Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych

Main Article Content

Waldemar Walczak

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozważania nawiązujące do prowadzonych badań naukowych, które zwracają uwagę na potrzebę wypracowania określonych standardów nadzoru w spółkach komunalnych. Pierwsza część pracy koncentruje się na wyjaśnieniu istoty ładu korporacyjnego, a następnie zostały omówione najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sformułowane w wyniku przeprowadzonej analizy stosownych dokumentów, odnoszących się do zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych. Omawiane regulacje mające na celu podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego i wypracowanie dobrych praktyk, w szczególności zwracają uwagę na kwestie wymagań formalnych, jakie obowiązują w procesie wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych, a także uwypuklają zadania w ramach nadzoru nad spółkami z uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-finansowych. Autor podkreśla, że istotną rolę dla skuteczności tych działań odgrywa proces właściwego obiegu pomiędzy organami spółki informacji, dotyczących bieżącego ich funkcjonowania, co może w istotny sposób wzmocnić wewnętrzną kontrolę i ułatwić zarządzanie ryzykiem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, W. . (2014). Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 85–96. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1976
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Aluchna M., Dobre praktyki corporate governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, „E-mentor”, 2008, nr 2, s. 18-25.
2. Aluchna M., Przejrzystość jako element nadzoru korporacyjnego. Wyzwania dla spółek giełdowych, „E-mentor”, 2005, nr 5, s. 11.
3. Dobija D., Koładkiewicz I., Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 7-8.
4. Domański G., Stępniak L., Kształtowanie ładu korporacyjnego w polskich spółkach giełdowych, „Problemy Zarządzania”, 2003, nr 1, s. 49.
5. Herdan A., Przesłanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Naukowe nr 6/2007, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, s. 28-29.
6. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s. 11.
7. Jerzemowska M., Campbell K., Najman K., Przyczynek do oceny polskich regulacji nadzoru korporacyjnego, „Master of Business Administration”, 2010, nr 6, s. 2-15.
8. Jeżak J., Ład korporacyjny, Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 10.
9. Jeżak J., Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej, [w:] Governance – Korporacje, instytucje publiczne, sieci, A. Samborski (red. ), "Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 141, s. 21-22.
10. Koładkiewicz I., Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2013, s. 10.
11. Kozioł L., Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2007, nr 1, s. 216-217.
12. Krzysztofek A., Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, „Zarządzanie i Finanse”, 2012, nr 4, s. 334-335.
13. Kwiecień A., Ład korporacyjny reakcją przedsiębiorstw na kryzys zaufania, „Zarządzanie i Finanse”, 2012, nr 4, s. 394-398.
14. Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 2.
15. Marona A., Nalepka A., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy, [w:] Strategie rozwoju organizacji, A. Stabryła, T. Małkus (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 171-172.
16. Mesjasz Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] Ład korporacyjny, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 16.
17. Penc J., Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa 2010.
18. Rudolf S., Urbanek P., Janusz T., Stos D., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002, s.31.
19. Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka – próba zdiagnozowania występujących rozbieżności, „E-mentor”, 2012, nr 2, s. 19-28.
20. Walczak W., Dysfunkcje nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem samorządów – studium przypadku, „Przegląd Corporate Governance”, 2013, nr 1, s. 76-93.
21. Walczak W., Zróżnicowane standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, „Przegląd Corporate Governance”, 2013, nr 3, s. 28-30.
22. Walczak W., Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie”, 2012, nr 3, s. 191-200.
23. Walczak W., Kontrola zakazu łączenia stanowisk w radach nadzorczych spółek a budowanie zaufania do państwa, „Kontrola Państwowa”, 2014, nr 1, NIK, Warszawa, s. 66-83.