Wypalenie zawodowe audytorów wewnętrznych – czy jest to obszar badawczy, który wymaga pilnych badań?

Main Article Content

Lena Grzesiak

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę wypalenia zawodowego audytorów wewnętrznych. Wypalenie zawodowe, jako zjawisko, jest znane od prawie pięciu dekad, jednak wciąż brakuje w tej tematyce badań. Jest to istotne, ponieważ problem zdaje się dotykać większą liczbę zawodów, ponadto coraz więcej organizacji zmaga się z efektami tego zjawiska. Inspiracją do podjęcia tematu opisywanego w artykule były wyniki wcześniejszych badań autorki nad skutecznością audytu wewnętrznego. Badani audytorzy wewnętrzni wskazywali, że wykonywana przez nich profesja jest bardziej (niż inne) narażona na ryzyko wypalenia zawodowego, co wpływa ujemnie na ich skuteczność. Te ustalenia badawcze doprowadziły autorkę do konkluzji, że bycie audytorem wewnętrznym wiąże się z wyższym ryzykiem wypalenia zawodowego z uwagi na specyfikę audytu wewnętrznego. Stąd celem niniejszego artykułu teoretycznego jest ocena pilności badania wypalenia zawodowego wśród audytorów wewnętrznych. Odpowiedziano w nim na pytanie: czy i dlaczego badania nad wypaleniem zawodowym audytorów wewnętrznych są konieczne? Opracowanie może być zachętą do podejmowania większej liczby badań nad wypaleniem zawodowym audytorów wewnętrznych. Jako metody badawcze zostały wykorzystane: krytyczna analiza literatury oraz analiza treści. Struktura artykułu jest następująca. W sekcji 1 jest wprowadzenie. Sekcja 2 zawiera omówienie czynników ryzyka wypalenia zawodowego wśród audytorów wewnętrznych. W sekcji 3 wskazano na kierunki dalszych badań (dyskusja).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzesiak, L. . (2021). Wypalenie zawodowe audytorów wewnętrznych – czy jest to obszar badawczy, który wymaga pilnych badań?. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 59–67. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Al Shbail M. (2018), The Associations of Internal Audit Quality with Job Burnout and Job Satisfaction Based on Theory of Reasoned Action, “International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences”, Vol. 8, No. 2, p. 208-217.
2. Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J. (2005), Wypalenie zawodowe, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, Vol. 14, No. 2, p. 67-77.
3. Bastable C., Collins S. (1976), The human side of auditing, “Journal of Accountancy”, Vol. 141, No. 6, p. 100-101.
4. Brown D., Mendenhall S. (1995), Stress and components of the internal auditor’s job, “Internal Auditing”, Vol. 10, p. 31-39.
5. Chambers R. (2014), We Can Audit Anything – but Not Everything, https://iaonline.theiia.org, accessed: 14.01.2021.
6. Chambers R. (2016), Internal audit’s relationship with management can say a lot about organizational culture, https://iaonline.theiia.org/blogs, accessed: 14.01.2021.
7. Eulerich M., van Uum C. (2017), Die Interne Revision als Unterstützer von Vorstand und Aufsichtsrat, „Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung“, Vol. 69, No. 3, p. 275-310.
8. Everett J., Tremblay M.-S. (2014), Ethics and internal audit: moral will and moral skill in a heteronomous field, “Critical Perspectives on Accounting”, Vol. 25, No. 3, p. 181-196.
9. Fogarty T., Kalbers L. (2006), Internal Auditor Burnout: An Examination of Behavioral Consequences, “Advances in Accounting Behavioral Research”, Vol. 9, No. 1, p. 51-86.
10. Grzesiak L. (2019), Myths on Internal Auditing, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), Vol. XX, No. 6/1, p. 421-434.
11. Grzesiak L. (2020), Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego, PhD dissertation.
12. Guillot C. (2013), Avoiding burnout: several proactive measures can help stave off auditor fatigue and keep the fires of enthusiasm burning, “Internal Auditor”, Vol. 70, No. 2, p. 44-49.
13. Halbeslebin J., Buckley R. (2004), Burnout in organizational life, “Journal of Management”, Vol. 30, No. 6, p. 859-80.
