Social responsibility and relations with employees in the aspect of a family business

Main Article Content

Ewa Stawicka

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie refleksji teoretycznej, na podstawie literatury przedmiotu, dotyczącej rozwoju, szans i zagrożeń społecznej odpowiedzialności w sektorze przedsiębiorstw rodzinnych (sektor małych i średnich przedsiębiorstw). W artykule zwrócono szczególną uwagę na cel 8 Godna praca i wzrost ekonomiczny. W aspekcie praktycznym na podstawie badań empirycznych, między innymi w obszarze „pracownicy” oraz rozwiązania i praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności w sektorze przedsiębiorstw rodzinnych. W ramach badania zidentyfikowano szanse i zagrożenia w aspekcie wdrażania rozwiązań CSR w obszarze pracownicy i w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wyniki badania wskazują, że wiele przedsiębiorców w sektorze MŚP (firm rodzinnych) wdraża wciąż zbyt mało rozwiązań z zakresu strategii CSR w kierunku zrównoważonego rozwoju i w obszarze „pracownicy”. W artykule wskazano na użyteczne i praktyczne rozwiązania, które mogą wpływać na wdrażanie strategii CSR w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz poprawę stanu i dobrych praktyk w obszarze pracownicy. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących różnych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim w sektorze MŚP. Wskazano rekomendacje usprawnienia dobrych praktyk w aspekcie pracowników, co wpływać może na poprawę wyników ekonomicznych i tworzenia przewagi konkurencyjnej w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Stawicka, E. (2021). Social responsibility and relations with employees in the aspect of a family business. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 60(3), 19-37. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.60.3.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agenda 2030 (2020), Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/agenda-2030, data dostępu: 4.06.2020.
2. Barańska A. (2016), Pozyskiwanie wiedzy przez firmy rodzinne (wyniki badań), w: Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, J. Klimek, B. Żelazko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.124.
3. Carney M. (2007), Minority family business in emerging markets: organization forms and competitive advantage. „Family Business Review”, 20(4), s.289-300.
4. Caroll A.B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, “Business Horizons”.
5. CBOS (2016), Zaufanie społeczne, Warszawa.
6. Charles E., Stevens E., Roland E. Kidwell, R. Sprague (2015), Bound by Laws, or by Values? A Multi- Leveland Cross-National Approach to Understanding the Protection of Minority Owners in Family Firms Corporate Governance, “An International Review”, 23(3), s.203-215.
7. Ciaiana P., Pokrivcakband J., Drabik D. (2009), Transaction costs, product specialization and farm structure in Central and Eastern Europe, “Post-Communist Economies”, Vol. 21, No. 2, June, s.191-201.
8. Claessens S., Djankov S., Fan J.P.H., Lang L.H.P. (2002), Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings, „Journal of Finance”, 57(6), 2741-2772.
9. CSR Consulting (2016), SDGs w praktyce, CSR Consulting, Warszawa, s.5.
10. Deloitte (2018), Deloitte Global Human Capital Trends, https://www2.deloitte.com.pl, dostęp: 06.06.2020.
11. Dembiński P. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa.
12. Dymowski J., Szymańska M. (2009), CSR raport specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, „Brief”, nr 2.
13. Fabjański M. (2017), Uwolnij się! Dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów, „Znak”.
14. FFR (2017), Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych, Fundacja Firmy Rodzinne, Warszawa.
15. FOB (2008-2019), Raport dobrych praktyk 2008-2019, FOB, Warszawa.
16. FOB (2020a), Raport dobrych praktyk 2019, FOB, Warszawa.
17. FOB (2020b), Company readiness for inclusive workforce transitions, http://odpowiedzialnybiznes.pl/, dostęp: 07.06.2020.
18. Gerlach R. (2019), Organizacja przyszłości w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej i społeczeństwa 5.0, w: Barwy codzienności, R. Tomaszewska (red. nauk.), UKW, Bydgoszcz, s.63.
19. Gołaszewska-Kaczan U., Grześ A. (2014), Możliwość wykorzystania nowoczesnych form szkolenia w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Wydawnictwo SAN, Tom XV, Zeszyt 7, Część III, s.149-159.
20. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
