Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym

Main Article Content

Bartosz Sobik

Abstrakt

Tocząca się transformacja energetyczna nieodwracalnie zmienia charakter i funkcjonowanie sektora energetycznego oraz powoduje powstawanie nowych rodzajów ryzyka, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ryzyko klimatyczne, będące wynikiem polityki energetyczno-klimatycznej UE oraz światowych trendów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Materializacja ryzyka klimatycznego powoduje powstanie szeregu wzajemnie przenikających się nowych rodzajów ryzyka, wśród których można wyróżnić ryzyko finansowe, regulacyjne i społeczne. Ryzyko klimatyczne przejawia się również w działaniu systemu handlu emisjami CO2 EU ETS, jak również w ryzyku pogodowym. Celem niniejszej publikacji jest dokładne zdefiniowanie rodzajów ryzyka wpływających na działalność podmiotów energetycznych oraz udokumentowanie szczególnej istotności ryzyka klimatycznego. Metodologia prac naukowych obejmowała przegląd literatury i analizę danych. Ryzyko klimatyczne jest akceleratorem nowych zagrożeń w sektorze elektroenergetycznym, dlatego powinno być należycie uwzględniane przez podmioty energetyczne i mitygowane, gdyż jego ignorowanie może mieć poważne konsekwencje. Tym samym zarządzanie ryzykiem klimatycznym staje się jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem w całym sektorze energetycznym. Decyzje podejmowane przez firmy energetyczne, zgodnie z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, będą katalizowały ich rozwój i pozwolą na zwiększenie ich wartości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobik, B. . (2022). Ryzyko klimatyczne jako kluczowy rodzaj ryzyka w sektorze energetycznym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 66(4), 141–154. https://doi.org/10.33119/KNoP.2022.66.4.9
Dział
Dział główny

Bibliografia

Battiston, S., Dafermos, Y., Monasterolo, I. (2021). Climate risks and financial stability. “Journal of Financial Stability”, 54. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100867
Blachowski, D. (2011). Ryzyko pogodowe i pogodowe instrumenty pochodne w przedsiębiorstwach energetycznych, „Zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia”, pp. 639–648.
Burchard-Dziubińska, M. (2020). Systemy społeczno-gospodarcze w Polsce wobec ryzyka związanego ze zmianą klimatu, in Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki, eds. Prandecki, Burchard-Dziubińska, Warszawa, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, (pp. 159–174). https://doi.org/10.24425/137391
Charpentier, A. (2008). Insurability of climate risks. Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice, 33 (1), 91–109. https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510155 European Commission (2021). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council, [online] access: 30.09.2022 http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288
Giglio, S., Kelly, B., Stroebel, J. (2021). Climate finance. Annual Review of Financial Economics, 13 (3), 15–36.
Henderson, R. M., Reinert, S. A., Dekhtyar, P., Migdal, A. (2018). Climate Change in 2018: Implications for Business. Harvard Business School, 1–39. www.hbsp.harvard.edu.
Iwaszczuk, N., Łamasz, B. (2014). Współczesne metody zarządzania ryzykiem pogodowym podmiotów gospodarczych sektora energetycznego. Logistyka, 4, 4322–4332.
Jonek-Kowalska, I. (2019). Efficiency of Enterprise Risk Management (ERM) systems. Comparative analysis in the fuel sector and energy sector on the basis of Central-European companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Resources Policy, 62 (May), 405–415. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.04.011
Jurgilevich, A., Räsänen, A., Groundstroem, F., Juhola, S. (2017). A systematic review of dynamics in climate risk and vulnerability assessments. Environmental Research Letters, 12 (1). https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5508olk, A., Levy, D., Pinkse, J. (2008). Corporate responses in an emerging climate regime: The institutionalization and commensuration of carbon disclosure. European Accounting Review, 17 (4), pp. 719–745. https://doi.org/10.1080/09638180802489121
Kouloukoui, D., Marinho, M. M. de O., Gomes, S. M. da S., Kiperstok, A., Torres, E. A. (2019), Corporate climate risk management and the implementation of climate projects by the world’s largest emitters. Journal of Cleaner Production, 238. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117935
Krupiński, S., Kuszewski, P., Paska, J. (2019). Efektywność finansowa bloku węglowego klasy 1000 MW na przykładzie elektrowni Ostrołęka C. Przeglad Elektrotechniczny, 95 (10), pp. 72–77. https://doi.org/10.15199/48.2019.10.15
Leisen, R., Steffen, B., Weber, C. (2019). Regulatory risk and the resilience of new sustainable business models in the energy sector. Journal of Cleaner Production, 219, pp. 865–878. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.330
Michalak, J. (2014). Ryzyko w projektach inwestycyjnych energetyki odnawialnej, Poznan University of Technology Academic Journals, 79, pp. 105–111. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. (2021). Polityka Energetyczna Polski do 2040. https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040‑r-przyjeta-przez-rade-ministrow
Morawiecka, M. (2015). Uwarunkowania wieloletniej strategii inwestycyjnej w energetyce konwencjonalnej w Polsce. Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2, pp. 53–67.
Obersteiner, M., Azar, C., Kossmeier, S., Mechler, R., Mollersten, K., Nilsson, S., Read, P., Yamagata, Y., Yan, J. (2001). Managing Climate Risk, Interim Report of International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg.
Ostrowska, E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Papadis, E., Tsatsaronis, G. (2020). Challenges in the decarbonization of the energy sector. Energy, 205. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118025
Rogowski, W. (2018). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki (III). Wydawnictwo Nieoczywiste.
Ryszawska, B. (2016). Sustainability transition needs sustainable finance. Copernican Journal of Finance & Accounting, 5 (1), 185. https://doi.org/10.12775/cjfa.2016.011
Seltzer, L., Starks, L. T., Zhu, Q. (2021). Climate Regulatory Risks and Corporate Bonds. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3563271
Sobik, B. (2021). Zastosowanie metody project finance w inwestycjach w elektroenergetyczne aktywa wytwórcze w Polsce, in Rozważania ekonomiczne studentów SGH, eds. M. Jamroży, A. Karbowski, I, Warszawa, SGH Oficyna Wydawnicza, pp. 167–193.
Taebi, B., Kwakkel, J. H., Kermisch, C. (2020). Governing climate risks in the face of normative uncertainties, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 11 (5), pp. 1–11. https://doi.org/10.1002/wcc.666
Timilsina, G., Shah, K. (2020). Are Renewable Energy Technologies Competitive? Proceedings of the 2020 International Conference and Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change, ICUE 2020, 2018 (October). https://doi.org/10.1109/ICUE49301.2020.9307150
Wieczorek-Kosmala, M. (2020). Weather risk management in energy sector: The polish case. Energies, 13 (4), https://doi.org/10.3390/en13040945