Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii

Main Article Content

Agnieszka Cenkier

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest wykorzystanie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstw, czynnika istotnie oddziałującego na sytuację finansową jednostek prowadzących działalność gospodarczą, tak w świetle teorii struktury kapitału jak i praktyki ich funkcjonowania. Celem badania było skonfrontowanie z praktyką gospodarczą poglądu o potrzebie angażowania kapitału obcego w dążeniu do maksymalizacji korzyści i wartości rynkowej prezentowanego w teorii finansów przedsiębiorstwa i teorii struktury kapitału. Badaniu poddano autorski zestaw wskaźników finansowych z lat 2014-2020 w dziesięciu polskich giełdowych spółkach produkcyjnych wchodzących w skład GIP60. Badane spółki stanowiły 10 proc. składu indeksu oraz około 10 proc. jego kapitalizacji, co ze znacznym prawdopodobieństwem pozwala je uznać za reprezentatywne dla wszystkich spółek objętych indeksem. Wyniki badania zaprezentowane w tabeli-załączniku posłużyły do zdefiniowania rodzaju zależności między skalą zadłużenia i skalą działalności oraz sytuacją finansową poszczególnych spółek. Dobór wskaźników został dokonany ze względu na ich użyteczność w podjętej próbie zdefiniowania wspomnianej zależności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Cenkier, A. (2021). Finansowanie kapitałem obcym – konfrontacja praktyki gospodarczej z elementami teorii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 4-14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, tom 2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
2. Brunetti A., Kisunko G., Weder B. (1997), Institutional Obstacles to Doing Business: Region-by-Region Results form a Worldwide Survey of the Private Sector, Policy Research Working Papers, No 1759, World Bank.
3. Cwynar A., Cwynar W. (2011), Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Panfil M. (red.), Warszawa, Difin.
4. Fedorowicz Z. (2004), Uwagi o przedmiotowym zakresie finansów przedsiębiorstwa, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Ickiewicz J. red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
5. MGBI (2021), Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021, Warszawa.
6. Myers S.C. (1984), Capital Structure Puzzle, NBER Working Paper Series, Working Paper No 1393, National Bureou of Economic Reaserch, Cambridge.
7. NBP (2016), Dostępność finansowania niefinansowych przedsiębiorstw w Polsce.
8. Raporty roczne jednostkowe spółek za lata 2014-2020.
9. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (2018), Raport. Finansowanie biznesu w Polsce, Warszawa.