Jakość przepisów regulujących opodatkowanie nieruchomości w Republice Słowackiej – sprawiedliwość obecnego systemu

  • Anna Vartašová
  • Karolína Červená
Słowa kluczowe: podatek lokalny, podatek od nieruchomości, gmina, samorząd lokalny, Republika Słowacka, sprawiedliwość podatkowa

Abstrakt

Artykuł ten zawiera analizę przepisów prawnych dotyczących opodatkowania nieruchomości z punktu widzenia oceny ich jakości przy szczególnym uwzględnieniu zasady sprawiedliwości podatkowej. Autorki doszły do następujących wniosków: A) obecny system jest dość nieskomplikowany i sprzyja gminom, natomiast problematyczne są następujące kwestie: B) fakt nieuwzględniania rzeczywistej wartości nieruchomości, na które nałożone zostało opodatkowanie, a także możliwość stosowania jedynie ograniczonej liczby czynników korygujących, które kalibrują system podatkowy oparty na wielkości powierzchni (choć możliwość stosowania przynajmniej takich czynników stanowi pozytywny aspekt słowackiego systemu opodatkowania nieruchomości), C) rozbieżności w zakresie obciążeń podatkowych oraz błędy w praktycznej realizacji kompetencji (w niektórych przypadkach graniczące z nadużyciem) gmin uprawniających do dostosowywania przepisów ustawowych w ramach wydawania własnych przepisów lokalnych (co samo w sobie stanowi pozytywny aspekt systemu, ponieważ pozwala gminom dostosowywać przepisy do własnych potrzeb) D) oraz niewielkie zrozumienie potrzeby reformy i eliminacji negatywnych aspektów obecnych przepisów prawnych. Na pytanie badawcze, czy jakość obecnych przepisów dotyczących opodatkowania nieruchomości jest odpowiednia z punktu widzenia sprawiedliwości podatkowej, na które starano się odpowiedzieć w niniejszym artykule, udzielono odpowiedzi przeczącej z uwagi na wspomniane powyżej negatywne aspekty tych regulacji.

Bibliografia

Babčák, V. [2012]. Slovenské daňové právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Brzeski, J., Románová, A., Franzsen, R. [2019]. The evolution of property taxes in post-Socialist countries in Central and Eastern Europe, ATI Working Paper WP/19/01, African Tax Institute, University of Pretoria, https://www.up.ac.za/media/shared/223/Working%20Papers/wp-19-01.zp174899.pdf (dostęp: 16.10.2019).

Bujňáková, M., Románová, A. [2014]. Zamyslenie sa nad ideou zavedenia zdaňovania nehnuteľností na princípe trhovej hodnoty. W: Právo, obchod, ekonomika IV (s. 61–75), J. Suchoža, J. Husár (eds.). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Bujňáková, M. et al. [2015] Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cakoci, K., Červená, K. [2018]. Legal Concept of Local Taxes in the Slovak Legal Order. W: The challenges of Local Government Financing in the Light of European Union regional policy (s. 322–336), P. Mrkývka et al. (eds.). Brno: Masarykova univerzita.

Červená, K. [2013]. Úloha politického faktora v ekonomickom dianí (s akcentom na verejné financie). W: Bratislava legal forum 2013: Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy (s. 44–51). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.

Epstein, A.R. [2010]. Právo, ekonomie a politika. Tłumaczenie: M. Šuster et al. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Gyuri, R., Jesenko, M. [2016]. Miestne dane a oslobodenie od nich ako nepriama podpora náboženských organizácií. W: Nová Európa – výzvy a očakávania: Nová Európa – právo a náboženstvo (s. 66–78). Bratislava: Wolters Kluwer, http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2017/03/Pravo_a_nabozenstvo.pdf (dostęp: 17.10.2019).

Inštitút finančnej politiky. [2018]. Líšková, K., Výškrabka, M. Lepšia daň z nehnuteľnosti v hrsti, než daň z príjmu na streche, https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/22-lepsia-dan-z-nehnutelnosti-hrsti-nez-dan-z-prijmu-streche-november-2018.html (dostęp: 17.10.2019).

Iptipedia. [2019]. International Property Tax Institute, www.ipti.org (dostęp: 17.10.2019).

