Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami

Main Article Content

Maciej Urbaniak

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie roli systemowego zarządzania środowiskiem i energią w budowaniu relacji z dostawcami. Pojawiające się trendy związane z wdrażaniem koncepcji trwałego (zrównoważonego) rozwoju powodują, iż przedsiębiorstwa będące uczestnikami łańcuchów dostaw są zainteresowane wdrażaniem systemowego zarządzania środowiskowego o- partego na wymaganiach norm ISO serii 14000 oraz systemowego zarządzania energią zgodnego z wymaganiami ISO serii 5000. Standardy te kładą nacisk na określenie celów oraz na programy poprawy oddziaływania na otoczenie, jak i przestrzeganie przepisów prawnych w tym zakresie. Wdrażanie tych narzędzi wynika także z oczekiwań klientów instytucjonalnych, którzy systemowe zarządzanie środowiskiem oraz energią traktują również jako kryterium oceny wstępnej i okresowej dostawców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbaniak, M. . (2016). Rola systemowego zarządzania środowiskowego i energią w budowaniu relacji z dostawcami. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 43–49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1952
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Antunes P, Carreira P., da Silva M.M. [2014], Towards an energy management maturitymodel, “Energy Policy”, Vol. 73, p. 803-814.
2. Chopra S., Wu P.-J. [2016], Eco-activities and operating performance in the computer and electronicsindustry, “European Journal of Operational Research”, Vol. 248, No. 3, p. 971-9.
3. Dyrektywa [2006], Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystanie energii i usług energetycznychoraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG, Dz. Urz. UE L 114/64. Dyrektywa definiujeaudyt energetyczny jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie odpowiedniej wiedzyo profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacjiprzemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwościopłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o wynikach.
4. Foerstl K., Reuter C., Hartmann E., Blome C. [2010], Managing supplier sustainability risks in a dynamicallychanging environment — Sustainable supplier management in the chemical industry, “Journalof Purchasing and Supply Management”, Vol. 16, No. 2, p. 118-130.
5. Gopalakrishnan B., Ramamoorthy K., Crowe E., Chaudhari S., Latif H. [2014], A structured approachfor facilitating the implementation of ISO 50001 standard in the manufacturing sector, “SustainableEnergy Technologies and Assessments” , Vol. 7, p. 154-165.
6. Introna V., Cesarotti V., Benedetti M., Biagiotti S., Rotunno R. [2014], Energy Management maturitymodel: an organizational tool to foster the continuous reduction of energy consumption in companies,“Journal of Cleaner Production”, Vol. 83, p. 108-117.
7. ISO [2016], ISO Survey, http://www.iso.org/iso/iso-survey, dostęp 25/03/2016.
8. Jovanović B., Filipović J. [2016], ISO 50001 standard-based energy management maturity model –proposal and validation in industry, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 112, p. 2744-2755.
9. Laskurain I., Heras-Saizarbitoria I., Casadesús M. [2015], Fostering renewable energy sources bystandards for environmental and energy management, “Renewable and Sustainable Energy Reviews”,Vol. 50, p. 1148-1156.
10. Leigh M., Li X. [2015], Industrial ecology, industrial symbiosis and supply chain environmentalsustainability: a case study of a large UK distributor, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 106,p. 632-643.
11. Majerník M., Bosák M., Štofová L., Szaryszová P. [2015], Innovative model of integrated energymanagement in companies, “Quality Innovation Prosperity”, Vol. 19, No. 1, p. 22-32.
12. Mezinska I., Strode S. [2015], Emerging horizons of environmental management in food sector companies,“Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 213, p. 527-532.
13. Milkińska A. [2011], Proekologiczne rozwiązania w nowoczesnych obiektach logistycznych – nawybranych przykładach, „Logistyka”, nr 6, s. 4325-4334.
14. Ngai E.W.T, Chau D.C.K., Poon J.K.L., To C.K.M. [2013], Energy and utility management maturitymodel for sustainable manufacturing process, “International Journal of Production Economics”, Vol.146, No. 2, p. 453-464.
15. SKF [2016], www.skf.com/pl/our-company/environmental-care/climate-change/climate-strategy/raw-material-and-components.html, dostęp 05/04/2016.
16. Szczepaniak K. [2014], Systemy zarządzania energią w warunkach zrównoważonego rozwoju,„Zarządzanie i Finanse”, nr 4, s. 389-406.
17. To W.M., Lee P.K.C. [2014], Diffusion of ISO 14001 environmental management system: global,regional and country-level analyses, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 66, p. 489-498.
18. Wiengarten F., Pagell M., Fynes B. [2013], ISO 14000 certification and investments in environmentalsupply chain management practices: identifying differences in motivation and adoption levels betweenWestern European and North American companies, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 56, p. 18-28.