Znaczenie środków publicznych w finansowaniu działalności startupów w Polsce na tle krajów europejskich

Main Article Content

Patrycja Marzec
Jan Braun

Abstrakt

Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu jest aspekt finansowania działalności startupów pod względem źródeł pozyskiwania kapitału. Analizie poddano dostępne dla startupów zewnętrzne źródła finansowania pochodzące ze środków publicznych. Celem opracowania jest identyfikacja najczęściej wykorzystywanych źródeł finansowania działalności startupów oraz ocena, jaką rolę odgrywają dostępne środki publiczne na tle pozostałych występujących źródeł. Artykuł powstał w oparciu o przegląd literatury przedmiotu. Na tej podstawie dokonano charakterystyki specyfiki funkcjonowania startupów oraz zidentyfikowano dostępne źródła finansowania ich działalności w poszczególnych fazach rozwoju. Zastosowano także analizę danych zastanych, pochodzących z raportów Fundacji Startup Poland oraz raportu European Startup Monitor, pod kątem znaczenia środków publicznych w finansowaniu działalności startupów. Z przeprowadzonych badań wynika, że w ostatnich latach coraz popularniejsze staje się w Polsce dofinansowanie działalności startupów z wykorzystaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Biorąc pod uwagę aspekt pozyskiwania dofinansowania z grantów ze środków publicznych przez startupy, należy zauważyć duży odsetek aplikujących podmiotów, które nie otrzymują wsparcia ze strony państwa. Trzeba jednak podkreślić, że środki publiczne odgrywają kluczową rolę w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania tak w polskich, jak i w europejskich startupach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, P. ., & Braun, J. . (2021). Znaczenie środków publicznych w finansowaniu działalności startupów w Polsce na tle krajów europejskich. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 61(4), 84–93. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Beauchamp M., Kowalczyk A. (2017), Przedsiębiorczość startupowa. Bank pomysłów dla polityków i samorządowców, publikacja przygotowana na zlecenie Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
2. Białek R., Nowak R. (2018), Uwarunkowania rozwoju startupów w Polsce, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: EKONOMIA”, nr 15(1), s. 63-79.
3. Bilgin R., Dinc Y. (2019), Factoring as a determinant of capital structure for large firms: Theoretical and empirical analysis, “Borsa Istanbul Review”, No. 19(3), p. 273-281.
4. Blank S., Dorf B. (2013), Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice, Helion.
5. Bormans J., Privitera M., Bogen E., Cooney T. (2019), European Startup Monitor 2019.
6. Cavallo A., Ghezzi A., Dell’Era C., Pellizzoni E. (2019), Fostering digital entrepreneurship from startup to scaleup: The role of venture capital funds and angel groups, “Technological Forecasting and Social Change”, No. 145, p. 24-35.
7. Ebben J., Johnson A. (2006), Bootstrapping in Small Firms: An Empirical Analysis of Change Over Time, “Journal of Business Venturing”, No. 21, p. 851-865.
8. Joshi M.K. (2018), Crowdfunding For Startups in India, “Aweshkar Research Journal”, No. 24(1), p. 37-59.
9. Kogut J. (2017), Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, nr 5(2), s. 29-38.
10. Kotha R., George G. (2012), Friends, family, or fools: Entrepreneur experience and its implications for equity distribution and resource mobilization, “Journal of Business Venturing”, No. 27, p. 525-543.
11. Kowalczyk I. (2020), Start-up jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce, „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, nr 1, s. 63-77.
12. Krysztofiak-Szopa J., Wisłowska M. (2019), Polskie Startupy. Raport 2019, Warszawa, Fundacja Startup Poland.
13. Matuszczyk K. (2019), Niepoważne kariery za poważne pieniądze? Blaski i cienie kariery w startupach – przełomowe zmiany na rynku pracy w Polsce, Warszawa.
14. Mikołajczyk K., Nawojczyk D. (2013), Startup po polsku. Jak założyć i rozwijać dochody biznesu, Gliwice, Helion.
15. Neuberger D., Räthke-Döppner S. (2013), Leasing by small enterprises, “Applied Financial Economics”, No. 23(7), p. 535-549.
16. Ries E. (2012), Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Gliwice, Helion.
17. Rosado-Serrano A., Paul J., Dikova D. (2018), International franchising: A literature review and research agenda, “Journal of Business Research”, No. 85, p. 238-257.
18. Smolarek M., Dzieńdziora J. (2011), Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2/2011, s. 7-25.
19. Tomaszewski A. (2019), Agencje rządowe a wspieranie start-upów w państwach, w: Systemy wsparcia startupów w Europie Środkowo-Wschodniej, E. Pawęta, M. Pietrzak, T. Pilewicz (red.), Warszawa, SGH, s. 407-411.
20. White B.A., Dumay J. (2017), Business angels: a research review and new agenda, “Venture Capital”, p. 183-216.