Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce

Main Article Content

Aleksander Werner

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów pomocy państwa wykorzystywanych w trakcie pandemii COVID-19, a także opis ogólnych regulacji dotyczących dopuszczalności udzielania pomocy państwa, w tym zapisów prawa pierwotnego i wtórnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodatkowo w artykule przedstawiono regulacje prawa miękkiego dotyczące dopuszczalności udzielania pomocy państwa (tymczasowe ramy) oraz opisano polskie programy pomocowe dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. W końcu artykułu odniesiono się do rodzajów wykorzystywanych instrumentów pomocowych oraz wyboru wspieranych sektorów. Badania wykazały ograniczone wykorzystanie instrumentów podatkowych, a także dosyć dużą koncentrację wśród podmiotów udzielających pomocy (centralna administracja rządowa i agencje rządowe). Wybór sektorów wspieranych nie miał charakteru zaplanowanego programu gospodarczego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Werner, A. (2021). Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 62(5), 63-75. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.62.5.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Druesne G. (1996), Prawo subwencyjne. Prawo materialne i polityki wspólnot i Unii Europejskie, Warszawa, Wyd. Scholar.
2. Dudzik S. (2002), Pomoc państwa dla przedsiębiorców publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Kraków: ZAKAMYCZE.
3. Evans A. (1997), European Community Law of State Aid, Oxford European Community Law Series, Oxford-New York: Oxford University Press.
4. Kulesza M. (1996), Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Rola gmin – uwagi wstępne na tle postanowień Traktatu rzymskiego i Układu o Stowarzyszeniu, Przegląd Prawa Europejskiego, nr 1.
5. Pełka P., Stasiak M. (2002), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa, Wyd. Difin.
6. Sobczak K. (2001), Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa, Wyd. LexisNexis.
7. UOKiK (2021), Lista instrumentów pomocowych związanych z COVID-19, https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=19272
8. Werner A. (2004), Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej nieprawidłowo z przeznaczeniem, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8.