Analiza użyteczności metod oceny projektów inwestycyjnych w kontekście zbiórek crowdfudningowych na potrzeby start-upów

Main Article Content

Przemysław Piwiński

Abstrakt

Start-upy są obecnie nieodłączną częścią nowoczesnych gospodarek i zaczynają kształtować nową rzeczywistość tradycyjnych modeli biznesowych. Technologiczne przedsiębiorstwa typu start-up przyczyniają się do napędzania światowej gospodarki oraz przedsiębiorczości. Pomimo swojej elastyczności oraz relatywnie niskich kosztów wejścia na rynek, jednym z głównych problemów dotyczących rozwoju start-upów jest kwestia finansowania. Start-upy nie wpisują się w tradycyjną konwencję finansowania przedsiębiorstwa głównie dlatego, że są to przedsięwzięcia o względnie dużym poziomie niepewności co do ich przyszłości. Pomiędzy finansującym a finansowanym występuje też duża asymetria informacji, która jest wynikiem braku możliwości sprawdzenie efektów działalności na rynku podobnych podmiotów. Spośród nowoczesnych form finansowania przedsiębiorstw, takich jak sieci aniołów biznesu, finansowanie społecznościowe czy też ICO (initial coin offering), to właśnie crowdfunding (finansowanie społecznościowe) wpisuje się najlepiej w koncepcję start-upów. Crowdfudning bazuje na platformach internetowcyh i funkcjonuje jako miejsce styku finansujących i finansowanych. Zasadniczo crowdfudning dzieli się na cztery grupy: donacyjny, oparty na nagrodach, pożyczkach społecznościowych oraz udziałowy. Platformy crowdfundingowe stanowią również miejsce, gdzie projekty inwestycyjne typu start-up mają szansę na sprawdzenie swojego pomysłu i jego promowanie. Istotą artykułu jest rozprawa nad kwestią czy i w jaki sposób twórcy start-upów przeprowadzają ocenę opłacalności inwestycyjnej swoich projektów podczas pozyskiwania finansowania na platformach crowdfundingowych oraz czy potrafią oni określić i ocenić, co jest czynnikiem sukcesu ich przedsięwzięcia w kontekście zbiórki crowdfundingowej. W tym celu przeprowadzone zostało badanie metodą sondażu, z wykorzystaniem techniki ankietowania CATI w gronie twórców i założycieli start-upów mających doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na platformach crowdfundingowych. W ramach przeprowadzonego badania sprawdzone zostało wykorzystanie metod oceny opłacalności inwestycyjnej projektów w zbiórkach społecznościowych przez założycieli start-upów. Dodatkowo badanie wyłoniło czynniki sukcesu mające wpływ na przeprowadzenie udanej zbiórki crowdfudningowej. Jest to o tyle istotne, gdyż nie wszystkie zbiórki na platformach crowdfundingowych kończą się sukcesem, a czynników sukcesu jest wiele i mogą one być ze sobą powiązane. Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych najbardziej istotnymi czynnikami sukcesu zbiórek crowdfundingowych są zaprezentowanie oceny inwestycyjnej danego projektu oraz sam pomysł. Oznacza to, że potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na opłacalność ekonomiczną danego przedsięwzięcia oraz kierują się pragmatyzmem inwestycyjnym w kwestii wyboru alokacji swoich środków finansowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piwiński, P. (2023). Analiza użyteczności metod oceny projektów inwestycyjnych w kontekście zbiórek crowdfudningowych na potrzeby start-upów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 68(2), 109–122. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/3541
Dział
Dział główny

Bibliografia

Bernstein S., Korteweg A., Laws, K. (2017), Attracting Early-Stage Investors: Evidence from a Randomized Field Experiment. Journal of Finance. 72 (2), 509–538.
Brem A., Chang M., Cheng C., Kraus S., Richter C. (2016), Strategies for reward-based crowdfunding campaigns, Journal of Innovation & Knowledge, vol. 1: 13–23.
Covin J., Crescenzo V., Riberio-Soriano D. (2020), Exploring the viability of equity crowdfunding as a fundraising instrument: A configurational analysis of contingency factors that lead to crowdfunding success and failure, Journal of Business Research, vol. 115: 348–356.
Emiteo (2022), Baza danych polskiego crowdfundingu inwestycyjnego. https://emiteo.pl/equitycrowdfunding (dostęp: 04.08.2022).
Features, Technological Forecasting and Social Change, vol. 14, 128–137
Investigating crowdfunding success as a signal for enhancing trust in sustainable product
Klein M., Neitzert F., Hartmann-Wendels T., Kraus S. (2019), Start-Up Financing in the Digital Age – A Systematic Review and Comparison of New Forms of Financing, The Journal of Enterpreneurial Finance, vol 21, 46–98.
Lam W., Harris P., Zhao Y., (2019) Crowdfunding industry – History, development, policies, and potential issues, Business Research Institute, Vol. 19.
Light A., Miskelly C. (2015) Sharing Economy vs Sharing Cultures? Designing for social, economic and environmental good, Interaction Design and Architecture(s) Journal – IxD&A, N.24, s. 49–62.
Łukasiewicz A., Nadolska A. (2021), Poland: Country Report on the Sharing Economy. In The Collaborative Economy in Action: European Perspectives, University of Limerick, vol. 2, 236–248.
Mason C. M., Stark M., (2004) What Do Investors Look for in a Business Plan?, „International Small Business Journal”, vol. 22, s. 227.
Nielsen K. R. (2018), Crowdfunding through a partial organization lens: The co-dependent
Nofsinger J. R., Wang, W. (2011), Determinants of start-up firm external financing Organization, European Management Journal, 36 (6), 695–707.
Paschen J., (2016), Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle., Business Horizons, 1348, 179–188.
Rostamkalaei, A., Freel, M. (2016), The cost of growth: small firms and the pricing of bank loans. Small Business Economics, 46 (2), 255–272.
Shane S., Cable D. (2002), Network Ties, Reputation, and the Financing of New Ventures, Management Science. 48 (3), 364–381.
Shane, S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus New Horizons in Entrepreneurship. London: Yale University Press.
Shepherd, M. (2020), Crowdfunding Statistics: Market Size and Growth. Fundera. Dostęp 14/09/2022 https://www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics Skala A. (2018), Startupy Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, edu-Libri, Kraków.
UKNF (2020), Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Wehnert P., Baccarella C. V., Beckmann M. (2018), In crowdfunding we trust? worldwide. Journal of Banking and Finance. 35 (9), 2282–2294.