Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej

Main Article Content

Ryszard Domański

Abstrakt

Poziom stopy procentowej – najważniejszego parametru ekonomicznego – jest wyznacznikiem sensowności podejmowania wysiłków gospodarczych przynoszących efekt z odroczeniem. Celem artykułu jest pokazanie oddziaływania stopy procentowej na tworzenie i proporcje wykorzystania czynników wzrostu, na alokacyjne wybory ekonomiczne i na podział dochodu oraz zasobów w gospodarce. Na podstawie analizy poziomów stóp pro-centowych z okresu transformacji polskiej gospodarki, autor pokazuje ich wpływ na ukształtowanie się obecnej gospodarki, na finanse publiczne, i w konsekwencji na poziom życia społeczeństwa. Do tych najbardziej znaczących skutków należy niska innowacyjność gospodarki. Taka analiza – zdaniem autora – jest teoretyczną podstawą do określenia, jakie powinno się podjąć działania, aby mógł zakończyć się sukcesem program mający zmienić proporcje gospodarcze Polski, uznane za pożądane przez obecny rząd.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domański , R. . (2016). Strategia rozwoju jako efekt polityki pieniężnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 29–41. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1950
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Czekaj J., Filar D., Noga M., Rzońca A., Winiecki J., Wojtyna A., Zielińska-Głębocka A. [2015], Listotwarty w związku groźbą naruszenia niezależności Banku Centralnego, 23 października.
2. Domański S.R. [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa, PWN.
3. Domański S.R. [2001], W poszukiwaniu straconego czasu niedokończonych losów ludzkich, w: OdPaździernika do Sierpnia, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fr.Skarbka.
4. Domański S.R. [2009], Stopa procentowa jako narzędzie podziału i strategii gospodarczej, maszynopispowielany, Warszawa, SGH, www.ryszarddomanski.pl.
5. Domański S.R. [2010], Kwestia własnościowa w transformacji systemowej. Dlaczego tak łatwo upadłkomunizm i dlaczego tak trudno znaleźć zgodę społeczną, „Studia Ekonomiczna”, INE PAN, nr 2,s. 193-228.
6. Domański S.R. [2011], OFE – międzygeneracyjny podział majątku a podział bieżącego PKB, jakopodstawa konstrukcji systemu emerytalnego, w: Ubezpieczenia społeczne w Polsce 10 lat reformowania,J. Hrynkiewicz (red.), Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski,s. 73-82.
7. Domański S.R. [2013], Wstęp, Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne,Warszawa, PWN, s. 22-25.
8. Domański S.R., Zajączkowska S. [2008], O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjałbadawczo- rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie wieków XX i XXI, w:W poszukiwaniu ładu gospodarczego, E. Mączyńska, S. Sadowski (red.), Warszawa, PTE.
9. Fisher I. [1927], The Nature of Capital and Income.
10. GUS [2014], Rocznik statystyczny 2014, GUS, Warszawa.
11. Jankowiak J. [2016], Prezes zadecyduje o roli NBP, rozmowa, „Rzeczpospolita”, 9 maja.
12. Jorgenson D.W., Pachon A. [1981], The Accumulation of Human and Non-human Capital, DiscussionPaper, No 769, Harvard Institute of Economic Research, 1981.
13. Kaczyński J. [2016], Plan Morawieckiego jest naszą szansą, wywiad T. Sakiewicza z prezesem PiS,„Gazeta Polska Codziennie”, 7 kwietnia.
14. Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa, PWN, s. 164-1653.
15. Kołodko G.W. [1994], Strategia dla Polski, URM, Warszawa.
16. Kurowski S. [1970], Nowe (stare) sprawy Polaków, maszynopis, Łeba, lipiec-sierpień, w: Od Październikado Sierpnia, Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fr. Skarbka.
17. Kurowski S. (ps. Andrzej Skrzętny) [1978], Diagnoza i program, „Droga”, nr 1/ lipiec, Warszawa.
18. Nelson R.R., Phelps S. [1966], Investment in Humans, Technological Diffusion and Economics Growth,“American Economic Review”, Vol. 56, May.
19. Rosati D. [2016], Glapiński jest oddalony od polityki, rozmowa, „Rzeczpospolita”, 9 maja.
20. Strategia [2016], Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
21. Varian H.R. [2013], Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Warszawa, PWN.
22. Wójtowicz G., Wójtowicz A. [2004], Historia monetarna Polski, Warszawa, Biblioteka Bankowca,Twigger.
23. Zieliński J. [2008], Beton na uniwersytetach, „Wprost”, 12.04.
24. Żyżyński J. [2014], Tanią siłą roboczą nie zbudujemy dobrobytu, wywiad Ł. Karczmarzyka, http://www.stachurska.eu/?p=15975, 26.02.2014, dostęp 02/08/2016