Promowanie eksportu towarów jako priorytetowego kierunku rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej

Autor

  • Gennady Brovka Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)
  • Olga Veremeychik Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)
  • Anastasia Zhevlakova Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny (Republika Białorusi)

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.4

Słowa kluczowe:

promowanie eksportu towarów, zagraniczna działalność gospodarcza, ubezpieczenie od ryzyka eksportowego, kredyty eksportowe

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest promocji eksportu towarów oraz regulacji prawnej zagranicznej działalności gospodarczej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Autorzy usystematyzowali opracowania teoretyczne dotyczące promocji eksportu oraz przeprowadzili badanie mechanizmu pobudzania eksportu w Republice Białorusi, a także dokonali analizy porównawczej instytucji, których działania mają na celu promowanie rozwoju eksportu w EUG. W rezultacie doszli oni do wniosku, że pobudzanie eksportu towarów jest najważniejszym kierunkiem rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej. Do próby zdefiniowania działań promujących eksport można podejść na wiele sposobów, ale nie istnieje jedna definicja ani koncepcja tego zjawiska. W Republice Białorusi promowanie eksportu odbywa się za pomocą instrumentów finansowych oraz niefinansowych za pośrednictwem Agencji ds. Zagranicznej Działalności Gospodarczej (AZDG). Podobne instytucje funkcjonują państwach należących do EUG, jednakże nie wszystkie te kraje mogą korzystać z każdego z takich narzędzi. Wskazuje to na potrzebę dalszych prac w tym zakresie.

Bibliografia

Abraham, F., Couwenberg, I., Dewit, G. (1992). Towards an EC Policy on Export Financing Subsidies: Lessons from 1980s and Prospects for Future Reform [W kierunku polityki WE dotyczącej dotacji eksportowych: lekcje z lat 80. XX w. i perspektywy przyszłych reform], The World Economy, 15(3), s. 389–406.

Abraham, F., Dewit, G. (2000). Export Promotion via Official Export Insurance [Promocja eksportu poprzez państwowe ubezpieczenie eksportu], Open Economies Review, 11(1), s. 5–26.

Artemyev, P.P. (2019). International experience in providing state assistance to exporters of industrial products: theoretical and methodological foundations and implementation practice [Międzynarodowe doświadczenie w udzielaniu pomocy państwowej eksporterom produktów przemysłowych: podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz praktyka wdrożeniowa].

Mińsk: Law and Economics. Bank Rozwoju Republiki Białorusi (2021). Wskaźniki wydajności [zasoby elektroniczne], https://brrb.by/about/accounting/key-performance-indicators/ (dostęp: 9.02.2024).

Beleximgarant (2021). Wskaźniki wydajności [zasoby elektroniczne], https://beg.by/about/pokazateli-deyatelnosti/ (dostęp: 9.02.2024).

Brander, J. (1985). Export Subsidies and International Market Share Rivalry [Subwencje eksportowe i rywalizacja o udział w rynku międzynarodowym], Journal of International Economics, 18(1–2), s. 83–100.

Dla białoruskich agentów [zasoby elektroniczne] (b.d.). Agencja ds. Zagranicznej Działalności Gospodarczej, https://eximagency.by/services-blr/ (dostęp: 9.02.2024).

Eaton, J. (1986). Optimal Trade and Industrial Policy under oligopoly [Optymalna polityka handlowo-przemysłowa w oligopolu], Quarterly Journal of Economics, 101(2), s. 383–406.

Egger, P., Url, T. (2006). Public Export Credit Guarantees and Foreign Trade Structure: Evidence from Austria [Gwarancje dla publicznych kredytów eksportowych i struktura handlu zagranicznego: materiały z Austrii], The World Economy, 29(4), s. 399–418.

