Wpływ osobistego stosunku seniorów na opinie oraz korzystanie z usług zdrowia cyfrowego w Polsce

Main Article Content

Magdalena Kozłowska

Abstrakt

Seniorzy są szczególną grupą konsumentów w Polsce, których znaczenie rośnie z każdym rokiem. W szczególności istotny wydaje się tutaj sektor usług medycznych, wśród których wyróżnia się i wzrasta zdrowie cyfrowe. Seniorzy, jako konsumenci, mają zdefiniowane potrzeby, które wynikają z ich specyficznych uwarunkowań psychofizycznych oraz przyzwyczajeń, będących ich drugą naturą. Osobisty stosunek seniorów do zdrowia cyfrowego oraz jego wpływ na opinie oraz korzystanie z takich usług są głównym problemem opracowania oraz jednym z aspektów badań ilościowych przeprowadzonych przez autorkę w lipcu 2021 roku. W publikacji podjęto próbę analizy zależności pomiędzy osobistym stosunkiem seniorów wobec narzędzi i usług zdrowia cyfrowego, a opiniami oraz doświadczeniami. Wyniki badania ilościowego wskazały na szereg zależności oraz potwierdziły istotny wpływ stosunku seniorów na ich aktywność na rynku omawianych usług.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozłowska, M. . (2022). Wpływ osobistego stosunku seniorów na opinie oraz korzystanie z usług zdrowia cyfrowego w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 63(1), 71–88. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.63.1.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Barlow J. et al. (2007), A systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly people and those with long-term conditions, J. Telemed, Telecare, 13: 172–179.
2. Batorski D. (2009), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, w: Społeczeństwo informacyjne, D. Grodzka (red.), „Studia BAS”, 2009, nr 3 (19), s. 223–249.
3. Batorski D. (2011), Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w: J. Czapiński i in., Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, Vol. 5, Issue 3, September 2011.
4. Beauvior S. (2011), Starość, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
5. Berdyga T., Cianciara D., Kawwa J., Nowicka-Wasilewska J., Pinkas J., Sitarek M., Zgliczyński W. (2013), Telemedycyna w Polsce – bariery rozwoju w opinii lekarzy, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 19, Nr 4, 496–499.
6. Błachnio A. (2015), Telegeriatria. Innowacje technologiczne a jakość życia seniorów. Realność złego starzenia się poza społeczną i polityczną powinnością, Przestrzeń zdrowia publicznego, pdf, s. 237–250.
7. Błędowski P., Kubicki P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Praw Socjalnych, Warszawa.
8. Bojanowska E. i.in. (2015), Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
9. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwoleniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
10. Bujnowska-Fedak M. M., Drobnik J., Grata-Borkowska U. T. (2015), Postawa wobec aplikacji telemedycznych, ich znajomość i zastosowanie w pracy lekarzy i rehabilitantów – doniesienie wstępne, Family Medicine & Primary Care Review, 17, 2: 103–106.
11. Bujnowska-Fedak M. M., Kumęga P., Sapilak B. J. (2013), Zastosowanie nowoczesnych systemów telemedycznych w opiece nad ludźmi starszymi, Family Medicine & Primary Care Review,
15, 3: 441–446.
12. Bujnowska-Fedak M. M., Tomczak M. (2013), Innowacyjne aplikacje telemedyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 11 (4): 302–317.
13. Dane ABM (2021), Seniorzy w cyfrowym świecie, Desk Research, Warszawa.
14. Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Słaby T. (2016), Wykluczenie społeczne – jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce, SGH, Warszawa.
15. Dąbrowska A., Janoś-Kreśło M. (2018), Polscy seniorzy na rynku usług e-zdrowia, DOI:
10.34616/23.20.119, s. 225–241.
16. GUS (2016), Ludność w wieku 60 lat, struktura demograficzna i zdrowie, GUS, Warszawa.
17. GUS (2018), Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań GUS, Warszawa.
18. GUS (2020), Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku, GUS, Warszawa.
19. Popiołek M. (2013), Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Uniwersytet Opolski.
20. Tarkowska E., Zaręba I. (2015), E-wykluczenie a agizm. Wiek senioralny w teorii i w codzienności, Zeszyty Naukowe WSHE, Włocławek.