Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne

Main Article Content

Bartosz Dowmont

Abstrakt

Droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską inicjuje zmiany w aktach prawnych państw członkowskich, w tym Polski, które przyczyniają się do przekształceń obecnych modeli biznesowych w sektorze energetycznym. Projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo energetyczne i ustawy o OZE wpływa na zmianę sposobu postrzegania prosumenta energii elektrycznej, przemieniając go w aktywnego uczestnika rynku energii. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie koncepcji modelu biznesowego nowego prosumenta z wykorzystaniem narzędzia business model canvas. W artykule dokonano analizy obecnych uwarunkowań funkcjonowania modelu biznesowego przydomowej mikroinstalacji, by kolejno przeprowadzić jego adaptację do nowych warunków otoczenia, wynikających z projektu ustawy. Postępowanie badawcze pozwoliło stworzyć koncepcję modelu biznesowego wyłaniającego się prosumenta, wskazując istotne kierunki zmian sektora zobrazowane w dziewięciu blokach konstytuujących modele biznesu. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu legislacyjnego, począwszy od 2022 r. przyszli prosumenci zobowiązani będą do przyjęcia nowego modelu biznesowego, natomiast funkcjonujący dotychczas na rynku utrzymają uzyskany model wsparcia do końca czasu jego trwania. Opracowanie może znaleźć zastosowanie w dalszych próbach adaptacji modeli biznesowych do obowiązujących przepisów, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Dowmont, B. (2022). Perspektywa zmian w modelu biznesowym prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej – ujęcie koncepcyjne. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 65(3), 83-95. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.65.3.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

Agencja Rynku Energii (2021), Informacja statystyczna o energii elektrycznej, 5.
Bellman R. i in. (1957), On the Construction of a Multi-Stage, Multi-Person Business Game, Operation Research.
Brzóska J. (2016), Modele biznesu innowacyjnej energetyki, „Studia Ekonomiczne”, 280.
Chesbrough H., Rosenbloom R. (2002), The Role of the Business Model in Capturing Value from
Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinoff Companies, Industrial and Corporate Change, 11 (3).
Dz.U. 2021 poz. 610 (2021), Tekst jednolity dla aktu Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Dz. U. WE 2009 L. 140/16 (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Official Journal of the European Union.
Gassmann O., Frankenberger K., Csik M. (2017), Nawigator Modelu Biznesowego: 55 modeli, które zrewolucjonizują Twój biznes, Gliwice, OnePress, „Polityka Energetyczna”.
Gołębiowski T. i in. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa wWarszawie.
Komisja Europejska (2020), Europejskie Prawo o klimacie.
Konieczna I. (2015), Model biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej: różnice, odrębność czynników sukcesu, Difin, Warszawa.
Magretta J. (2002), Why Business Models Matter, “Harvard Business Review”.
Minister Klimatu i Środowiska (2021), Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (2021), Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, “Master of Business Administration”, 2.
Obłój K. (2001), Modele biznesowe: Operator i Integrator, „Przegląd Organizacji”.
Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych: podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion (Onepress Exclusive), Gliwice.
Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C. L. (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and
Future of the Concept, “Communications of the Association for Information Systems”, 16 (July).
Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice, Wydawnictwo Helion (Onepress VIP).
Rappa M. (2001), Business models on the Web, Managing the digital enterprise, http://digitalenterprise.org/models/models.html (dostęp: 17.07.2021).
Soliński B., Stopa M. (2019), Model biznesowy funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, „Przegląd Organizacji”, 7, s. 16–22.
Stopa M., Soliński B. (2018), Modele biznesowe wytwórców energii w mikroinstalacjach a zmiany otoczenia prawnego w sektorze energetyki odnawialnej, „Polityka i Społeczeństwo”, 16 (16), s. 38–51.
Tomaszewski K., Sekściński A. (2020), Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna, „Rynek Energii”, (October).
UC74 (2021), Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE (UC74).