21. Ignatowski G. (2016), Familizm i nepotyzm: rodzina w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 17, z. 6, cz., Firmy rodzinne – wyzwania współczesności, s.181-191.
22. Jaska E., Stawicka E., Werenowska A. (2019), Wykorzystanie mediów społecznościach w kreowaniu wizerunku podmiotu prawnego, w: Samorząd, marketing terytorialny a media, Jaska E., Skoczek (red.), Warszawa, s.181-200.
23. Julewicz A., Ejdys J. (2009), Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 6, s.66-74.
24. Keyt A., McCann G. (2020), Manganing the family, “Family business”, https://www.thebalancesmb com, dostęp 31.03.2020, s.73.
25. Kukla D. (2016), Współczesne społeczeństwo w kontekście kreowania rynku pracy, ”Szkoła, Praca, Zawód”, nr 11, Bydgoszcz, s.63-72.
26. LBG (2014), Guidance manual from inputs to impact – measuring corporate community contributions through the LBG framework, “Corporate Citizenship”, Londyn.
27. Lewandowska-Akhvlediani S. (2011), CSR a człowiek jako jednostka, w: Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Bonikowska, Grewiński (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa, s.106-153.
28. Liczmańska-Kopcewicz K., Mizera K., Pypłacz P. (2019), Corporate Social Responsibility and Sustainable Development for Creating Value for FMCG Sector Enterprises, “Sustainability”, 11(20), s.5808.
29. Luoma-Aho V. (2015), Understanding Stakeholder Engahgement: faith folders, hateholders and fakeholders, “Research Journal of the Institute for Public Relations”, Nr 1.
30. Łukasiński W. (2010), Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10, s.10-18.
31. Marchlewicz M. (2020), 5 lat SDGs w Polsce, raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019, FOB Warszawa, s.1430.
32. Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s.7-10.
33. Meehan K., Richards A. (2006), Corporate Social Responsibility, The 3C-SR model, “International Journal of Social Economics”, Vol. 33, Nr 5/6, s.392.
34. Miller D., Le Breton-iller I. (2005), Managing for the long run: Lesson in competitive advantage from great family business, MA: Harvard Business School Press, Boston.
35. PN-ISO 26000 (2012), Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa, listopad.
36. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych, Struktura i mechanizm kreowania kapitału rodziny, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, XV, z. 7, s.138.
37. Raynard P., Forstater M. (2002), Corporate Social Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, UNIDO, s.116-126.
38. Stawicka E. (2017), Społeczna odpowiedzialność i rozwój koncepcji work-life balance w zarządzaniu organizacją, w: Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi, J. Klimek, B. Żelazko (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, s.83-94.
39. Stawicka E. (2019), Zarządzanie różnorodnością a internacjonalizacja jako element efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w: Sekrety organizacji, Barwy codzienności. R. Tomaszewska (red.), Bydgoszcz, s.111-136.
40. Strykowska M. (2001), Globalizacja a kariera zawodowa, w: Społeczne problemy globalizacji, Z. Blok (red.), WN UAM, Poznań, s.43-44.
41. Sułkowski Ł., Maryjański A. (2009), Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleniowej, Warszawa, s.95-116.
42. Stevens C.E., R.E. Kidwell, R. Sprague (2015), Bound by Laws or by Values?, A Multi-Leveland Cross-National Approach to Understandingthe Protection of Minority Owners in Family Firms Corporate Governance, “An International Review”, 23(3), s.203-215.
43. Wartick S.L., Cochran P.L. (1985), The evolution of the Corporate Social Performance Model, “Academy of Management Review”, Vol. 10, Nr 4, 1985.
44. Wiśniewska-Mikosik J. (2016), Konsekwencje obecności kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, w: Firmy rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XV, Zeszyt 7, Część III, Łódź, s.61-73.
45. Whyte M.K. (1996), The Chinese family and economic development: obstacle or engine? “Economic Development and Cultural Change”, 45(1), s.130.
46. Wood D.J. (1991), Corporate Social Performance Revisited, “Academy of Management Review”, Nr 4, 1991.
47. Wypych- Dobkowska M. (2010), Konsekwencje nepotyzmu w organizacjach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, z. 5, Nr 6, s.9-20.
48. Vega-Jurado J., et al. (2008), Analyzing determinants of firms absorptive capacity, “R&D Management”, Vol. 38, No 4, s.401.