Janko, S. [2018]. Limity ústavnej kontroly územnej samosprávy, Justičná revue, t. 70, nr 10, s. 1043–1048.

Kicová, A. [2010]. Daňová spravodlivosť ako princíp zdaňovania. W: Daňové právo a jeho rozvoj v národnom a medzinárodnom kontexte (s. 171–180), V. Babčák (red.). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kubincová, S. [2018]. Miestne dane v Slovenskej republike – teoretické východiská a právna úprava. W: Nové horizonty v práve 2018 (s. 191–198), V. Júda, D. Šoltys (eds.). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Belianum.

Liptáková, K. [2018]. Kompetencie miestnej samosprávy a jej normotvorba v kontexte miestnych daní na Slovensku. W: Bratislava legal forum 2018: Constitutional Basis of Financial Law] (s. 56–66). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave .

Ministerstvo financií Slovenskej republiky. [2016]. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016, https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/narodny-program-reforiem.html (dostęp: 17.10.2019).

Morse, G., Williams, D.D. [2004]. Davies: Principles of Tax Law. London: Thompson Sweet & Maxwell.

Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. [1994]. Veřejné finance v teorii a praxis. Praha: Management Press.

OECD. [2019]. OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2019, http://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf (dostęp: 17.10.2019).

OECD. [2009]. OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2009, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-slovak-republic-2009_eco_surveys-svk-2009-en (dostęp: 17.10.2019).

Ptašnik, A. et al. [2011]. Interakce ekonomiky a práva. Ostrava: KEY Publishing.

Rada UE. [2014]. Zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Słowacji na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Słowację programu stabilności na 2014 r. (2014/C 247/23).

Románová, A. [2011]. Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy. W: Verejné financie Slovenskej republiky – vybrané aspekty a tendencie vývoja (s. 63–68). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Románová, A., Červená, K. [2016]. Current System of Funding of Local Self-Government in Slovakia and its Challenges. W: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government (s. 207–218), J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.). Warszawa: CeDeWu.

Románová, A., Červená, K. [2017]. Implementation of e-Government in the Slovak Republic at the Level of Local Self-Government. W: Proceedings of the 17th European Conference on Digital Government (s. 170–178). Reading: Academic Conferences and Publishing International.

Románová, A., Forraiová, I. [2017]. Funding of Municipalities in Slovak Republic, Related Application Problems and Future Challenges. W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania (s. 127–145), K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.). Włocławek: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. [2000]. Ekonómia. Bratislava: Elita, s.r.o.

Štrkolec, M., Sábo, J. [2016]. Autoaplikácia v daňovom práve (aj) ako hra o úhradu dane. W: Právo, obchod, ekonomika VI (s. 541–550), J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková (eds.). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Trellová, J. [2018]. Územná samospráva a jej vyjadrenie v podobe ústavného práva, Justičná revue, t. 70, nr 11, s. 1190–1201.

Vavrová, K. [2017]. Miestne dane v súvislosti s udržateľnosťou ich výberu (Local taxes related to the sustainability of their choice). W: Ekonomika, financie a manažment podniku – 2017 (s. 731–742), P. Markovič, M. Tóth (red.). Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm.

Vernarský, M. [2007]. Interné normatívne akty a ich vzťah k zákonnosti výkonu správy daní. W: Ľudské práva a verejná správa (s. 142–173). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vojníková, I., Prievozníková, K. [2015]. Autonómia vs. svojvôľa správcu dane pri stanovení sadzieb dane z nehnuteľností. W: Dny práva 2014 – Days of Law 2014. Část VIII. Zneužití Práva A Svévole Při Veřejné Nanční Činnosti (s. 359–374), P. Mrkývka, I. Pařízková, J. Valdhans (eds.). Brno: Masarykova univerzita, https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/financni_pravo.pdf (dostęp: 17.10.2019).

Opublikowane
2019-11-28
Jak cytować
[1]
Vartašová, A. i Červená, K. 2019. Jakość przepisów regulujących opodatkowanie nieruchomości w Republice Słowackiej – sprawiedliwość obecnego systemu. Analizy i Studia CASP. 8, 2 (lis. 2019), 37-49. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.2.3.