Ryzyko nieodłączne w procesach badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych

Main Article Content

Jolanta Chluska

Abstrakt

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz) sporządzają sprawozdania finansowe i poddają je badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ryzyko nieodłączne towarzyszące działalności spzoz podlega analizie i ocenie zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i biegłego rewidenta. Do skutków ryzyka nieodłącznego w spzoz kierownictwo nawiązuje w sprawozdaniu finansowym, ujawniając jego skutki, natomiast biegły rewident uwzględnia to ryzyko w całym procesie badania sprawozdania finansowego, w tym w opinii zawartej w sprawozdaniu z badania.
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań ryzyka nieodłącznego w procesach badania sprawozdania finansowego spzoz.
Problem badawczy dotyczący wpływu ryzyka nieodłącznego w spzoz na przebieg i efekty procesu badania sprawozdania finansowego przedstawiony został w dwóch perspektywach: podmiotu badanego – spzoz oraz biegłego rewidenta uwzględniającego ryzyko w planowaniu i realizacji działań audytowych.
Jako narzędzia badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych, Krajowych Standardów Badania oraz analizę przykładowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z badania wybranych spzoz. Wnioski z analizy krytycznej powinny posłużyć weryfikacji systemowych rozwiązań rachunkowości i audytu.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Chluska, J. (2023). Ryzyko nieodłączne w procesach badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 19-31. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4123
Dział
Dział główny

Bibliografia

Alert specjalny. Badanie za 2022 rok [2023], Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Polska Izba Biegłych Rewidentów, https://www.pibr.org.pl/assets/meta/6943,Alert%20specjalny_Badanie_2022_31032023.pdf (data pobrania: 2.04.2023).
Berry M.C. [2009], Managing inherent risks of evolving patient care delivery models, „Journal of Healthcare Risk Management”, vol. 20(2), https://doi.org/10.1002/jhrm.5600200205 (data pobrania: 10.04.2023).
Chambers Ch.E. [2015], Occupational Health Risks in Interventional Cardiology: Expected Inherent Risk or Preventable Personal Liability? „Journal American College of Cardiolovascular Interventions”, vol. 8(4), https://doi.org/10.1016/j.jcin.2015.01.015 (data pobrania: 10.04.2023).
Freeman M.P. [2013], Pregnancy and Psychiatric Disorders: Inherent Risks and Treatment Decisions, „Journal of Clinical Psychiatry”, vol. 74(4), https://doi.org/10.4088/JCP.13f08356 (data pobrania: 10.04.2023).
Górka Ł., Szulc M. [2011], Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 849, Kraków.
Hemaida R. [1995], A practical model to audit risk assessment in a health‐care setting, „Managerial Auditing Journal”, vol. 10(5), https://doi.org/10.1108/02686909510087964 (data pobrania: 10.04.2023).
KSB 300 w brzmieniu MSB 300 Planowanie badania sprawozdania finansowego, Załącznik nr 1.9 do uchwały nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r., https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-zawodowych (data pobrania: 29.03.2023).
KSB 315 w brzmieniu MSB 315 Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia, Załącznik nr 1.10 do uchwały nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r., https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-zawodowych (data pobrania: 29.03.2023).
KSB 320 w brzmieniu MSB 320 Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, Załącznik nr 1.11 do uchwały nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r., https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-zawodowych (data pobrania: 29.03.2023).
KSB 330 w brzmieniu MSB 330 Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka, Załącznik nr 1.12 do uchwały nr 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r., https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-zawodowych (data pobrania: 29.03.2023).
Marang-van de Mheen P.J., van Duijn-Bakker N., Kievit J. [2008], Surgical adverse outcomes and patients' evaluation of quality of care: inherent risk or reduced quality of care? „Postgraduate Medical Journal”, vol. 84(988), https://doi.org/10.1136/qshc.2006.021071 (data pobrania: 10.04.2023).
Miller T.C., Cipriano M., Ramsay R.J. [2012], Do auditors assess inherent risk as if there are no controls? „Managerial Auditing Journal”, vol. 27(5).
Pfaff J. [2018], Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Simińska A. [2014], Ryzyko w badaniu sprawozdań finansowych, „Studia Ekonomiczne”, nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-w-warunkach-niepewnosci-otoczenia-gospodarczego (data pobrania: 2.04.2023).
Stępień M. [2005], Pojęcie i rodzaje ryzyka badania, [w:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2022, poz. 633).
Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2022, poz. 1520).
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023, poz. 120).
Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2022, poz. 1302).