Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie wyników bilansowych i podatkowych przez wybrane przedsiębiorstwa z branży budowlanej, transportowej i turystycznej w Polsce

Main Article Content

Małgorzata Białas
Małgorzata Mierzejewska

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie, jak kształtowały się wyniki bilansowe i podatkowe wybranych przedsiębiorstw z branży budowlanej, transportowej i turystycznej w czasie pandemii i w kolejnych latach. Starano się wskazać również, jakie strategie zastosowały wybrane jednostki w tym obszarze.
Analizie poddano jednostkowe sprawozdania finansowe średnich spółek. Zbadano łącznie 48 sprawozdań za lata 2018–2021. Koncentrowano się na rachunku zysków i strat oraz na pozycjach związanych z podatkiem dochodowym. Wyniki przeprowadzonych analiz posłużyły do próby wskazania strategii, które mogły zostać wykorzystane przez wybrane podmioty do kształtowania wyników bilansowych i podatkowych dla wybranych przedsiębiorstw.
Nie we wszystkich przypadkach udało się jasno rozpoznać strategie prezentacji wyników działalności. W branży transportowej oraz budowlanej wybrane spółki starały się intensywnie zwiększać zyski lub unikać wykazywania straty za wszelką cenę. Natomiast w branży turystycznej można zauważyć stosowanie strategii „big bath”. W obszarze podatkowym zauważono, że nie wszystkie analizowane spółki, zgodnie z oczekiwaniami, odnotowały spadek wysokości podatku dochodowego wykazywanego w rachunku zysków i strat.
Badanie ograniczono jedynie do wybranych podmiotów z sektora średnich przedsiębiorstw i jedynie do trzech branż, na które COVID-19 miał istotny wpływ w 2020 r. i w późniejszym okresie. Warto byłoby przyjrzeć się również innym branżom i większym podmiotom także w kontekście kolejnych fal epidemii.
Artykuł prezentuje wpływ COVID-19 na wyniki bilansowe i podatkowe wybranych podmiotów z sektora średnich przedsiębiorstw. W artykule poruszono bieżący temat, który będzie w przyszłości częstym obszarem badawczym ze względu na wyjątkowość zdarzenia, jakim była (jest) pandemia COVID-19, a także jej wpływ na gospodarkę, zwłaszcza w ujęciu mikroekonomicznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białas, M. ., & Mierzejewska, M. . (2023). Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie wyników bilansowych i podatkowych przez wybrane przedsiębiorstwa z branży budowlanej, transportowej i turystycznej w Polsce. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 67–85. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4126
Dział
Dział główny

