Klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania w orzecznictwie czeskim

Autor

  • Damian Czudek Wydział Prawa Finansowego i Ekonomii Narodowej, Wydział Prawa, Uniwersytet Masaryka

Słowa kluczowe:

klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania, korzyść podatkowa, cel przepisu, zachowanie, podatnik, administrator podatkowy

Abstrakt

Klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania jest powszechnie stosowana przez administracje podatkowe na całym świecie i ma pełnić rolę hamulca bezpieczeństwa w razie podejmowania przez podatnika działań, które formalnie są spójne z literą prawa, lecz pozostają sprzeczne z jego celem. Artykuł 6 dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, z późniejszymi zmianami, nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia w życie klauzuli ogólnej przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże każdy kraj spełnia ten obowiązek inaczej. Celem niniejszego artykułu jest nie tylko zapoznanie czytelnika z podejściem prezentowanym przez prawodawcę czeskiego, ale także nakreślenie zmian w stosowaniu tej zasady w czeskim prawie podatkowym.

Bibliografia

Decyzja Sądu Rejonowego w Pradze z dnia 22 lutego 2021 r., 10 Af 29/2019-123.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2020 r., I. ÚS 264/20.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2023 r., II ÚS 2340/23.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 sierpnia 2008 r., II. ÚS 2714/07.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2000 r., sprawa C-110/99 Emsland- -Stärke.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 lutego 2006 r., Sprawa C-255/02 Halifax.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 2019 r., Sprawa C-116/16 i C-117/16, T Danmark i Y Denmark Aps.

Knapp, V. (1995). Teorie práva. Právnické učebnice. Pra¬ha: C.H. Beck.

Molnár, Z. (2012). Pokročilé vedecké metody. Praha: Pro- fess Consulting, s.r.o.

Rozehnal, T. (2019). Daňový rád. Praktický komentár. Praha: Wolters Kluwer.

Široký, J. (2010) Publikování a presentace výsledku vedy a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olo-mouc, o. p. s.

Sprawozdanie wyjaśniające do rządowego projektu ustawy zmieniającej szczególne ustawy w dziedzinie opodatkowania, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt. sqw?O=8&CT=206&CT1=0 (dostęp: 1.10.2023).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 li-stopada 2005 r., 1 Afs 107/2004-48.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2020 r., 5 Afs 114/2019-28

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2010 r., 1 Afs 11/2010-94.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2010 r., 1 Afs 11/2010-94.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 li-stopada 2019 r., 6 Afs 376/2018-46,

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2023 r., 8 Afs 105/2021-91.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia

sierpnia 2023 r., 5 Afs 110/2022-33.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 sierpnia 2023 r., 5 Afs 111/2022-32.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2008 r., 7 Afs 54/2006-155.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 sierpnia 2022 r., 7 Afs 49/2022-27.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2007 r., 1 Afs 35/2007-108.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2023 r., 8 Afs 53/2022-59.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2006 r., 2 Afs 178/2005-64.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2022 r., 7 Afs 167/2022-23.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2022 r., 10 Afs 289/2021-42.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2016 r., 8 Afs 87/2016-60.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 li-stopada 2008 r., 5 Afs 61/2008-80.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2023 r., 5 Afs 45/2022.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 li-stopada 2019 r., 7 Afs 114/2019-33.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2007 r., 1 Afs 73/2004-89.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 li-stopada 2016 r., 4 Afs 137/2016-43.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lu-tego 2019 r., 6 Afs 44/2018-31.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2015 r., 8 Afs 34/2015-71.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2023 r., 10 Afs 272/2021-85.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2023 r., 2 Afs 167/2022-52.

Opublikowane

2024-02-08

Jak cytować

[1]
Czudek, D. 2024. Klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania w orzecznictwie czeskim. Analizy i Studia CASP. 16, 2 (luty 2024), 23–32.