Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta

Main Article Content

Izabela Małgorzata Rudzka

Abstrakt

Przedstawiony artykuł jest próbą ujęcia różnych obszarów funkcjonowania miasta poprzez Ogólną Teorię Systemów, opracowaną przez Bertalanffy w 1937 roku, jednak stale aktualną, a nawet zyskującą na znaczeniu w coraz szybciej żyjącym świecie. W rozdziale zostały poruszone zagadnienia oddziaływania na siebie rynku przedsiębiorstw, mieszkaniowego oraz rynku nieruchomości. Związek pomiędzy tymi trzema obszarami jest tak oczywisty i silny, że często aż pomijany w różnych prowadzonych analizach. Przedstawiony w niniejszej publikacji artykuł stara się pokazać relacje między tymi dwoma systemami i ich wpływ na rozwój miasta. Przyjętą metodą badawczą jest analiza tekstów, materiałów i danych z zakresu ekonomii i filozofii, a także przytoczonych fragmentów badań własnych przeprowadzonych w poszczególnych latach.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Rudzka, I. M. (2021). Sprzężenia zwrotne w obszarze mieszkalnictwo – przedsiębiorczość i ich wpływ na zrównoważony rozwój miasta. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 49-62. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Abdel-Rahman Hesham M., Anas A. (2004), Theories of Systems of Cities, https://www.researchgate.net.
2. Balazs L., Szanyi (2012), Regional Growth in a Dual Economy: Marshall-Arrow-Romer Externalities and Firm-Ownership in Hungary, https://papers.ssrn.com.
3. Ball R., Anomalies in relationship between securities, 1987.
4. Berien F.K (1968), General and social system, https://www.cambridge.org.
5. Bertalanffy L. (1984) Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
6. Brdulak J. (2014), Kulturowe uwarunkowania ryzyka lokalizacji przedsiębiorstw, w: Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, red. K. Kuciński, CedeWu, Warszawa.
7. Bryx M. (2016), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2006, s. 11.
8. Castells M. (1982,) Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.
9. Cesarski M. (2016), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014. Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
10. Gehl J. (2013), Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznej, Wydawnictwo RAM, Kraków.
11. Cheshmehzangi, Aureli, (1964)
12. Chisholm M. (1967), General system theory and geography.
13. Goryński J. (1966), Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa
14. Goryński J. (1975), Mieszkanie. Wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo Omega, Warszawa 1975.
15. Dzikowska M. (2017), Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. W poszukiwaniu mechanizmu wpływu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
16. Hammond D. (2003), The science of synthesis, University Press of Colorado, Colorado 2003.
17. Harvey D. (2012), Prawo do miast i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
18. Kamińska W. (2006), Wpływ procesów transformacji na rozwój małych firm prywatnych w Polsce. Przedsiębiorczość i edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2006.
19. Kuciński K. (2018), Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa.
20. Kuciński K. (2009), Miejsce jako kategoria epistemologiczna w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 10(1), s. 35.
21. Krugman P. (1991), Increasing Returns and Economic Geography
22. Lefebvre H. (2016), Marxist Thought and the City, University of Minnesota, Minnesota 2016.
23. Lefebvre H. (2003), The Urban Revolution, University of Minnesota Press, Mineapolis–London.
24. Lipski M., Rogowski W., Rudzka I. (2018), Istota ekonomicznego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, w: Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa.
25. Morawski W. (2015), Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Ł. Dwilewicz, W. Morawski (red.), Pracownia Wydawnicza & Akant, Zalesie Górne.
26. Niedziółka D. (2019), Samoorganizacja podmiotów gospodarczych jako proces, w: Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, red. K. Kuciński, CedeWu, Warszawa.
27. Nkeki, Oye Erimona (1967), Sector-Wise Exploratory Analysis of Household Residential Location Choice in the African Context: Empirical Evidence from Benin City, Nigeria, cirp.org.
28. Poczbut R. (2006), System–struktura–emergencja, w: Struktura i emergencja, M. Heller, J. Mączka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów.
29. Poczbut R. (2009), Między redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
30. Polidoro M., Augusto de J., Vizintim M., Carlos (2021), Urban Sprawl and the Challenges for Urban Planning, www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=22651.
31. Real G. (1994), Historia filozofii starożytnej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
32. Umpleby S.A. (2008), Ross Ashby’s general theory of adaptive systems, “International Journal of General Systems”, The George Washington University, Washington.
33. Rudzka I. (2019), Emergencja przestrzenna a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw, w: Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa.
34. Rudzka I. (2020), Restrukturyzacja obszaru mieszkaniowego jako element samoregulujących się procesów zrównoważonego rozwoju – przykład Izraela, w: Ekonomiczne dylematy zrównoważonego rozwoju. Działalność, restrukturyzacja, finansowanie, upadłość, red. P. Dec, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
35. Rudzka I. (2021), Skala i skutki alienacji młodych Polaków na rynku mieszkaniowym, e-mentor .
36. Rudzka I. (2020), Formalna jakość usług publicznych a postrzegalna funkcjonalność miasta, w: Rozważania o przestrzeni i gospodarce, red. D. Niedziółka, Oficyna Wydawnicza SGH.
37. Rudzka I. (2020), Historyczne i przestrzenne ujęcie koncepcji i funkcji miast i ich współczesne zastosowanie, (w:) Szlakami geografii ekonomicznej, Przestrzeń – Instytucje – Metodologia, Jagodziński W., Rakowski W. (red. ), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
38. Rawoth K. (2021), Ekonomia obwarzanka, Oxford. Skousen M. (2012), Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Wydawnictwo Fijorrpublishing, Warszawa 2012.
39. Spencer H. (1889), System filozofii syntetycznej. Zasady Socyologii, Drukarnia Zawiszewskiego, Warszawa.
40. Staniek Z. (2017), Ekonomia instytucjonalna, dlaczego instytucje są ważne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
41. Stanosz B. (2012), Wprowadzenie do logiki formalnej, WN PWN, Warszawa.
42. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, PIW, 1987.
43. M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, (red.) (2009), Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena: idea – utopia – reinterpretacja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009.
44. Zaniewska H. (red. ) (2005), Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, IRM, Kraków.