Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy

Main Article Content

Leszek Pawłowicz

Abstrakt

Wewnętrzny mechanizm alokacji kapitału decyduje dziś o przewadze strategicznej ugrupowań gospodarczych, poszczególnych krajów, a także przedsiębiorstw. Jest też ważnym elementem Nowej Umowy Kapitałowej. Szacowanie kapitału wewnętrznego łączy zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem. Identyfikacja oraz prawidłowy pomiar ryzyka nieoczekiwanych strat stanowi punkt wyjścia do oszacowania wielkości kapitału wewnętrznego. W artykule zostały omówione podstawowe pojęcia kapitału, ich funkcje dotyczące ryzyka i strat, modele szacowania ryzyka i ogólne formuły obliczania adjustowanych ryzykiem stóp zwrotu z kapitału, pod kątem budowania wartości dla akcjonariuszy. Autor podkreśla, że każde przedsiębiorstwo (również bank) powinno opracować swoją metodę pomiaru wyniku, a także kapitału ekonomicznego. Ważne jest aby sposób pomiaru był prosty. Dążenie do nadmiernej precyzji pomiaru powoduje często, że system staje się nadmiernie skomplikowany i niezrozumiały, oraz traci swoje walory zarządcze i motywacyjne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowicz, L. . (2011). Optymalizacja alokacji kapitału w budowaniu wartości banku dla akcjonariuszy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 17–26. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2115
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Best P., Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2000, s. 203.
2. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansami banku, PWE, Warszawa 2010, s. 220.
3. Jajuga K., Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem, K. Jajugi (red.), PWN, Warszawa 2007, s. 60 i dalsze.
4. Krysiak Z., Szacowanie kapitału ekonomicznego w ocenie niewypłacalności banków w Polsce, www.sgh.waw.pl/katedry/pdf.
5. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009, s. 449 i dalsze.
6. Schroeck G., Risk management and value creation in financial institution, John Wiley&Sons, New York 2010, s. 159.