-Growth Businesses, Upper Saddle River, Financial Times.
9. Brush C.G., Carter N.M., Gatewood E.J., Greene P.G., Hart M.M., [2006], (eds.), Growth-orientedwomen entrepreneurs and their businesses: a global research perspective, Cheltenham-Massachusetts, E.Elgar Publishing.
10. Constant A. [2006], Female proclivity to the world of business, Kyklos, Vol. 59, No. 4.
11. de Bruin A., Brush C.G., Welter F. [2007], Advancing a framework for coherent research on women’s entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory and Practice. Special Issue on Women and Entrepreneurship, No. 31.
12. de Bruin A., Brush C.G., Welter F. [2006], Towards building cumulative knowledge on women’s entrepreneurship, Entrepreneurship: Theory and Practice, Special Issue on Women and Entrepreneurship,No. 30.
13. DeTienne D.R., Chandler G.N. [2007], The role of gender in opportunity identification, Entrepreneurship:Theory and Practice, No. 31.
14. Farr-Wharton R., Brunetto Y. [2007], Women entrepreneurs, opportunity recognition and government sponsored business networks a social capital perspective, Women in Management Review, No. 3.
15. Fayolle A. [2007], Entrepreneurship and New Value Creation. The Dynamics of the Entrepreneurial Process, Cambridge, Cambridge University Press.
16. Godlewska-Majkowska H. [2011], Przedsiębiorczość regionalna i atrakcyjność inwestycyjna regionów jako zjawisko ekonomiczno-społeczne, w: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Godlewska-Majkowska H. (red.), Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Warszawa,Oficyna Wydawnicza SGH.
17. Jacobsen J.P. [2007], The economics of gender, 3rd edition, Oxford, Blackwell Publishing.
18. Jennings J.E., Brush C.G. [2013], Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) thebroader entrepreneurship literature?, The Academy of Management Annals, Vol. 7, No. 1, http://dx.doi.org/10.1080/19416520.2013.782190.
19. Kotowska I.E. [2009], (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobietw Polsce, Warszawa, Scholar.
20. Kurczewska A. [2010], Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych, E-mentor, nr 4 (36), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768, dostęp 31/07/2014.
21. Lisowska E., Kasprzak R. [2008] (red.), Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
22. Parker S.C. [2009], The Economics of Entrepreneurship, New York, Cambridge University Press.
23. Rollnik-Sadowska E. [2010], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Warszawa, Difin.
24. Safin K. [2004], Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, Jaremczuk K. (red.), Tarnobrzeg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
25. Starnowska M. [2009], Female entrepreneurship – on the nexus of person and context – merging pigeon holes, w: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland , Wasilczuk J.E. (ed.), Gdańsk, Gdańsk University of Technology.
26. Sudoł S. [2008], Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, Jaremczuk K. (red.), Tarnobrzeg, Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnobrzegu.
27. Shapero A., Sokol L. [1982], The social dimensions of entrepreneurship, in: C.A. Kent, D.L. Sexton,K.H. Vesper (eds.), Encyclopaedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
28. Terjesen S., Elam A., Brush C.G. [2011], Gender and new venture creation, in: Handbook of Researchon New Venture Creation, Hindle K., Klyver K. (eds.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
29. Wasilczuk J. [2011], Przedsiębiorczość kobiet, w: Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Warszawa, CeDeWu.
30. Westhead P., Wright M., McElwee G. [2011] (eds.), Entrepreneurship: perspectives and cases, Harlow, Pearson Education.
31. Wilson F., Kickul J., Marlino D. [2007], Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial intentions: implications for entrepreneurship education, Entrepreneurship: Theory and Practice, No. 31.
32. Zieliński M. [2011], Uwarunkowania koniunkturalne a bezrobocie długotrwałe i bezrobocie młodzieży, w: Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Horodeński R.Cz., Sadowska-Snarska C. (red.), Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2011, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.
33. Ziomek A. [2011], Lokalny rynek pracy wobec zmian koniunktury gospodarczej, w: Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Jarmołowicz W. (red.), Poznań, Wydawnictwo Forum Naukowe.