Od niestabilności do ryzyka – analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych

Main Article Content

Mirosław Bojańczyk

Abstrakt

Niestabilność gospodarki światowej powoduje trudności w wycenie instrumentów finansowych i przedsiębiorstw, problemy z ustalaniem wartości zabezpieczenia kredytów i pozyskiwaniem finansowania czyli zwiększa ryzyko. Przeprowadzone przez autora badania zmienności historycznej indeksów giełdowych WIG, NYSE, FTSE100, w oparciu o względne miary zmienności wskazują, że w ostatnich kilku latach nie wystąpiła zwiększona zmienność. Brak podwyższonej zmienności historycznej nie oznacza, że ryzyko również nie uległo zwiększeniu. To, że po 2008 r. nie nastąpił znacznie większy kryzys i zmienność, jest głównie zasługą interwencji państw na niespotykaną wcześniej skalę. Stare problemy jednak pozostały, a państwa są coraz bardziej zadłużone – konkluduje autor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bojańczyk, M. . (2013). Od niestabilności do ryzyka – analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 64–77. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2150
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bojańczyk M., Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami, Difin, Warszawa 2010.
2. Bojańczyk M., Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej, wizjonerzy i prepersi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
3. Bojańczyk M., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 72.
4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, Tom 2, FRR, Warszawa 2000, s.141.
5. Grzywacz J., Finansowe instrumenty pochodne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 13-14.
6. Hamulczuk M., Rembisz W., Rynkowe uwarunkowania ryzyka cenowego i dochodowego, [w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne, Hamulczuk M., Stańko S., IERiGŻ-pib, Warszawa 2008.
7. Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, „Rynek Terminowy”, 1999, nr 3/5,s. 63.
8. Jajuga K., Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. (red.), PWN,Warszawa 2009.
9. Jajuga K., Wprowadzenie do inwestycji finansowych, KNF, Warszawa 2009.
10. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Cosimo, New York 2006.
11. Kukliński A., Procesy tworzenia i procesy destrukcji porządku globalnego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2008, nr 3.
12. Markowitz H., Portfolio selection, „Journal of Finance”, 1952, March, pp. 77-91.
13. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Jajuga. K. (red.), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
14. Pyka I., Rynek finansowy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010, s. 29.
15. Ros S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa1999, s. 438.
16. Ślepaczuk R., Zakrzewski G., VIW 20 – koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego, www.e-finance.com.
17. Thornhill W.T., Effective risk management for financial institutions, Administration Institute, Illinois 1989, p. 4.