Rachunkowość w realizacji potrzeb informacyjnych i edukacyjnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Wioletta Baran

Abstrakt

Artykuł dotyczy rachunkowości jako systemu informacyjnego odpowiadającego na potrzeby ekonomiczno-społeczne, tak informacyjne, jak i edukacyjne. Podjęcie tematu wynika z przekonania, że zarówno nauka, jej zastosowanie w praktyce, jak i samo kształcenie są realizowane w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa w celu jego rozwoju. Rozwój natomiast wpisuje się w przyszłość, w której co do zasady powinno być tylko lepiej, do czego nawiązuje koncepcja zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest ukazanie rachunkowości jako systemu zrównoważonego w dostarczaniu informacji do zaspokajania potrzeb ekonomiczno-społecznych, jak i edukacyjnych, co jest istotne w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozważania teoretyczne dotyczą rachunkowości jako zrównoważonego sytemu informacyjnego oraz wybranych aspektów edukacji jako istotnej dziedziny w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Za ilustrację wybranych aspektów edukacyjnych posłużyły możliwości edukacyjne w ramach rachunkowości. Poza powszechnie dostępnymi informacjami wykorzystano pogłębioną analizę przypadku dotyczącą oferty dydaktycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskane wyniki badań wskazują, że rachunkowość jest zrównoważonym systemem informacji oraz przykładem zrównoważonego systemu w edukacji. W obydwu aspektach jest systemem, który odpowiada na potrzeby definiowane w ramach działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Baran, W. (2022). Rachunkowość w realizacji potrzeb informacyjnych i edukacyjnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 59-71. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

Baran W., Raulinajtys-Grzybek M., Karwowski M. (2020), Merytoryczna pojemność rachunkowości zarządczej a raportowanie zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 3 (987).
Barrett A. M., Chawla-Duggan R., Lowe J., Nikel J., Ukpo E. (2006), The concept of quality in education: A review of the ‘international’ literature on the concept of quality in education, “EdQual RPC”, https://www.edqual.org/publications/workingpaper/edqualwp3.pdf/at_download/file.pdf
Bąk M., Orzeszko T. (2017), Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawiska i determinanty kreujące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 479.
CIMA (2015), CIMA Code of Ethics for Professional Accountants, https://www.cimaglobal.com/Professionalism/Ethics/CIMA-code-of-ethics-for-professional-accountants/ (dostęp: 9.03.2022).
Czapla M., Kazimierczak-Grygiel E. (2011), Strategie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, NEODIDAGMATA 31/32, https://www.researchgate.net/publication/277137221, (dostęp: 9.03.2022).
Drury C. (2011), Management & Cost Accounting, Business Press, South-Western Cengage Learning.
Fatyga B. (2005), Edukacja nieformalna w Polsce: historia i formy współczesne, w: Doświadczać uczenia. Materiały pokonferencyjne, J. Kaczanowska (red.), Program Młodzież, Warszawa.
Gray R., Bebbington J. (2001), Accounting for the Environment, Seccond edition, SAGE Publications, London–Thousand Oaks–New Delhi.
Harper, H. V. (2016), Risk-Related Activism: The Business Case for Monitoring Nonfinancial Risk, “Journal of Corporation Law”, 41:647–704, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2478121 (dostęp: 9.03.2022).
IMA (2008), Draft Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting and Management Accountants, “Strategic Finance”, vol. 90, nr 2.
Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 388, s. 255–262.
Komisja Europejska (2017), Kolejne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy, https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_pl (dostęp: 9.03.2022).
Kumar K. (2010), Quality in education: Competing concepts, Contemporary Education Dialogue, 7 (1), s. 7–18, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0973184913411197
Laurie R., Nonoyama-Tarumi Y., Mckeown R., Hopkins Ch. (2016), Contributions of Education for Sustainable Development [ESD] to Quality Education: A Synthesis of Research, “Centre for Environment Education”, 10 (2), s. 226–242.
Lotz-Sisitka H. (2013), Conceptions of quality and ‘learning as connection’: Teaching for relevance, “Southern African Journal of Environmental Education”, 29.
Pollman, E. (2019), Corporate Social Responsibility, ESG, and Compliance, “Loyola Law School, Los Angeles Legal Studies Research Paper” No. 2019–2035, doi: 10.2139/ssrn.3479723.
Polski Komitet ds. UNESCO (2006), UNESCO a Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, https://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unescoa-zrownowazony-rozwoj/ (dostęp: 9.03.2022).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. Nr 82, poz. 53.
Sobańska I., Walińska E. (2018), Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 96 (218), https:// doi.org/10.5604/01.3001.0011.6175
UNESCO (2005), Decade of Education for Sustainable Development, 2005–2014: the DESD at 29 a glance, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141629 (dostęp: 9.03.2022).
UNESCO (2012), Shaping the Education of Tomorrow; 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged, UNESCO, Paris, France, https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/919unesco1.pdf (dostęp: 9.03.2022).
IFAC (2020), Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants, https://www.ethicsboard.org/publications/2020‑handbook-international-code-ethics-professionalaccountants (dostęp: 9.03.2022).