Podatek bankowy w Polsce - wady i zalety

  • Dominik J. Gajewski
Słowa kluczowe: podatek bankowy, unikanie opodatkowania

Abstrakt

W artykule podjęta jest analiza podatku bankowego, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego. W związku z tym, że podatek ten jest rozwiązaniem obowiązującym od 1 lutego 2016 roku, przedstawiona została również geneza tego podatku, jak również projekty go poprzedzające. Daje to obraz kształtowania się w ostatnich kilkunastu latach koncepcji opodatkowania sektora bankowego w Polsce. Konstrukcja podatku bankowego obowiązuje w wielu państwach Unii Europejskich, dlatego w niniejszym opracowaniu dokonana jest kompleksowa analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w różnych państwach, co pozwala dostrzec różnice i podobieństwa. Opracowanie poświęcone jest również skutkom jakie wywiera podatek bankowy w Polsce. Analiza wad konstrukcyjnych pozwala również na przedstawienie propozycji zmian, które pozwoliłyby doprecyzować przepisy. Podatek bankowy obowiązujący w Polsce został również przeanalizowany przez pryzmat zjawiska unikania opodatkowania. Zaprezentowane zostały konstrukcje, które mogą sprzyjać unikaniu opodatkowania, co niewątpliwie może wpływać na skuteczność tego podatku.

Bibliografia

Banking Union – State of play of implementation, Rada Unii Europejskiej, 2016.

Chądzyński M., Podatek bankowy, Pierwsze starcie, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 38 z 25 lutego 2016 r.

Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych (druk sejmowy nr 4250), Warszawa, 6 lipca 2011 r.

Dzwonkowski H. (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2010. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1). Opodatkowanie aktywów sektora finansowego, Raport Instytutu Sobieskiego, 2015.

Pawłowicz L., Stanowisko Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wobec opodatkowania banków w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015. Pismo z dnia 15 grudnia 2015 r. Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, nr DP.064.6.SS.2015. Rentowność sektora bankowego w Polsce, Kongres Bankowości Detalicznej, listopad 2015.

Opublikowane
2016-08-26
Jak cytować
[1]
Gajewski, D.J. 2016. Podatek bankowy w Polsce - wady i zalety. Analizy i Studia CASP. 1, 1 (sie. 2016), 1-24. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2016.1.1.