Finansowanie start-upów w Polsce w latach 2015–2022

Main Article Content

Natalia Mańkowska
Aleksandra Szymanowska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było zidentyfikowanie źródeł finansowania start-upów w Polsce w latach 2015–2022. Dane te zostały porównane z sytuacją w zakresie źródeł finansowania start-upów w innych krajach UE i OECD. Jako metodę badawczą zastosowano metodę analizy dokumentów oraz wykorzystano statystyki opisowe. Badanie przeprowadzono opierając się na ogólnodostępnych danych z raportów i witryn internetowych. Najważniejsze wnioski uzyskane z badania wskazują, że w wybranym okresie start-upy w Polsce korzystały z różnorodnych źródeł kapitału. W kontekście poszczególnych źródeł wpływ na ich wykorzystanie miała pandemia COVID-19. Krajowe źródła kapitału były wykorzystywane w większym stopniu, niż ich zagraniczne odpowiedniki. W Polsce start-upy finansowane są najczęściej środkami własnymi, nie odróżnia to naszego kraju od innych krajów UE lub OECD. W przypadku analizowanych danych brakuje danych na temat finansowania w Polsce FFF wykorzystywanego przez start-upy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mańkowska, N., & Szymanowska, A. (2024). Finansowanie start-upów w Polsce w latach 2015–2022. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 72(2), 17–31. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/4526
Dział
Dział główny

Bibliografia

Arwaj A., Dziewit W., Jagieło K., Jedliński K., Król P., Pawlak M., Snażyk T. [2020], Polskie startupy 2020. COVID Edition, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Beauchamp M., Kowalczyk A., Skala A. [2017], Polskie startupy. Raport 2017, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Beauchamp M., Krzysztofiak-Szopa J., Skala A. [2018], Polskie startupy. Raport 2018, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Białek R., Nowak R. [2018], Uwarunkowania rozwoju start-upów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Seria: Ekonomia”, nr 1.

Blank S., Dorf B. [2013], Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Helion, Gliwice.

Boyer D., Creech H., Paas L. [2008], Report for SEED Initiative Research Programme: Critical success factors and performance measures for start-up social and environmental enterprises, International Institute for Sustainable Development, s. 22–30.

Brunello A. [2016], Crowdfunding. Podręcznik, CeDeWu, Warszawa.

Dziewit W. [2021], Polskie startupy 2021, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Dziewit W. [2022], Polskie startupy 2022, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Dziuba D. T. [2012], Rozwój systemów crowdfundingu – modele, oczekiwania i uwarunkowania, „Problemy Zarządzania”, t. 10, nr 3 (38), s. 83–103.

EU Startup Monitor. Growing Businesses in Europe, http://startupmonitor.eu/ (data dostępu: 29.05.2023; 30.05.2023).

EVCA [2007], Guide on Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs, An EVCA Special Paper, European Private Equity and Venture Capital Association, Brussels

Gwyther M. [1999], Jewels in the web, Management Today, listopad, s. 63–69.

Iwaszczuk N. [2019], Innowacyjność w działalności gospodarczej, IGSMiE PAN, Kraków.

Krysztofiak-Szopa J., Wisłowska M. [2019], Polskie startupy. Raport 2019, Fundacja Startup Poland, Warszawa.

Kuti M., Madarász G. [2014], Crowdfunding, Public Finance Quarterly, s. 355–387.

Love H. [2016], The Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success, Greenleaf Book Group Press, Austin.

Malinowski B. F., Giełzak M. [2015], Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Helion, Gliwice.

McKinsey&Company [2023], Fueling the Hungarian start-up ecosystem, McKinsey Global Publishing, January 31, https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/fueling-the-hungarianstart-up-ecosystem#/ (data dostępu: 12.07.2023).

Mikołajczyk K., Nawojowicz D. [2013], Start-up po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.

Nawrot W. [2007], Struktura finansowa przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8, s. 19–42.

NBP [2015], Kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności, Narodowy Bank Polski, Rzeszów.

Nieć M. [2019], Startupy w Polsce 2019, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Nielsen N. H. [2018], Finansowanie startupów. Poradnik przedsiębiorcy, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.

OECD, https://data.oecd.org/ (data dostępu: 29.05.2023; 30.05.2023).

PFR, https://poland.dealroom.co (data dostępu: 15.05.2023; 31.05.2023).

Ries E. [2012], Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Helion, Gliwice.

Skala A., Kruczkowska E. [2016], Polskie startupy. Raport 2016, Warszawa, Fundacja Startup Poland.

Skala A., Kruczkowska E., Olczak M. A. [2015], Polskie startupy. Raport 2015, Warszawa, Fundacja Startup Poland.

Sudok R. [2006], Angel Investment Criteria, „Journal of Small Business Strategy”, vol. 17 (2).

The top 12 reasons startups fail [2021], CB Insights, August 3, https://www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/ (data dostępu: 14.07.2023).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022, poz. 574 ze zm.).

Wieczorek M. [2017], Prawo dla startupu, Wydawnictwo Onepress, Gliwice.

Włodarska-Zoła L. [2016], Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436, s. 278–286.

Wojtas S., Senecki A., Spysz A., Frączek M. [2015], Katalog polskiego ekosystemu startupowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.