Aspekt ekonomiczny, społeczny i ekologiczny zrównoważonego rozwoju jako kompromis celów interesariuszy

Main Article Content

Ewa Bizoń-Pożyczka

Abstrakt

W obliczu postępujących zmian klimatycznych wzrasta poziom świadomości proekologicznej społeczeństwa. Działania przeciwdziałające zwiększaniu zanieczyszczenia środowiska są powszechnie uznawane za konieczne. Pojęcie zrównoważonego rozwoju na stałe wpisało się do słownika inwestorów, jak również interesariuszy. Dekada obejmująca lata 2020–2030 jest krytyczna pod względem zmiany świata na bardziej zrównoważony. Celem opracowania jest porównanie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji zarządczych o zakresie globalnym. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we wszystkich trzech aspektach, tj. społecznym, gospodarczym i środowiskowym jest niemożliwe i wymusza kompromis polegający na określeniu priorytetu jednego aspektu nad pozostałymi. Często wybiera się wzrost gospodarczy ponad dobrobytem społecznym i sprawami ekologii. W artykule wyodrębniono interesariuszy zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono ich rolę w realizacji celów SDG. Następnie przeanalizowane zostały wskaźniki zrównoważonego rozwoju umiejscowione w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym w krajach o różnym stopniu rozwoju. Celem badania była weryfikacja stwierdzenia, że trójfilarowy model zrównoważonego rozwoju wymaga kompromisów a wybór priorytetowego aspektu jest zależny od poziomu rozwoju danego kraju. Badanie objęło 5 krajów słabo rozwiniętych, 5 krajów rozwijających się oraz 5 wysoko rozwiniętych z całego świata. Porównano wskaźniki w 3 aspektach i potwierdzono konieczność kompromisu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzone badanie potwierdziło, że osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu we wszystkich 3 aspektach jest możliwe do osiągnięcia tylko przez nieliczne kraje wysoko rozwinięte. Przedstawiono wnioski i ograniczenia badania oraz kierunki dalszych badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bizoń-Pożyczka, E. (2023). Aspekt ekonomiczny, społeczny i ekologiczny zrównoważonego rozwoju jako kompromis celów interesariuszy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 70(4), 91–110. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4273
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barbier E. B., Burgess J. C. [2017], The Sustainable Development Goals and the Systems Approach to Sustainability, „Economics Discussion Papers”, no. 28, Kiel Institute for the World Economy: Kiel, Germany, http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-28/ (data dostępu: 5.07.2023).

Gupta J., Vegelin C. [2016], Sustainable development goals and inclusive development, „International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics”, vol. 16, https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z.

Fonseca L. M., Domingues J. P., Dima A. M. [2020], Mapping the Sustainable Development Goals

Relationships, „Sustainability”, vol. 12 (8), 3359, https://doi.org/10.3390/su12083359.

Hirai T., Comim F. [2022], Measuring the sustainable development goals: A poset analysis, „Ecological Indicators”, vol. 145, 109605, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109605.

Holden E., Linnerud K., Banister D. [2016], The Imperatives of Sustainable Development, „Sustainable Development”, vol. 25 (3), s. 213–226, https://doi.org/10.1002/sd.1647.

Kim R. E. [2023], Augment the SDG indicator framework, „Environmental Science and Policy”, vol. 142, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.02.004.

Kubiszewski I., Mulder K., Jarvis D., Constanza R. [2021], Toward better measurement of sustainable development and wellbeing: A small number of SDG indicators reliably predict life satisfaction, „Sustainable Development”, vol. 30 (1), s. 139–148, https://doi.org/10.1002/sd.2234.

Ospina-Forero L., Castañeda G., Guerrero O. A. [2022], Estimating networks of sustainable development goals, „Information & Management”, vol. 59(5), https://doi.org/10.1016/j.im.2020.103342.

United Nations [2015], Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,

United Nations General Assembly, New York, https://sdgs.un.org/2030agenda (data dostępu: 21.02.2023).

USK [2015], Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny Katowice, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych.