Systemowe narzędzia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych

Main Article Content

Zuzanna Świerc

Abstrakt

System opieki zdrowotnej to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa. Jego podstawowym zadaniem jest organizacja dostępu obywateli do bezpłatnych świadczeń medycznych. Działalność lecznicza podlega szczególnym regulacjom, określającym warunki formalne, techniczne i zasobowe jej prowadzenia. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ma charakter regulowany – instytucje systemowe odpowiadają za ich wycenę i ustalanie taryf. Zapewnienie stabilności systemu wymaga monitorowania jego efektywności. Jednym z elementów systemu powinna być obiektywna i systematyczna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej świadczeniodawców, determinująca ciągłość i dostępność świadczeń. Celem niniejszego artykułu jest ocena narzędzi kontroli sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych w kontekście ich użyteczności z perspektywy nadzoru systemowego. Analizie poddano mierniki oceny sytuacji finansowej dotyczącej prowadzenia działalności leczniczej oraz warunków finansowania świadczeń. Wnioski z analizy krytycznej powinny posłużyć weryfikacji systemowych rozwiązań.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Świerc, Z. (2022). Systemowe narzędzia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 64(2), 73-85. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.64.2.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

American Institute of CPAs & Chartered Institute of Management Accountants, (2014), Global Management Accounting Principles.
Atkin B., Brooks A. (2015), Total Facility Management, 4th ed., Wiley Blackwell.
Baran W. (2017), System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
Błażyńska J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dyktus J., Gaertner M., Malik B. (2017), Sprawozdawczość i analiza finansowa, Warszawa, Difin.
Griffin R. W. (2013), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa PWN.
Hass-Symotiuk M. (red.) (2016), Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Warszawa, Wolters Kluwer.
Krzakiewicz K., Cyfert Sz. (2013), Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Łyszczarz B. (2014), Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, Warszawa, Wolters Kluwer.
Sikora T., Kanecki K., Sikora A., Bogdan M. (2021), Kluczowe czynniki konkurencyjności podmiotów leczniczych, „Journal of Education, Health and Sport”, 11, s. 73–83.
Świderska G. K. (red.) (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa, Difin.
Wierzbicki T. (red.) (1986), Informatyka w zarządzaniu, Warszawa, PWN.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 2001–2010.