Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw

Main Article Content

Ewa Grzegorzewska-Mischka
Mariusz Zaborowski

Abstrakt

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest instytucja zamówień publicznych, uregulowanych aktualnie obowiązującą ustawą – Prawo zamówień publicznych z 2019 r . Analiza ta dotyczy w szczególności nowoprzyjętych w niej zapisów prawnych – nowych w stosunku do obowiązujących poprzednio. Uzasadnieniem wprowadzenia przez ustawodawcę wielu nowych rozwiązań była chęć ułatwienia przedsiębiorcom uczestniczenia w niełatwym procesie zamówień. W artykule przedstawiono ocenę tych rozwiązań, uzyskaną w toku badań, w których wykorzystano narzędzie ankiety, zawierającej pytania ukierunkowane na pozyskanie wspomnianej oceny. Zadanie zostało zrealizowane przez zebranie odpowiedzi ze strony określonej grupy przedsiębiorców z branży budowlanej z województwa pomorskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzegorzewska-Mischka, E. ., & Zaborowski, M. . (2022). Wybrane rozwiązania prawne z ustawy z 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w ocenie polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 65–81. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.5
Dział
Dział główny

Bibliografia

Antonów R. (2021), Zamówienia publiczne w II Rzeczypospolitej. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 43, nr 4, Wrocław.
Borowicz A. (2004), Istota, funkcje i kierunki ewolucji polskiego systemu zamówień publicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.).
Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 246).
Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 315).
Godlewska A. (2017), Regulacje systemu zamówień publicznych a wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez administrację samorządową, Samorząd Terytorialny 2017, nr 12.
Jerzykowski J. (2021), Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych Komentarz. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
Kocowski T. (2020), Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Kola J., Chwiałkowska A., Mielnik M., Wojdak P., Roliński J., (2020), Nowe Prawo zamówień publicznych – podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorców. PARP, Warszawa.
Liput J., Serpina-Forkasiewicz A., Tabor M., (2020), Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, Wolters-Kluwer s 9–11.
Madej W. (2017), Klauzule abuzywne w polskim prawie cywilnym. Kortowski Przegląd Prawniczy nr 2 z 2017 r., s 34 i nast.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Zamówień Publicznych, (2018), Koncepcja Nowego Prawa Zamówień. s.9.
Princ M. (2017), Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.
Urząd Zamówień Publicznych, (2019), Raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Warszawa.
Ustawa (2019) Ustawa z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
Ustawa (1994) Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (tekst pierwotny: Dz.U. nr 76, poz. 344).
Ustawa (2004) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)
Ustawa (2005) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, (Dz. U.2005 nr 167, poz. 1398).
www 1, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12336304/12702311/12702312/dokument456329.pdf
(dostęp: 15.02.2022).
www 2, https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/czy-zamawiajacy-ma-obowiazek-zadania-zabezpieczenia-nalezytego-wykonaniaumowy-2020-10–29 (dostęp: 28.03.2022).
www 3, https://www.wprzetargach.pl/kategorie/jak-wygrac-przetarg-i-wykonac-zamowieniepublicznejak-wygrac-przetarg-odwolanie-musi-wskazywac-czynnosc-lub-zaniechanieczynnosci-zamawiajacego-ktorej-zarzuca-sie-niezgodnosc-z-p (dostęp: 22.03.2022).