Unia dla przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych

Main Article Content

Magdalena Hryniewicka

Abstrakt

Możliwość uzyskania wsparcia, współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych, stanowi formę pomocy dla każdego rodzaju przedsiębiorstw. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników własnych badań empirycznych, przedstawiających wpływ wykorzystania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim zaliczanych do sektora MŚP, oraz na rozwój regionów. Badane przedsiębiorstwa także określiły swoje oczekiwania w okresie programowania na lata 2014-2020. Na pierwszym miejscu wymieniano udogodnienia administracyjne, w tym przede wszystkim uproszczenie formularzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hryniewicka, M. (2015). Unia dla przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 77–90. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1981
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Analiza i ocena kierunków wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.1. RPOWŚ 2007-2013,
www.ewaluacja.gov.pl.
2. Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
www.ewaluacja.gov.pl.
3. Analiza wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 w latach 2007-2011, www.rpo.mazovia.pl
4. Badanie stopnia realizacji wskaźników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2007-2013 za pomocą modelu HERMIN oraz z wcześniejszej perspektywy
finansowej, www.ewaluacja.gov.pl.
5. Bradley J., Zaleski J. [2003], Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na
gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8.
6. Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze
środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013,
www.ewaluacja.gov.pl.
7. Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN, www.ewaluacja.gov.pl.
8. Ocena skuteczności działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie
w ramach RPOWŚ 2007-2013, www.ewaluacja.gov.pl.
9. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu,
www.ewaluacja.gov.pl.
10. Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN,
www.ewaluacja.gov.pl.
11. Wyznaczenie modelem HERMIN wartości wskaźnika głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz
szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015, www.ewaluacja.gov.pl.