Stabilność makroekonomiczna Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w latach 2010-2019

Main Article Content

Michał Kulbacki

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza stabilności makroekonomicznej gospodarek UE- 27 przy wykorzystaniu metody PSM. Jak wynika z przeprowadzanych badań, w dekadzie przed wybuchem pandemii COVID-19, stabilność makroekonomiczna krajów Unii Europejskiej w średnim okresie wyraźnie wzrosła, z wyjątkiem Szwecji. Analizy dla poszczególnych gospodarek pokazują, że większości z nich udało się dokonać poprawy, zarówno w obszarze stabilności wewnętrznej jak i zewnętrznej. Otwarte pozostaje pytanie, czy poprawa stabilności mogłaby być bardziej znacząca, gdyby polityka makroekonomiczna w większym stopniu była skoncentrowana na zmniejszeniu bezrobocia oraz przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, a w mniejszym stopniu na poprawie salda deficytu budżetowego. Przeprowadzone badania wskazują, że poprawa sytuacji makroekonomicznej będzie długotrwałym procesem, w ramach którego polityka gospodarcza powinna stawiać sobie za cel dążenie do równomiernej poprawy wszystkich tworzących ją czynników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kulbacki, M. . (2021). Stabilność makroekonomiczna Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w latach 2010-2019. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 70–83. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. De Jong J.F., Gilbert N.D. (2020), Fiscal discipline in EMU? Testing the effectiveness of the Excessive Deficit Procedure, “European Journal of Political Economy”, Vol. 61, p.1-25.
2. European Central Bank (2020), The definition of prices stability, online: https://www.ecb.europa.eu , dostęp: 27.01.2020.
3. Eurostat (2020a), Real GDP growth rate – volume (TEC00115), annual, dostęp: 25.12.2020.
4. Eurostat (2020b), Unemployment by sex and age – annual data (UNE_RT_A$DEFAULTVIEW), dostęp: 26.12.2020.
5. Eurostat (2020c), HICP – inflation rate (TEC00118), annual, dostęp: 25.12.2020.
6. Eurostat (2020d), General government deficit/surplus (TEC00127), annual, dostęp: 25.12.2020.
7. Eurostat (2020e), Current account balance – annual data (TIPSBP20), dostęp: 25.12.2020.
8. Fischer S. (1992), Macroeconomic stability and growth, “Cuadernos de Economía”, Vol. 29, No. 87, p.171-186.
9. Grynia A., Marcinkiewicz J. (2017), Proces stabilizacji makroekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, Vol. 319, s. 42-54.
10. IMF (2020), International Monetary Fund, Real GDP growth. Annual percent change, online: https://www.imf.org, dostęp: 09.02.2021.
11. Janecki J. (2017), Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Vol. 2(328), s.123-134.
12. Koberska Z. (2011), Stabilizacja makroekonomiczna Polski na tle strefy euro, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Vol. 168, s. 254-265.
13. Kołodko G.W. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
14. Kołodko G.W. (2020), Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
15. Komisja Europejska (2020), European Economic Forecast. Autumn 2020, Institutional Paper 136, November, Brussels.
16. Misala J., Siek E. (2006), Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1990-2014 i główne czynniki determinujące, „International Journal of Management Economics”, Vol. 19, s. 113-136.
17. Pera J. (2016), Evaluation of the macroeconomic stability of central and eastern European countries with a view toward their membership in the European Union. Multidimensional risk analysis, “Comparative Economic Research”, Vol. 19, No. 3, s. 69-92.
18. Rapacki Z., Matkowski Z. (2003), Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach postsocjalistycznych: próba oceny, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
19. Shah M.H. (2016), The effect of macroeconomic stability on inward FDI in African developing countries, “International Journal of Business Studies Review”, Vol. 1, No. 1, p. 1-11.
20. Stiglitz J.E., Ocampo J.A., Spiegel S., Nayyar D., Ffrench-Davis R., Nayyar V.C.D. (2006), Stability with growth: macroeconomics, liberalization and development, Oxford University Press, Oxford.
21. Strat V.A., Davidescu A., Paul A.M. (2015), FDI and the unemployment – A causality analysis for the latest EU members, “Procedia Economics & Finance”, Vol. 23, p. 635-643.
22. Vasylieva T.A., Lieonov S.V., Liulov O.V., Kyrychenko K.I. (2018), Macroeconomic stability and its impact on the economic growth of the country, “Montenegrin Journal of Economics”, Vol. 14, No. 1, p. 159-170.
23. Walawski M. (2015), Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki rosyjskiej w latach 1997-2012, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 3, No. 4, s. 67-77.