Problemy związane z wyceną rezerw na zobowiązania

Main Article Content

Renata Burchart

Abstrakt

Zagadnienie rezerw ze względu na subiektywizm oszacowania prawdopodobieństwa i wartości określonych zdarzeń jest jednym z najtrudniejszych w rachunkowości finansowej. Z uwagi na realizację podstawowych zasad rachunkowości jest działaniem ważnym i koniecznym, ale wymagającym szerokiej wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za ich tworzenie. Określenie wysokości rezerw jest na tyle kategorią subiektywną, że możliwe jest, mimo dołożenia wszelkich starań, istotne rozminięcie się szacunków z rzeczywistością. Ponadto rezerwy są stosunkowo łatwym narzędziem wykorzystywanym do manipulowania obrazem sytuacji finansowej jednostki.
Celem publikacji jest identyfikacja problemów związanych z procedurą wyceny rezerw na zobowiązania. Dla zobrazowania trudności i subiektywizmu przy szacowaniu rezerw, w artykule zaprezentowano przykłady wyceny rezerw z tytułu: nagród jubileuszowych, napraw gwarancyjnych oraz restrukturyzacji.
Praktyka gospodarcza doprowadziła do wypracowania procedur umożliwiających w miarę dokładne i obiektywne obliczenie wielkości rezerwy np. dotyczących nagród jubileuszowych czy napraw gwarancyjnych. Jednak w wielu sytuacjach proces wyceny tej kategorii finansowej bywa zindywidualizowany i skomplikowany, a ujmowanie i wycena rezerw uznawana jest za jedno z trudniejszych zadań pionu finansowego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Burchart, R. (2023). Problemy związane z wyceną rezerw na zobowiązania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 69(3), 87-98. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4127
Dział
Dział główny

Bibliografia

Andrychowska D. [2019], Bilans 2018 – Rezerwy na zobowiązania, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, https://www.frr.pl/news/641/bilans-2018-rezerwy-na-zobowiazania-bierne-rozliczenia-miedzyokresowe-zobowiazania-warunkowe (data pobrania: 16.02.2023).
Chluska J., Poniatowska L. [2018], Kosztowe aspekty tworzenia rezerw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 514, s. 76–84.
Duraj A. [2004], Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Gadawska J. [2009], Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych, „Ekonomia”, nr 17, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 3244, s. 187–196.
Kamieniecka M. [2012], Rezerwy na zobowiązania jako obszar badań biegłego rewidenta, [w:] Żukowska H., Janik W. (red.), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 227–251.
Kawa P. [2020], Rezerwy na świadczenia pracownicze (rezerwy aktuarialne) – obowiązek tworzenia, możliwość rezygnacji, https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/5181731,Rezerwy-na-swiadczenia-pracownicze-rezerwy-aktuarialne-obowiazek-tworzenia-mozliwosc-rezygnacji-zmiany-w-2020-roku.html (data pobrania: 20.03.2023).
Klimczak K. [2010], Istota i zakres przedmiotowy rezerw w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 58(114), s. 141–158.
Klimek M. [2021], Obowiązek tworzenia rezerw w księgach rachunkowych, https://isp-modzelewski.pl/serwis/obowiazek-tworzenia-rezerw-w-ksiegach-rachunkowych/ (data pobrania: 16.02.2023).
KSA nr 1/2015 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych”, https://actuary.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/standard_wyceny_aktuarialnej_wersja_f_427.pdf (data pobrania: 16.02.2023).
KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego KSR nr 6 (Dz.Urz.MF 2014, poz. 12), https://www.gov.pl/web/finanse/krajowe-standardy-rachunkowosci (data pobrania: 16.02.2023).
Maszczak T. [2017], Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 472, s. 227–235.
MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze” (Dz.Urz. UE L 2008, nr 320/1), https://eur-lex.europa.eu (data pobrania: 16.02.2023).
MSR nr 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 2008, nr 320/1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1126&from=PL (data pobrania: 16.02.2023).
Poniatowska L. [2013], Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757, s. 117–124.
Poniatowska L. [2014], Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne”, nr 201, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 255–265.
Poniatowska L. [2015], Podatkowe skutki tworzenia rezerw na zobowiązania w rachunkowości, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, s. 159–167.
Poniatowska L. [2016], Rezerwy na zobowiązania jako instrument zabezpieczenia przed ryzykiem gospodarczym, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 4(11), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 2019–227.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Wybrane zagadnienia [2017], Dodatek nr 16 do „Zeszytów Metodycznych Rachunkowości”, nr 24(456) z dnia 20 grudnia, http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,971,0,15950,rezerwy-na-zobowiazania.html (data pobrania: 16.02.2023).
Tomczyk M. [2020], Mechanizm tworzenia i rozwiązywania rezerw w podmiotach gospodarczych – ujęcie bilansowo-podatkowe, [w:] Ćwąkała-Małys A. (red.), Zarys wybranych problemów z zakresu finansów i rachunkowości, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: Finanse i Rachunkowość”, nr 6, s. 169–188.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm., t.j. Dz.U. 2023, poz. 120, poz. 295), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf (data pobrania: 16.02.2023).
Waślicki T. [2020], Wycena i prezentacja rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw. Komentarz praktyczny, https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/komentarze-praktyczne/wycena-i-prezentacja-rozliczen-miedzyokresowych-oraz-469835127 (data pobrania: 16.02.2023).
Żukowska H., Kalita J. [2012], Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 4(40), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 83–108.