Klauzula GAAR w Republice Słowackiej

Autor

  • Ladislav Hrabčák Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Wydział Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Gospodarki
  • Anna Vartašová Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Wydział Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Gospodarki

Słowa kluczowe:

GAAR, Republika Słowacka, administracja podatkowa, opodatkowanie, przewidywalność prawa, uchylanie się od opodatkowania

Abstrakt

W artykule omówiono kwestię klauzuli prawnej GAAR w świetle warunków panujących w Republice Słowackiej. Autorzy wyjaśniają, jak ten instrument prawny rozwijał się w kontekście prawa UE, opisują jego specyfikę oraz porównują go z minimalnym standardem wymaganym przez prawodawcę UE. W podsumowaniu autorzy zaproponowali możliwą optymalizację ustawowego brzmienia klauzuli GAAR w Republice Słowackiej. Badania opierały się na sformułowaniach prawnych obowiązujących w dniu 10 października 2023 r.

Bibliografia

Babčák, V. (2015). Daňové právo na Slovensku. Bratisla-va: EPOS.

Babčák, V. i in. (2018). Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňo-vého, obchodného a trestného práva). Košice: Pavol Jo¬zef Šafárik University in Košice.

Bohač, R. (2015). Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniku a pod-vodu. W: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky: nekonferenčný zborník vedeckých prác (s. 37-46), V. Babčák, A. Románová, I. Vojníková (red.). Ko¬šice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Bonk, F. (2016). Zneužitie daňového práva v slovenskej a rakúskej právnej úprave. W: Zneužitie a iné formy ob-chádzania práva (s. 11-24), A. Popovič, A. Románová,

I. Straková (red.). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Ša¬fárika w Koszycach.

Bonk, F. (2017). Smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a nevyhnutnosť jej implementácie (Krok bližšie k harmonizácii priameho zdaňovania v EÚ)?, Justičná revue, 69(6-7), s. 868.

Bonk, F. (2018a). Implementácia zákonného GAAR do slovenského daňového systému (1. časť), Justičná re-vue, 70(1), s. 54-55.

Bonk, F. (2018b). Implementácia zákonného GAAR do slovenského daňového systému (2. časť), Justičná re-vue, 70(2), s. 175-188.

Bonk, F. (2021). Zákaz zneužitia práva v oblasti priame-ho zdaňovania na pozadí aktuálneho vývoja, Bulletin Slovenskej komory daňových poradcov, 2(2), s. 13-19.

Čollák, J. (2016). Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protipráv-nym konaním daňového subjektu. W: Zneužitie a iné formy obchádzania práva (s. 39-58), A. Popovič, A. Románová, I. Straková (red.). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Gomułowicz, A., Małecki, J. (2008). Podatki i prawo po-datkowe. Warszawa: LexisNexis.

Huba, P., Sábo, J., Štrkolec, M. (2016). Medzinárodné da¬ňové úniky a metódy ich predchádzania. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice.

Kačaljak, M. (2017). Vybrané trendy vo výbere daní a mož¬nosti ich právnej reflexie na Slovensku. Bratislava: Wol- ters Kluwer.

Kappel, J. (2018). Implementing ATAD GAAR: A Case of the Czech Republic [Wdrożenie klauzuli GAAR z dy¬rektywy ATAD: przypadek Republiki Czeskiej], Finan- cial Law Review, 12(4), s. 28-38.

Karfíková, M., Karfík, Z. (2015). Predchádzení daňovým únikum v ČR. W: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky: nekonferenčný zborník vedeckých prác (s. 255), V. Babčák, A. Románová, I. Vojníková (red.). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszy¬cach.

Koroncziová, A., Kačaljak, M. (2017). Gaar As Tax Trea- ty Override-Slovak Perspective [GAAR w zastępstwie traktatu podatkowego - perspektywa słowacka], DA- NUBE: Law and Economics Review, 8(3), s. 139-155.

