Interesariusze w opinii prezesów zarządów polskich przedsiębiorstw

Main Article Content

Karolina Łudzińska
Michał Zdziarski

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wyniki badania adresowanego do prezesów zarządów 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, którego celem było poznanie opinii o najważniejszych interesariuszach, od których wsparcia i współpracy może zależeć realizacja strategii rozwoju firmy, zmierzająca do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników zarządzanych przez nich firm.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Łudzińska , K., & Zdziarski, M. (2013). Interesariusze w opinii prezesów zarządów polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 27(2), 41-49. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2184
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
2. Agle B.R., Donaldson T., Freeman R.E., Jensen M.C., Mitchell K., Wood D.J., Dialogue: Toward Superior Stakeholder Theory, “Business Ethics Quarterly”, 2008, Vol. 18, Issue 2, pp. 153-190.
3. Carroll A.B., Buchholtz A.K., Business & Society, Ethics and Stakeholder Management, 7th Edition, South–Western Cengage Learning, Mason 2009.
4. Chodyński A., Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy, „Przegląd Organizacji”, 2010/4, s. 37-40.
5. Clarkson M.B.E., A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, “Academy of Management Review”, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 92-117.
6. Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, “Academy of Management Review”, 1995, Vol. 20, No. 1, pp. 65-91.
7. Freeman E.R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
8. Freeman R.E., Reed D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, “California Management Review”, 1983, Vol. XXV, No. 3, Spring, pp. 88-106.
9. Goodpaster K.E., Business Ethics and stakeholder analysis, “Business Ethics Quarterly”, 1991, No. 1, pp. 53-72.
10. Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, “Journal of Applied Corporate Finance”, 2010, Vol. 22, No. 1, Morgan Stanley Publication, pp. 32-43.
11. Magness V., Who are the Stakeholders Now? An Empirical Examination of the Mitchell, Agle, and Wood Theory of Stakeholder Salience, “Journal of Business Ethics”, 2008, 83, pp. 177-192.
12. Marcoux A.M., A Fiduciary Argument against Stakeholder Theory, “Business Ethics Quarterly”, 2003, Vol. 13, Issue 1, pp. 4-24.
13. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defending the Principle of Who and What Really Counts, “Academy of Management Review”, 1997, October, pp. 853-886.
14. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
15. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
16. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 59.
17. Parmar B., Freeman R.E., Harrison J.S., Wicks A.C., Purnell L., De Colle S., Stakeholder Theory: The State of the Art, ”The Academy of Management Annals”, 2010, Vol. 4, No. 1, pp. 403-445.
18. Phillips R., Freeman R.E., Wicks A.C., What stakeholder theory is not, “Business Ethics Quarterly”, 2003, Vol. 13, Issue 4, pp. 479-502.
19. Piwoni-Krzeszowska E., Rodzaje relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami – perspektywa postaw podmiotów, „Przegląd Organizacji”, 2012, nr 8, s. 3-6.
20. Rodriguez M.A., Ricart J.E., Towards the Sustainable Business, “Revista de Antiguos Alumnos”, 2002, 86, IESE Universidad Navarra, pp. 26-33.
21. Sternberg E., The Defects of Stakeholder Theory, “Corporate Governance: An International Review”, 1997, Vol. 5, Issue 1, pp. 3-10.
22. Wheeler D., Sillanpaa M., The Stakeholder Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value, Pitman Publishing, London 1997.
23. Ząbkowicz A., Pietras K., Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, „Organizacja i Kierowanie”, 2009, Nr 3 (137), s. 91-108.
24. Zdziarski M., Ludwicki T., Łudzińska K., Obłój K., Perspektywy i uwarunkowania wzrostu największych polskich firm, „Harvard Business Review Polska”, 2012, wrzesień, s. 26-28.
25. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badania Perspektywa Prezesów 2012, w obszarze relacji badanych przedsiębiorstw z ich kluczowymi interesariuszami. Pozostałe wyniki i wnioski z badania zostały przedstawione w: M. Zdziarski, T. Ludwicki, K. Łudzińska, K. Obłój, Perspektywy i uwarunkowania wzrostu największych polskich firm, „Harvard Business Review Polska”, 2012, wrzesień.