14. Herda D.N., Lavelle J.J. (2012), The Auditor-Audit Firm Relationship and Its Effect on Burnout and Turnover Intention, “Accounting Horizons”, Vol. 26, No. 4, p. 707-723.
15. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (2016), The Institute of Internal Auditors, Florida.
16. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10)-WHO Version for 2019-covid-expanded, https://icd.who.int, accessed: 01.02.2021.
17. Jackson S.E., Schwab, R.L., Schuler, R.S. (1986), Toward an understanding of the burnout phenomenon, “Journal of Applied Psychology”, Vol. 71, No. 4, p. 630-640.
18. Kabalski P., Grzesiak L. (2017), Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Vol. 91, No. 147, p. 9-20.
19. Kalbers L., Fogarty T. (2000), Why Do Internal Auditors Burnout? An Investigation of Individual and Organizational Explanations, https://www.researchgate.net, accessed: 09.03.2021.
20. Kalbers L., Fogarty T. (2005), Antecedents to Internal Auditor Burnout, “Journal of Managerial Issues”, Vol. 17, No. 1, p. 101-118.
21. Kusel J., Deyoub N. (1983), Internal auditor burnout, “Internal Auditor”, Vol. 40, No. 5, p. 22-25.
22. Larson L. (2004), Internal auditors and job stress, “Managerial Auditing Journal”, Vol. 19, No. 9, p. 1119-1130.
23. Maslach Ch. (2009), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, in: H. Sęk (eds.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa.
24. Mauer S., Sutter-Rüdisser M. (2011), Bedeutung der Unabhängigkeit für Interne Revision und Audit Committee: Konsequenzen für eine verbesserte Zusammenarbeit in Deutschland und der Schweiz, „Der Schweizer Treuhänder“, Vol. 85, No. 9, p. 716-721.
25. Moeller R., Brink V. (2009), Brink’s Modern Internal Auditing: A Common Body Of Knowledge, Wiley, Hoboken.
26. Ngah J. (2016), Optimizing internal audit, “Internal Auditor”, 73(4), p. 61-65.
27. Pei B., Davis F. (1989), The Impact of Organizational Structure on Internal Auditor Organizational-Professional Conflict and Role Stress, “Auditing: A Journal of Practice and Theory”, Vol. 8, No. 1, p. l0l-l15.
28. Pickett K. (2004). The internal auditor at work: A practical guide to everyday challenges, John Wiley and Sons, New Jersey.
29. Rittenberg L. (2016), Ethics and pressure balancing the internal audit profession, The Internal Audit Foundation, https://www.iia.nl, accessed: 01.02.2021.
30. Roussy M. (2014), Welcome to the Day-to-Day of Internal Auditors: How Do They Cope with Conflicts?, “Auditing: A Journal of Practice and Theory”, Vol. 34, No. 2, p. 237-264.
31. Sawyer L., Dittenhofer M., Scheiner J. (2003), Sawyer’s internal auditing: the practice of modern internal auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs Florida, 5th edition, Florida.
32. Schaufeli V., Leiter M. (2001), Job Burnout, “Annual Review of Psychology”, Vol. 52, p. 397-422.
33. Shih K., Hsieh Y., Lin B. (2009), Moderator effects to internal audits’ self-efficacy and job involvement, “International Journal of Accounting & Information Management”, Vol. 17, No. 2, p. 151-165.
34. Stewart J., Subramaniam N., (2010) Internal audit independence and objectivity: emerging research opportunities, “Managerial Auditing Journal”, 25(4), p. 328-360.
35. Svanström T. (2016), Time Pressure, Training Activities and Dysfunctional Auditor Behaviour: Evidence from Small Audit Firms, “International Journal of Auditing”, Vol. 20, No. 1, p. 42-51.
36. The Code of Ethics, The Institute of Internal Auditors .
37. The Institute of Internal Auditors (2011), Global summary of the Common Body of Knowledge study 2010. A call to action: stakeholders’ perspectives on internal auditing, https://www.iia.nl, accessed: 20.01.2021.
38. Wright T., Bonett D. (1997), The contribution of burnout to work performance, “Journal of Organizational Behavior”, Vol. 18, No. 5, p. 491-499.
39. Zbyrard T. (2017), Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych, „Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin -Polonia”, Vol. XXX, Sectio J, p. 87-105.