Banki w obliczu przemian regulacyjnych na rynku usług płatniczych

Main Article Content

Mariusz Szpringer

Abstrakt

Artykuł jest recenzją publikacji prof. Stanisława Kasiewicza pt. PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości. W książce poruszono problematykę potencjalnego wpływu znowelizowanych regulacji unijnych rynku usług płatniczych na polski sektor bankowy. Książka zawiera rozważania na temat polityki regulacyjnej w zakresie innowacji finansowych oraz pożądanych kierunków jej usprawnienia. W książce przeanalizowano ponadto znaczenie rozwoju innowacji finansowych dla przyszłości polskiego rynku płatności. Jednocześnie autor zidentyfikował obszary kluczowe w kontekście dostosowania się banków do nowej rzeczywistości rynkowej pod rządami dyrektywy PSD2.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szpringer, M. (2019). Banki w obliczu przemian regulacyjnych na rynku usług płatniczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 7–13. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4779
Dział
Dział główny

Bibliografia

Deloitte (2018a), Przykład Wielkiej Brytanii pokazuje, jak wielkim wyzwaniem dla banków jest wdrożenie PSD2, informacje prasowe Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/pressreleases/articles/przyklad-wielkiej-brytanii-pokazuje-jak-wielkim-wyzwaniem-bankow-jestwdrozenie-PSD.html, dostęp: 19.06.2019.

Deloitte (2018b), Raport Digital Banking Maturity 2018. Jak zostać cyfrowym liderem i dlaczego tak niewielu się to udaje?, Warszawa, Deloitte Digital, prezentacja na konferencji „Kongres Bankowości Detalicznej”, 21-22.11.2018.

Dyrektywa (2015), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz.Uz. UE L 337 z dnia 23.12.2015, s. 35).

Finextra (2016), PSD2 and Open Banking: Defining your Role in the Digital Ecosystem, London, Finextra Research Ltd, https://www.euroforum.nl/media/filer_public/2017/02/16/axway_finextra.pdf, dostęp: 19.06.2019.

Kasiewicz S. (2018), PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W. (2014), Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie skutków regulacji, Warszawa, ALTERUM.

Kasiewicz S. (2017a), Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym, Warszawa, ALTERUM.

Kasiewicz S. (2017b), Nowe trendy w systemie regulowania rynku usług bankowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Nr 4, s. 7-21.

Kurkliński L. (2016), Fenomen innowacyjności polskiego sektora bankowego, Miesięcznik Finansowy „Bank”, Nr 6.

NBP (2018a), Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2017 r., Warszawa, Narodowy Bank Polski.

NBP (2018b), Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2018 r., Warszawa, Narodowy Bank Polski.

NBP (2019), Raport o stabilności systemu finansowego – czerwiec 2019 r., Warszawa, Narodowy Bank Polski.

Rogowski W. (red.) (2017), Regulacje finansowe. FinTech – nowe instrumenty finansowe – resolution, Warszawa, C.H. Beck.

Rozporządzenie (2017), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz.U. UE L 69 z dnia 13.3.2018, s. 23).

Szpringer W. (2017), Nowe technologie a sektor finansowy, Warszawa, Poltext.

Tochmański A. (2018), Polski system płatniczy – główne etapy rozwoju, stan obecny i kierunki rozwoju, Warszawa, prezentacja na konferencji VII Forum Usług Płatniczych 16.10.2018.