Rynek samochodów osobowych w Polsce

Main Article Content

Tomasz Mutrynowski

Abstrakt

Artykuł przedstawia zmiany, jakie zaszły na rynku samochodów osobowych w Polsce wskutek deregulacji związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Autor dokonał analizy przyczyn wzrostu liczebności parku samochodowego w Polsce, w aspekcie przestrzennym i popytu konsumpcyjnego polskich gospodarstw domowych, zmian na rynku pierwotnym i wtórnym. Pokazał też, jak regulacje podatkowe zmieniły strukturę wiekową parku samochodowego na polskim rynku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mutrynowski, T. (2015). Rynek samochodów osobowych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 34(1), 91–97. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1982
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. ACEA [2013], The Automobile Industry Pocket Guide 2014-2015, The European Automobile Manufacturers’
Association.
2. CBOS [1997], Polacy i samochody: Komunikat z badań, Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej.
3. CBOS [2011], Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych, Warszawa, Centrum Badania
Opinii Społecznej.
4. Engers M,. Hartmann M., Stern S. [2009], Annual miles drive used car prices, “Journal of Applied
Econometrics”.
5. Dewatripont M., Rochet J., Tirole J. [2010], Balancing the Banks: Global Lessons from the Financial
Crisis, Princeton, Princeton University Press.
6. Mosiej G. [2008], Funkcjonowanie systemu celnego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, „Gospodarka
Narodowa”, nr 9.
7. Niemyski W. [2007], Determinanty popytu na używane samochody osobowe nabywane w obrocie wewnątrzwspólnotowym
po 1 maja 2004, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa,
Oficyna Wydawnicza SGH.
8. Leszczyńska M. [2013], Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, “Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski.
9. Piotrowski J. [2007], Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie akcyzy na używane
samochody w Polsce, “Wspólnoty Europejskie”, nr 1.
10. PZPM [2014], Raport branży motoryzacyjnej 2014, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
11. Sosvilla-Rivero S., Gil-Pareja S. [2012], Convergence in car prices among European countries”, Applied
Economics. Taylor & Francis Journals”, Vol. 44, No. 25.
12. Świetlik K. [2004], Determinanty popytu gospodarstw domowych na samochody osobowe, Prace Naukowe
Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Politechnika Gdańska.
13. Świetlik K. [2007], Model popytu na samochody osobowe na rynku pierwotnym w Polsce przy oddziaływaniu
rynku wtórnego, Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem,
Politechnika Gdańska.
14. Wrzosek W. [2002], Funkcjonowanie rynku, Warszawa, PWE.