Evans, P. (2005). International Regulation of Official Trade Finance: Competition and Collusion in Export Credits and Foreign Aid: dissertation [Międzynarodowa regulacja oficjalnego finansowania handlu: konkurencja i zmowy w obszarze kredytów eksportowych i pomocy zagranicznej: rozprawa]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

Evans, P., Oye, K. (2001). International Competition: Conflict and Cooperation in Government Export Financing [Konkurencja międzynarodowa: konflikty i współpraca w ramach rządowego finansowania eksportu]. Washington DC: Institute of International Economics.

Ford, J., Mpuku, H., Pattanaik, P. (1996). Revenue Risks, Insurance and the Behavior of Competitive Firms [Ryzyko przychodowe, ubezpieczenia i zachowania firm konkurencyjnych], Journal of Economics, 64(3), s. 233–246.

Funatsu, H. (1986). Export Credit Insurance [Ubezpieczenie kredytu eksportowego], Journal of Risk and Insurance, 53(4), s. 679–692.

Grossman, G. (1986). Strategic Export Promotion: A Critique [Strategiczna promocja eksportu: krytyka] W: Strategic Trade Policy and the New International Economics [Strategiczna polityka handlowa i nowa ekonomia międzynarodowa] (s. 47–68), P. Krugman (red.). Londyn: MIT Press.

Grossman, G. (1992). Introduction [Wprowadzenie]. W: Imperfect Competition and International Trade [Konkurencja niedoskonała i handel międzynarodowy] (s. 1–20), G. Grossman (red.). Londyn: MIT Press.

Lukinykh, O.A. (2008). Improvement of export support systems in foreign countries [Usprawnienie systemów wsparcia eksportu w innych krajach], Russian Foreign Economic Bulletin, 11, s. 63–79.

O firmie [zasoby elektroniczne] // Towarzystwo Ubezpieczeń Eksportowych Armenii, https://eia.am/en/about-us (dostęp: 9.02.2024).

Spencer, B. (1986). What Should Trade Policy Target? [Co powinno być celem polityki handlowej?]. W: Strategic Trade Policy and the New International Economics [Strategiczna polityka handlowa i nowa ekonomia międzynarodowa] (s. 69–90), P. Krugman (red.). Londyn: MIT Press.

Akty normatywne

Dekret Prezydenta Republiki Kirgiskiej nr 75 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie działań na rzecz usprawnienia systemu zarządzania w obszarze inwestycji oraz zwiększenia potencjału inwestycyjnego Republiki Kirgiskiej [zasoby elektroniczne], Moskwa 2024.

Uchwała Rady Ministrów Republiki Kirgiskiej nr 497 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustanowienia instytucji państwowej Centrum Rozwoju i Promocji Eksportu „Kyrgyz Export” przy Ministerstwie Gospodarki i Handlu Republiki Kirgiskiej [zasoby elektroniczne], Moskwa 2024.

Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej nr 71 z dnia 5.02.2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad realizacji działań spółki akcyjnej Rosyjskie Centrum Eksportu polegających na wspieraniu eksportu oraz interakcji z federalnymi organami wykonawczymi, organami i agencjami kontroli walutowej, a także państwowym przedsiębiorstwem ds. energii atomowej Rosatom

[zasoby elektroniczne], Moskwa 2024.

Uchwała Rządu Republiki Kazachstanu nr 665 z dnia 26 kwietnia 1997 r. w sprawie utworzenia Funduszu Rozwoju Małych Firm [zasoby elektroniczne], Moskwa 2024.

Uchwała Rządu Republiki Kazachstanu nr 739 z dnia 24 września 2022 r. w sprawie udzielania spółce akcyjnej Towarzystwo Ubezpieczeń Eksportowych „KazachExport” gwarancji państwowych w ramach wspierania eksportu [zasoby elektroniczne], Moskwa 2024.

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

[1]
Brovka, G. i in. 2024. Promowanie eksportu towarów jako priorytetowego kierunku rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej. Analizy i Studia CASP. 17, 1 (cze. 2024), 37–50. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.4.