Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń w obliczu przyjęcia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 „Umowy ubezpieczenia”

Main Article Content

Ewa Spigarska

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu nowo przyjętego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 „Umowy ubezpieczenia” (Dz.Urz. UE 416, dalej MSSF 17) na politykę rachunkowości zakładu ubezpieczeń. Przyjęte rozwiązania wpłyną na ujawnianie i wycenę kategorii finansowych posiadanych przez jednostkę ubezpieczeniową. MSSF 17 wprowadził wyraźny podział pomiędzy wynikiem na działalności ubezpieczeniowej a wynikiem na działalności inwestycyjnej. Odstąpiono od wykazywania przychodów na podstawie składek przypisanych w poszczególnych okresach. Skutki wpływu nowo przyjętych regulacji zostały pokazane na przykładzie Grupy PZU. Podstawą wyboru tej grupy jest fakt, że sporządza ona swoje skonsolidowane sprawozdanie finansowe opierając się na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i publikuje je jako jedyna grupa ubezpieczeniowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przykładzie Grupy PZU pokazano przykładowe zmiany w polityce rachunkowości wprowadzone na podstawie MSSF 17. W przyszłości planowane jest w celach porównawczych przeprowadzenie takich badań obejmujących międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Spigarska, E. (2023). Polityka rachunkowości zakładów ubezpieczeń w obliczu przyjęcia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 „Umowy ubezpieczenia”. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 5-18. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4120
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ewelt-Knauer C., Kraft A., · Schneider J. [2018], Der neue Standard zur bilanziellen Abbildung von Versicherungsverträgen (IFRS 17) – Eine kritische Analyse der Auswirkungen auf die Versicherungsbranche, Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018, ZVersWiss 107, s. 193–226, https://doi.org/10.1007/s12297-018-0405-6; https://link.springer.com/article/10.1007/s12297-018-0405-6 (data pobrania: 22.04.2023).
IFRS 17 – not just for insurance companies [2022], – wypowiedź aktuariusza Nick Clitheroe, Government Actuary's Department, https://www.gov.uk/government/news/ifrs-17-not-just-for-insurance-companies (data pobrania: 22.04.2023).
Koszty globalnego sektora ubezpieczeń związane z MSSF 17 szacuje się na 15–20 mld USD [2021], informacja prasowa, WTW, https://www.wtwco.com/pl-pl/news/2021/06/koszty-globalnego-sektora-ubezpieczen-zwiazane-z-mssf-17-szacuje-sie-na-15-20-mld-usd (data pobrania: 22.04.2023).
Kramza A. [2020], Rozwiązania chmurowe a wyzwania związane z wdrożeniem MSSF 17, PwC, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/rozwiazania-chmurowe-a-wyzwania-zwiazane-z-wdrozeniem-mssf-17.html (data pobrania: 24.04.2023).
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (Dz.Urz. UE L 320 z 2008).
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 4 Umowy ubezpieczeniowe (Dz.Urz. UE L 320 z 2008).
Pasternak-Winiarski A. [2017], MSSF 9 i MSSF 17 – zależności i synergie, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/mssf9-mssf17-zaleznosci-synergie.html (data pobrania: 20.10.2022).
Piedra Luna J.H. [2018], El futuro contable en las empresas de seguros: la Norma Internacional de Información Financiera 17 – Contratos de Seguros, Contabilidad Y Negocios, 13(26), s. 5–20, https://doi.org/10.18800/contabilidad.201802.001.
Piętak P., Pasternak-Winiarski A. [2017], Przykład wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych w MSSF 17, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/przyklad-wyceny-zobowiazan-ubezpieczeniowych-mssf17.html (data pobrania: 22.10.2022).
Piskorski M., Pasternak-Winiarski A. [2017], Transition w MSSF 17, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/transition-w-mssf17.html (data pobrania: 22.10.2022).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (2018/2689(RSP), (Dz.Urz. UE C 11/02 z 2020).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1905 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 (Dz.Urz. UE L 295 z 2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (Dz.Urz. UE L 323 z 2016).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2036 z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 (Dz.Urz. UE L 416 z 2021).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU SA za 2022 r., www.pzu.pl (data pobrania: 5.05.2023).
Spigarska E. [2017], Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Ubezpieczeniowej MSSF „Umowy ubezpieczeniowe”, [w:] Gierusz J. (red.), Gierusz M. (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, ODDK, Gdańsk.
Trzpioła K. [2022], Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2022 oraz nowy tekst Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17, Wiedza i Praktyka, Warszawa.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z pźn. zm.).
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2001, nr 138, poz. 1545 z późn. zm.).
Wpływ wdrożenia MSSF 17 i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na mierniki Strategii PZU na lata 2021–2024, www.pzu.pl (data pobrania: 4.05.2023).