Specyfika rozwoju prawodawstwa w dziedzinie regulacji zagranicznej działalności gospodarczej na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Autor

  • Genadiy Brovka Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)
  • Olga Veremeychik Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)
  • Anastasia Zhevlakova Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.1.3

Słowa kluczowe:

rozwój prawodawstwa, środki ochrony rynku krajowego, handel zagraniczny, szczególne środki gospodarcze, regulacja techniczna

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony charakterystyce prawnej regulacji zagranicznej działalności gospodarczej na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Omówiono w nim klasyfikację oraz stosowanie pozataryfowych środków regulacyjnych przewidzianych w prawodawstwie EUG. Autorzy zauważają, że spośród wszystkich środków ochrony gospodarczej dostępnych wEUG, wobec 21 kategorii towarów są stosowane wyłącznie środki antydumpingowe. Szczególną uwagę poświęcono także tworzeniu jednolitych ram regulacyjnych EUG w zakresie przepisów technicznych. Dokumentacja stanowiąca ustawodawstwo krajowe Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej oraz określająca procedury stosowania szczególnych środków gospodarczych została przeanalizowana oddzielnie. Środki te obejmują tymczasowe lub stałe zakazy oraz ograniczenia importu niektórych rodzajów produktów. Autorzy dochodzą do wniosku, iż zachodzi potrzeba wprowadzenia mechanizmu wstecznego dla ceł szczególnych, antydumpingowych i wyrównawczych w celu stworzenia jednolitego rynku w EUG dla najważniejszych produktów, który byłby oparty na ujednoliconych wymogach technicznych, a także potrzeba wypracowania metod stałego weryfikowania istniejących kontyngentów oraz zakazów z uwzględnieniem interesów głównych konsumentów tych towarów

Bibliografia

Baklakov, P.A. (2015), Prohibitions and restrictions of foreign trade activity. Petersburg: IC Intermedia.

Rumyantsev, V. (2017), Technical regulation within the

EAEU as a tool for the development of foreign trade

of Belarus, Science and Innovations, nr 169, s. 42–46.

Vinokarov, E.Y. (red.) (2015), Assessment of the impact of

non-tariff barriers in the EAEU: results of surveys of enterprises. EDB PUBLICATIONS.

Zhevlakova, A.Yu (2019), Special, antidumping and compensatory measures to protect the internal market of

the Eurasian Economic Union, Collection of scientific

articles of students, undergraduates, postgraduates.

Mińsk: Białoruski Uniwersytet Państwowy, s. 15–17.

Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Moskwa: Prospect, 2018.

Przepisy techniczne, które weszły w życie [zasoby elektroniczne], Euroazjatycka Komisja Gospodarcza,

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/

deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx (dostęp: 3.12.2021).

Środki ochrony rynku wewnętrznego działającego w ramach EUG [zasoby elektroniczne], Euroazjatycka Komisja Gospodarcza. http://www.eurasiancommission.

org/ru/act/trade/podm/investigations/Measures.

aspx (dostęp: 20.11.2021).

Traktat o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej [zasoby elektroniczne]: [podpisano w Astanie w dni 29.05.2014 r.], ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej. Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

Traktat o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej [zasoby elektroniczne]: [podpisano w Astanie w dniu

05.2014 r.], ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej. Republika Białorusi, Mińsk, 2019.

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Euroazjatycką Unią

Gospodarczą i jej państwami członkowskimi z jednej

strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu z drugiej strony [zasoby elektroniczne]: [zawarta w Burabay w dniu 29.05.2015 r.], ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji

Prawnej. Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

W sprawie niektórych szczególnych środków gospodarczych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej [zasoby elektroniczne]:

Dekret prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 391 z dnia

lipca 2015 r., ConsultantPlus. Rosja, CJSC „Consultant Plus”. Moskwa, 2019.

W sprawie obliczania ceł, podatków oraz ceł szczególnych, antydumpingowych i wyrównawczych [zasoby

elektroniczne]: Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 137 z dnia 7 listopada 2017 r.,

ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej. Republika Białorusi,

Mińsk, 2021.

W sprawie stosowania niektórych szczególnych środków

gospodarczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Federacji Rosyjskiej [zasoby elektroniczne]: Dekret

prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 560 z dnia 6 sierpnia 2014 r., ConsultantPlus. Rosja, CJSC „Consultant

Plus”. Moskwa, 2019.

W sprawie stosowania ochronnych środków progowych

oraz dwustronnych środków ochronnych w ramach

Umowy o wolnym handlu pomiędzy Euroazjatycką

Unią Gospodarczą i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

z drugiej strony [zasoby elektroniczne]: Decyzja Rady

Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 115 z dnia

października 2016 r., ConsultantPlus. Białoruś, LLC

„YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej.

Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

W sprawie stosowania środków szczególnych w odniesieniu do niektórych rodzajów towarów [zasoby elektroniczne]: Rada Ministrów Republiki Białoruś nr 700

z dnia 6 grudnia 2021 r., ConsultantPlus. Białoruś, LLC

„YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej.

Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

W sprawie zastosowania ochronnego środka progowego

wobec niektórych rodzajów bielizny, odzieży dziecięcej i akcesoriów do odzieży dziecięcej pochodzących

z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i importowanych na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej [zasoby elektroniczne]: Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 20 z dnia 7 lutego

r., ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”,

Narodowe Centrum Informacji Prawnej. Republika

Białorusi, Mińsk, 2021.

W sprawie zatwierdzenia zasad określania pochodzenia towarów importowanych na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (niepreferencyjne zasady

określania pochodzenia towarów) [zasoby elektroniczne]: Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 49 z dnia 13 lipca 2018 r., ConsultantPlus.

Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji Prawnej. Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

W sprawie zatwierdzenia zasad określania pochodzenia towarów pochodzących z krajów rozwijających

się i najsłabiej rozwiniętych [zasoby elektroniczne]:

Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej

nr 60 z dnia 14 czerwca 2018 r., ConsultantPlus. Białoruś, LLC „YurSpektr”, Narodowe Centrum Informacji

Prawnej. Republika Białorusi, Mińsk, 2021.

Opublikowane

2022-07-31

Jak cytować

[1]
Brovka, G. i in. 2022. Specyfika rozwoju prawodawstwa w dziedzinie regulacji zagranicznej działalności gospodarczej na obszarze Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Analizy i Studia CASP. 13, 1 (lip. 2022), 35–47. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.1.3.