Fairness opinions w kontekście wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym

Main Article Content

Jakub Śliwiński

Abstrakt

Ustawa o ofercie publicznej nałożyła na zarządy spółek giełdowych wymóg przedstawiania stanowiska wobec ogłaszanego wezwania do sprzedaży akcji. Zarząd ma możliwość zasięgnięcia opinii zewnętrznego podmiotu na temat warunków finansowych określonych w wezwaniu. Opinie te zwyczajowo nazywa się fairness opinions. Dotychczasowe publikacje dotyczące fairness opinions jedynie w niewielkim stopniu poruszały je w kontekście wezwań na polskim rynku kapitałowym i brakowało w nich precyzyjnych analiz. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się świat finansów, należy zwrócić również szczególną uwagę na fakt, że dotychczas przedstawiane konkluzje mogły ulec dezaktualizacji. Celem niniejszej pracy jest poznanie popularności fairness opinions w kontekście wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym, wskazanie głównych podmiotów zajmujących się ich wydawaniem oraz zbadanie wpływu fairness opinions na oferowane premie. Powyższy cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie analizy danych dotyczących wezwań na akcje na polskim rynku kapitałowym. Analizy dokonano na podstawie publicznie dostępnych danych dla wezwań ogłoszonych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2021 roku (na podstawie raportów bieżących spółek, na których akcje ogłoszono wezwanie). Analiza wskazała na rosnącą popularność fairness opinions w porównaniu z wcześniej publikowanymi badaniami. Zarządy szczególnie cenią sobie opinie ekspertów w przypadku największych transakcji na polskim rynku kapitałowym. Rynek fairness opinions jest mocno skoncentrowany, większość z nich została wydana przez trzy podmioty. Angażowanie międzynarodowych banków inwestycyjnych jest zjawiskiem rzadkim, jednak spotykanym przy okazji największych transakcji. Ostateczna premia oferowana w wezwaniach, w których zarząd zdecydował się zlecić sporządzenie fairness opinion, jest średnio wyższa niż w wezwaniach bez jego zasięgania, jednak różnica ta nie jest istotna ze statystycznego punktu widzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwiński, J. (2023). Fairness opinions w kontekście wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 67(1), 51–72. https://doi.org/10.33119/KNoP.2023.67.1.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Carney W. J. (1992), Fairness Opinions: How fair are they and why we should do nothing about it, „Washington University Law Review”, https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1845&context=law_lawreview (dostęp: 02.05.2022).
Davidoff S. M. (2006), Fairness Opinions, „American University Law Review”, https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1085&context=aulr (dostęp: 02.05.2022).
Giuffra R. (1986), Investment Bankers’ Fairness Opinions in Corporate Control Transactions, „Yale Law Journal”, https://openyls.law.yale.edu/bitstream/ handle/20.500.13051/16442/13_96YaleLJ119_November1986_.pdf?sequence=2 (dostęp: 02.05.2022).
Parkiet (2020), W tym roku na GPW może paść smutny rekord, https://www.parkiet. com/firmy/art19795221‑w-tym-roku-na-gpw-moze-pasc-smutny-rekord (dostęp: 02.05.2022).
Puławski M. (2014), Fairness opinion w przypadku publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 2008 – I kwartał 2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, https://wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-747.pdf (dostęp: 02.05.2022).
Puławski M. (2016), Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11362.pdf (dostęp: 02.05.2022).
Raporty bieżące spółek objętych wezwaniem.
Ustawa (2005), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051841539 (dostęp: 02.05.2022).