System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji

Main Article Content

Elżbieta Czarny

Abstrakt

Obecność ryzyka i asymetrii informacji oraz rosnących korzyści skali sprawiają, że system bankowy jest niedoskonale konkurencyjny. Artykuł zawiera mikroekonomiczną analizą systemu bankowego jako rynku funkcjonującego w gospodarce otwartej. Badanie koncentruje uwagę na specyfice tej sfery gospodarki oraz jej głównych skutkach. W pierwszej części opracowania zostały omówione najważniejsze cechy systemu bankowego, które świadczą o jego niedoskonałej konkurencyjności. Druga część zawiera analizę skutków wybranych niedoskonałości konkurencji w systemie bankowym. Szczególnie dużo uwagi autorka poświęciła regulacjom systemu bankowego, wskazując na zawodność wielu z nich oraz proponując zmiany mające na celu zwiększenie ich efektywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czarny, E. . (2013). System bankowy jako przykład niedoskonałej konkurencji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 23–34. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2151
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Acemoglu D., The Crisis of 2008: Lessons for and from economics, “Critical Review: A Journal of Politics and Society”, 2009, Vol. 21, Issue 2-3, pp. 251-261.
2. Admati A., Hellwig M., The Bankers’ New Clothes. What’s Wrong with Banking and What to Doabout It?, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2013, pp. 60-78.
3. Bizer D., DeMarzo P., Sequential Banking, “Journal of Political Economy”, 1992, Vol. 100, pp. 41-61.
4. Blum J., Hellwig M., The Macroeconomic Implications of Capital Adequacy Requirements for Banks, “European Economic Review”, 1995, Vol. 39, pp. 739-749.
6. Chodorowski L., Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania, część I, „Ekonomia”, 2011, nr 25, s. 105-128.
5. Capital Markets and Financial Intermediation, Mayer C., Vives X. (eds.), Cambridge University Press, Cambridge MA 1993.
7. Chodorowski L., Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania, część II, „Ekonomia”, 2011, nr 27, s. 81-106.
8. Chor D., Manova K., Off the Cliff and Back? Credit Conditions and International Trade during the Global Financial Crisis, NBER Working Paper, 2010, No. 16174, Cambridge MA.
9. Czarny E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2006.
10. Davies H., Green, D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
11. Flejterski S., Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilności systemu finansowego, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Nowakowski J., Familska T. (red.), Difin, Warszawa 2008.
12. Freixas X., Rochet J.-Ch., Microeconomics of banking, MIT Press, Cambridge 1997.
13. Gallati R., Risk Management and Capital Adequacy, McGraw–Hill, New York 2003.
14. Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2013, roz. 9.
15. Greenspan A., The Crisis, “Brookings Papers on Economic Activity”, 2010, Spring, pp. 201-261, Washington D.C.
16. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 8, 15, 20 i nast.
17. Jabłecki J., Machaj M., A Regulated Meltdown: The Basel Rulet and Banks’ Leverage, [in:] WhatCaused the Financial Crisis?, Friedman J. (ed.) University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Oxford 2011, pp. 200-227.
18. Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M., Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013, s. 7-8.
19. Kasprzak M., Europejski System Nadzoru Finansowego jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego, [w:] Współczesny system bankowy – ujęcie instytucjonalne, Świderska J. (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 117-137.
20. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
21. Kryzysy bankowe, Iwanicz-Drozdowska M. (red.), PWE, Warszawa 2002.
22. Masiukiewicz P., Ryzyko dużych banków – perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 7, 24-27, 49-58.
23. Mucha-Leszko B., Kąkol M., Polityka systemu Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008, [w:] Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J. (red.), CeDeWu, Warszawa 2009, s. 56-57.
24. Obal T., Wpływ bankowości elektronicznej na ryzyko bankowe, „Bezpieczny Bank”, 1998, nr 4.
25. Posner R.A., The Causes of the Financial Crisis, [in:] What Caused the Financial Crisis?, Friedman J.(ed.), University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Oxford 2011, pp. 279-294.
26. Rochet J.-Ch., Why are there so many banking crises? The Politics and Policy of bank regulation, Princeton University Press, Princeton 2008.
27. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista”, nr 3, 2009.
28. Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Nowakowski J., Familska T. (red.), Difin, Warszawa 2008.
29. Stiglitz J.E., The Anatomy of a Murder: Who killed America’s Economy?, [in:] What caused the Financial Crisis?, Friedman J. (ed.), University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Oxford 2011. pp.139-149.
30. Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Świderska J. (red.), Difin, Warszawa 2013.