Wykorzystanie domu jakości w marketingu terytorialnym

Main Article Content

Magdalena Senderowska

Abstrakt

Artykuł przedstawia propozycję praktycznego wykorzystania domu jakości przez jednostki samorządu terytorialnego. Propozycja zakłada, że oferta samorządu terytorialnego dla przedsiębiorców stanowi terytorialny produkt inwestycyjny. Produkt ten można zaprojektować zgodnie z uwarunkowaniami jednostki terytorialnej oraz zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przy wykorzystaniu domu jakości. Metoda ta pozwala na przełożenie oczekiwań inwestorów na konkretne mierzalne parametry i porównanie konkurencyjnych ofert.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Senderowska, M. (2015). Wykorzystanie domu jakości w marketingu terytorialnym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 64–75. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1979
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Anholt S. [2010], Places. Identity, Image and Reputation, New York , Palgrave Macmillan.
2. Ashworth G., Kavaritzis M. [2010], Towards Effective Place Brand Management. Branding European
Cities and Regions, Cheltenham-Northamptopn, Edward Elgar.
3. Barczyk K.J. [2011], Event marketing w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane
aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe, nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75,
Uniwersytet Szczeciński.
4. Chuang P.-T. [2002], A QFD approach for distribution’s location model, „International Journal of
Quality & Reliability Management”, Vol. 19, No. 8/9, pp. 1037-1054.
5. Chuang P.-T. [2001], Combining the Analytic Hierarchy Process and Quality Function Deployment for
a Location Decision from a Requirement Perspective, „The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology”, No. 18.
6. Czornik M. [2005], Promocja miasta, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola
Adamieckiego.
7. de Azevedo A.J.A., Custodio M.J.F., Perna F.P.A. [2013], „Are you happy here?”: the relationship
between quality of life and place attachment, “Journal of Place Management and Development”, Vol.
6, No. 2.
8. Duczkowska-Piasecka M. [2013], Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla
wszystkich, Warszawa, Difin.
9. Florek M. [2007], Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu.
10. Gębarowski M., [2011], Determinanty skutecznego oddziaływania serwisów społecznościowych w
działaniach promocyjnych polskich miast, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane
aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług
Nr 75, Uniwersytet Szczeciński.
11. Hankinson G. [2004], The brand images of tourism destinations: a study of the saliency of organic images,
“Journal of Product & Brand Management”, Vol. 13, No. 1.
12. Hauser J.R., Clausing D. [1988], The House of Quality, ”Harvard Business Review”, May-June.
13. Insch A., Florek M. [2008], A great place to live, work and play. Conceptualizing place satisfaction in
the case of a city’s residents, “Journal of Place Management and Development”, Vol. 1, No. 2.
14. Jacobsen B.P. [2012], Place brand equity: a model for establishing the effectiveness of place brands,
“Journal of Place Management and Development”, Vol. 5 No. 3.
15. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2010], Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie,
Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16. Karaszewski R., Skrzypczyńska K. [2013], Zarządzanie jakością, Toruń, Dom Organizatora.
17. Kim H.Y., Yoon J.-H. [2013], Examining national tourism brand image: content analysis of Lonely
Planet Korea, „Tourism Review”, Vol. 68, No. 2.
18. Kotler Ph., Asplund Ch., Rein I., Haider D.H. [1999], Marketing Places Europe. How to attract
investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe,
London, Financial Times, Prentice Hall.
19. Kotler Ph., Haider D.H., Rein I. [1993], Marketing Places. Attracting Investment, Industry, and Tourism
to Cities, States, States and Nations, The Free Press.
20. Kumar K., Kumanan S. [2011], An Integrated Fuzzy QFD and AHP Approach fo Facility Location
Selection, „The IUO Journal of Supply Chain Management”, Vol. VIII, No. 4.
21. Markowski T. [1999], Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
22. Mehjerdi Y.Z. [2010], Applications and extensions of quality function deployment, „Assembly Automation”,
Vol. 30, No. 4.
23. Michalak J., Warzocha Z., Achramowicz M. [2011], Olsztyn jako miasto niewykorzystanych szans, w:
Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Deluga W.,
Dyczkowska J. (red.), Koszalin, Politechnika Koszalińska.
24. PAIiIZ [2014], www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora, Polska Agencja Inwestycji i Inwestycji Zagranicznych,
dostęp 20/10/2014.
25. Pogorzelski J. [2012], Praktyczny marketing miast i regionów, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
26. Rainisto S.K. [2003], Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in Northern
Europe and United States, Helsinki, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and
International Business, Doctoral Dissertations.
27. Sevin E. [2013], Places going viral: Twitter usage patterns in destination marketing and place branding,
“Journal of Place Management and Development”, Vol. 6, No. 3.
28. Smalec A. [2010], Komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego, w: Marketing. Ujęcie
terytorialne, Koszałko J. (red.), Gdańsk, Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska, s. 203-226.
29. Soliński B. [2015], Metody zarządzania jakością. Metoda rozwinięcia funkcji jakości – QFD,
www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/QFD.html, dostęp 27/01/2015.
30. Stanowicka-Traczyk A. [2008], Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich,
Bydgoszcz-Olsztyn, Oficyna Wydawnicza Branta.
31. Szromnik A. [2005], Korzyści dla klientów-użytkowników jako podstawa koncepcji produktu w marketingu
terytorialnym, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.
32. Szromnik A. [2012], Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Warszawa, Oficyna a Wolters
Kluwer business.