Kuźniacki, B. (2020). Converging the Global Standard of General Anti-Abuse Rule: Is There Room for an Appli- cation of the GAAR (ATAD) and PPT (MLI) in a Simi- lar Fashion? [Zbiegający się globalny standard prze¬ciwdziałania nadużyciom prawa podatkowego: Czy GAAR (ATAD) i PPT (MLI) powinny być stosowa¬ne w podobny sposób?], Analizy i Studia CASP, 9(1), s. 33-46.

Krever, R. (2016). General Report: GAARs [Raport ogól-ny: klauzule GAAR]. W; GAARs - A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World [GAAR - kluczowy element systemów podatkowych w świecie podatko¬wym po BEPS]. Amsterdam: IBFD.

Moreno, A.B. (2017a). A pan-European GAAR? Some (un) expected consequences of the proposed EU Tax Avoi- dance Directive combined with the Dodzi line of cases [Paneuropejski GAAR? Niektóre (nie)oczekiwane kon¬sekwencje proponowanej dyrektywy UE w sprawie unikania opodatkowania w połączeniu z linią or¬zeczniczą Dodzi], British Tax Review, 2, s. 143-151.

Moreno, A.B. (2017b). GAARs and Treaties: From the Guiding Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6? [Klauzule GAAR i traktaty: od zasady przewodniej do testu celu głów¬nego (PPT). Co zyskaliśmy dzięki Działaniu nr 6 w ra¬mach BEPS?], INTERTAX, 45(6-7), s. 432-446.

Nouwen, M.F. (2017). The European Code of Conduct Group Becomes Increasingly Important in the Fight Against Tax Avoidance: More openness and Transpa- rency is Necessary [Rosnące znaczenie Europejskiej Grupy ds. Kodeksu Postępowania w walce z unika-niem opodatkowania: potrzeba większej otwartości i przejrzystości], INTERTAX, 45(2), s. 138-149.

Popovič, A. (2016). Zastierané právne úkony pri sprá¬ve daní.

W: Zneužitie forma iné obchádzania práva (s. 255-365). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, 2016.

Popovič, A. i in. (2018). Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom a ich imple-mentácia do vnútroštátneho právneho poriadku. Ko-šice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Prievozníková, K. (2015). Implementácia zákazu zneuži-tia práva do daňového poriadku. W: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky. II. Diel (s. 161-168). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszy-cach.

Románová, A. (2015). The new anti abuse rule in Slo- vak tax law: Strengthening of legal certainty? [Nowa zasada przeciwdziałania nadużyciom w słowackim prawie podatkowym: wzmożenie pewności prawa?]. W: System of Financial Law; System of Tax Law [Sys-tem prawa finansowego: system prawa podatkowego] (s. 212-228), M. Radvan (ed.). Brno: Uniwersytet Ma- saryka.

Sábo, J. (2015). GAAR (Všeobecné pravidlo predchádza¬nia daňovým únikom) v právnom poriadku SR. W: Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky; nekonferenčný zborník vedeckých prác (s. 199-208), V. Babčák, A. Románová, I. Vojníková (red.). Košice: Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

Seiler, M. (2016). GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU [Klauzule GAAR i sądowe przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w Niem¬czech, Wielkiej Brytanii i UE]. Wiedeń: Linde.

Stieranka, J., Sabayová, M., Šimonová, J. (2016). Daňo-vé úniky a daňová kriminalita v SR. Bratysława: EPOS.

Štrkolec, M. (2016). Fighting Tax Evasion and its Reflec- tion in the Procedural Tax Law [Zwalczanie uchylania się od opodatkowania i jego odzwierciedlenie w pro-ceduralnym prawie podatkowym]. W: Tax Codes Con- cepts in the Countries of Central and Eastern Europe [Koncepcje kodeksów podatkowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej] (s. 465-476). Białystok: Te¬mida 2.

Opublikowane

2024-02-08

Jak cytować

[1]
Hrabčák, L. i Vartašová, A. 2024. Klauzula GAAR w Republice Słowackiej. Analizy i Studia CASP. 16, 2 (luty 2024), 1–10.