Uszczelnianie podatku od towarów i usług z perspektywy podatnika

Main Article Content

Marek Bełdzikowski

Abstrakt

Koszty ponoszone przez podatników w wyniku „uszczelniania” podatku od towarów i usług pozostają w cieniu badań nad wzrostem wpływu z podatku VAT. Skala zmian w podatku od towarów i usług, szczególnie po 2015 roku, w sposób bezprecedensowy wpłynęła na sytuację podatników. Znalazło to odbicie w szeregu oficjalnych dokumentach, takich jak np. oceny skutków regulacji projektów aktów prawnych czy analizach przygotowywanych przez organizacje międzynarodowe. Pozwala to sięgnąć po efekty prac organizacji międzynarodowych w tym zakresie i dokonać unikalnego porównania Polski z innymi krajami. Umożliwia to postawienie celu badawczego polegającego na ustaleniu wpływu „uszczelniania podatku” na koszty tego procesu ponoszone przez podatników. Dla jego realizacji posłużono się analizą opracowań i danych statystycznych. Wydają się one jednoznacznie wskazywać na pogorszenie się środowiska regulacyjnego dla podatników VAT w Polsce, co wskazuje na wyraźny wzrost kosztów poboru podatku VAT dla jego płatników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bełdzikowski, M. . (2021). Uszczelnianie podatku od towarów i usług z perspektywy podatnika. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 49–58. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bartosiewicz A. (2018), Czarna lista podatników VAT, Warszawa, „Przegląd Podatkowy”, nr 4.
2. Bird R.M., Gengron P. (2005), VAT Revisited. A New Look at the Value Tax in Developing and Transitional Countries, International Tax Program, University of Toronto, s. 8.
3. Doing Business (2016), International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington DC, Tabela Ease of doing business rank.
4. Doing Business (2019), International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank Washington DC, Tabela Ease of doing business rank.
5. Dokument roboczy służb komisji – Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji Polski z 2013 r. towarzyszący dokumentowi: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016, SWD(2013) 371, Bruksela, dnia 29.5.2013 r.
6. Dokument roboczy służb komisji – Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji na 2014 r. dla Polski towarzyszący dokumentowi: Zalecenie zlecenie rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r., 422 final, Bruksela, dnia 2.6.2014 r.
7. Dokument roboczy służb komisji – Sprawozdanie krajowe, Polska 2016 r., SWD 89 final, Bruksela, dnia 26.2.2016.
8. Dokument roboczy służb komisji – Sprawozdanie krajowe, Polska 2017 r. towarzyszący dokumentowi: Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego banku centralnego i eurogrupy. Europejski semestr 2017 r.: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 final, Bruksela, dnia 22.2.2017.
9. Dokument roboczy służb komisji – Sprawozdanie krajowe Polska 2019, towarzyszący dokumentowi: Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady europejskiej, rady, europejskiego banku centralnego i eurogrupy, Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, final, Bruksela, dnia 27.2.2019.
10. Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11. Famulska T. (2013), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, w: B. Ciupek (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 152, 157.
12. Haig R. (1935), The Cost to Business Concerns of Compliance with Tax Laws, „Management Review”, Vol. 24, 1935, s. 323-333.
13. Hajduga E. (2018), JPKVAT – (bez)kosztowny obowiązek dla rolników – czynnych podatników VAT , Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 522.
14. Kowalski R. (2018 ), Nieszczelny system podatkowy – zagrożenia i kierunki zmian polityki fiskalnej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Finansowego, s. 22.
15. Mak M., Zalesko M. (2018), Funkcjonowanie systemu podatkowego w świetle teorii kosztów transakcyjnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 35, s. 143.
16. Nowak T. (2020), Rozwiązania prawne wprowadzone w latach 2015-2019 w Polsce w celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług – analiza i ocena wpływu na dochody budżetowe, pewność obrotu gospodarczego i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, Studia Biura Analiz Sejmowych, 4(64), Warszawa, s. 59.
17. Papińska-Kacperek J. (2013), Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, nr 29/2013.
18. Pietrewicz M., Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J. (2014), Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym – wybrane zagadnienia, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
19. Paying Taxes (2015), PWC, The World Bank and International Finance Corporation, Washington, DC, s. 154.
20. Paying Taxes (2016), PWC, The World Bank and International Finance Corporation, Washington, DC.
21. Paying Taxes (2017), PWC, The World Bank and International Finance Corporation, Washington, DC.
22. Paying Taxes (2018), PWC, The World Bank and International Finance Corporation, Washington, DC.
23. Paying Taxes (2019), http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/paying-taxes, dostęp: 14.04.2019.
24. Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wojtowicz K. (2003), Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 10, 40.
25. Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R. (2011), Interpretacje prawa podatkowego a finanse jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu”, nr 37.
26. Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R. (2011), Przesłanki i kierunki zmian w polskim systemie podatkowym – wybrane zagadnienia, w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
27. Rogowska-Rajda B., Kucharczyk R. (2011), Interpretacje prawa podatkowego a finanse jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu”, nr 37.
28. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T. (2014), Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 52, nr 1, s. 106.
29. Sandford C., Godwin M., Hardwick P. (1989), Administrative and Compliance Costs of Taxation, Fiscal Publications, Bath, s. 3-10.
30. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, WN PWN, Warszawa, s. 500- 503.
31. Wolański R. (2007), System podatkowy w Polsce, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s. 127.
32. Verwaal E., Cnossen S. (2001), VAT compliance costs of cross-border business transactions in the European Union, w: Tax compliance costs: A Festschrift for Cedric Sandford, Ch. Evans, J. Pope, J. Hasseldine (red.), Prospect Media Pty, St Leonards, s. 3.
33. Zieliński J.A. (2008), Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s. 110-112.