Bibliografia

Białas M. [2022], The use of Estimated Values to Implement the "Big Bath" Strategy During the COVID-19 Pandemic on the Example of Selected Enterprise, „Central European Review of Economics & Finance”, vol. 36(1), s. 5–20, https://doi.org/10.24136/ceref.2022.001 (data pobrania: 20.01.2023).
Bryniarska Z., Kuza A. [2021], Analiza wpływu COVID-19 na funkcjonowanie transportu pasażerskiego, „Transport Miejski i Regionalny”, październik, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzrt6OmpX-AhX4RvEDHXhkC7QQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fbibliotekanauki.pl%2Farticles%2F2146728.pdf&usg=AOvVaw0suoN_jxLwK5MW1Cj-L02R (data pobrania: 20.07.2022).
Business Alert [2020], Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdawczość finansową – sprawozdania finansowe za 2019 r., KPMG w Polsce, 30 marca, https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2020/03/business-alert-wplyw-covid-19-na-sprawozdawczosc-finansowa.html (data pobrania: 29.03.2023).
Chaber P., Nieć M., Orłowska J., Tarnawa A., Widła-Domaradzki Ł., Zadura P., Zakrzewski R. [2022], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Raport 2022, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Chrostowska E., Koleśnik K. [2021], Kontynuacja działalności w raportach finansowych spółek giełdowych w okresie pandemii COVID-19 – wyniki badania empirycznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 45(3).
Cyfert Sz., Krzakiewicz K. [2009], Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D. [2020], Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii COVID-19, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Fiechter P., Meyer C. [2010], Big Bath Accounting Using Fair Value Measurement Discretion During the Financial Crisis, http://www.business.uzh.ch/professorships/ entrepreneurship/workshop/Fiechter.pdf (data pobrania: 20.01.2022).
Gierusz M., Hońko S., Strojek-Filus M., Świetla K. [2022], The quality of goodwill disclosures and impairment in the financial statements of energy, mining, and fuel sector groups during the pandemic Period – Evidence from Poland, „Energies”, vol. 15(16), s. 5763, https://doi.org/10.3390/en15165763 (data pobrania: 28.03.2023).
Gut P. [2006], Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
Hołda A. [2020], Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna, PWE, Warszawa.
Hońko S., Remlein M., Rówińska-Kráľ M., Świetla K. [2020], Effects of COVID-19 in the financial statements of selected companies listed in warsaw stock exchange, „European Research Studies”, vol. 23(2), s. 854–871, https://www.proquest.com/scholarly-journals/effects-covid-19-financial-statements-selected/docview/2530039591/se-2 (data pobrania: 29.03.2023).
https://ekrs.ms.gov.pl/
Hyży M. [2023], Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki finansowe wybranych przedsiębiorstw branży deweloperskiej i motoryzacyjnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 47(1), s. 39–54, DOI: 10.5604/01.3001.0016.2906 (data pobrania: 29.03.2023).
Kaźmierczak D. (red.), [2020], Raport: Sektor budownictwa w obliczu COVID-19, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, https://drive.google.com/file/d/1em_s_DwfODDTpaKGxfo5vL3zs1JK5cI8/view (data pobrania: 28.03.2023).
Logistyka w pandemii COVID-19 [2021], Cargo Move, https://cargomove.pl/2021/03/logistyka-w-pandemii-covid-19/ (data pobrania: 28.03.2023).
Maślankowski K. [2004], Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 25(81).
Misztal A. [2008], Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, nr XXII, s. 299–314.
Piosik A., Strojek-Filus M. [2013], Procesy kształtowania wyników bilansowych, [w:] Piosik A. (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
Podgórska M., Ratuszny E. [2022], Budownictwo w okresie pandemii, [w:] Adamowicz E., Walczyk K. (red.), Gospodarka w pandemii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 65–87.
Qin Z., Hassan A., Adhikariparajuli M. [2022], Direct and indirect implications of the COVID-19 pandemic on Amazon’s financial situation, „Journal of Risk and Financial Management”, vol. 15(9), s. 414, https://doi.org/10.3390/jrfm15090414 (data pobrania: 29.03.2023).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz. 433).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491).
Sprawozdawczość finansowa w czasach pandemii koronawirusa [2020], Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/audit/articles/sprawozdawczosc-finansowa-w-czasach-koronawirusa-mssf-msr-pandemia.html (data pobrania: 28.03.2023).
Stefaniak P. [2021], COVID-19 nie rzucił transportu towarowego na kolana, „Dziennik Gazeta Prawna”, https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8130811,covid-19-nie-rzucil-transportu-towarowego-na-kolana.html (data pobrania: 28.07.2022).
Szlęzak-Matusewicz J. [2008], Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Transport lądowy: wysoka odporność na pandemię w transporcie drogowym towarów [2021], Trendy sektorowe, Analizy sektorowe PKO BP, https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/transport-i-motoryzacja/transport-ladowy-wysoka-odpornosc-na-pandemie-w-transporcie-drogowym-towarow/ (data pobrania: 28.03.2023).
Wacławik B. [2021], Corporate reporting in the time of COVID-19: Analysis of information disclosed by selected companies listed on the Warsaw stock exchange, „European Research Studies”, vol. 24(1), s. 386–402, https://www.proquest.com/scholarly-journals/corporate-reporting-time-covid-19-analysis/docview/2534654361/se-2 (data pobrania: 29.03.2023).
Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Wiatr M. [2014], Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – zasady ustalania i rewizji, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
www.euractiv.pl (data pobrania: 28.03.2023).
Ziarkowski P. [2018], Strategie podatkowe jako nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstw, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie” nr 47, s. 46–58.