Przestrzenne aspekty pracy biurowej. Analiza dyskusji grupowej

Main Article Content

Waldemar Dymarczyk
Rafał Kowalczyk

Abstrakt

W procesie tworzenia miejsca pracy niewiele uwagi poświęca się oczekiwaniom pracowników. Tymczasem ich doświadczenia i spostrzeżenia nie powinny być ignorowane ani przez projektantów, ani przez kadrę zarządzającą. Artykuł prezentuje wyniki badań programu badawczego Innowacyjne biuro, przeprowadzonego przez członków kół naukowych HR Leaders i Spatium, działających na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jako metodę realizacji projektu wybrano zogniskowany wywiad grupowy z badania ocen i preferencji dotyczących przestrzeni biurowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dymarczyk, W. ., & Kowalczyk, . R. . (2013). Przestrzenne aspekty pracy biurowej. Analiza dyskusji grupowej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 88–97. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2152
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bourdieu P., Intellectual Field and Creative Project, “Social Science Information”, 1968, No. 8.
2. Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków 2006.
3. Chappell E., Space: Defending the Cubicle, 2012, dostęp 30 września 2013, http://www.etsy.com/blog/en/2012/office-space-defending-the-cubicle/.
4. Dymarczyk W., Janusowe oblicze organizacji, czyli w labiryncie metaforycznych obrazów architektury biznesu, [w:] Architektura przymusu, Ferenc T., Szczepański M. (red.), Fundacja Bęc Zmiana, Poznań 2013.
5. Glaser B., Theoretical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco 1978.
6. Glaser B., Strauss A., Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine, Chicago 1967.
7. Goffman E., Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa 2011, s. 125-233.
8. Goffman E., Rytuał interakcyjny, PWN, Warszawa 2006, s. 19-24.
9. Gorbaniuk O., Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
10. Gorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
11. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, [w:] Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Heidegger M., Czytelnik, Warszawa 1977.
12. Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.
13. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
14. Konecki K., Zapomniani aktorzy społeczni. Interakcje z przedmiotami, interakcje z naturą, czyli kilka słów o nowym „przedmiocie/podmiocie” analizy socjologicznej, [w:] Ludzie i nie ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, Mica A., Łuczeczko P. (red.), Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
15. Lisek-Michalska J., Daniłowicz P., Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
16. Lutyński J., Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, PIW, Warszawa 1990.
17. Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, PWN, Warszawa 2010.
18. Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, PWN, Warszawa 2001, s. 56.
19. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
20. Schutz A., The Structures of the Life-World, [in:] Studies in Social Theory, Collected Papers, Vol. III, Schutz I. (ed.), Nijhoff, The Hague 1970, pp. 120 i nast.
21. Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research, Sage, London 1990.
22. Urbanowicz B., Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową, „Architecturae et Artibus”, 2011, Nr 4.