Cele nowej Ordynacji podatkowej

  • Leonard Etel
Słowa kluczowe: ordynacja podatkowa, podatki, postępowanie podatkowe

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały cele nowej ordynacji podatkowej oraz instrumenty ich realizacji. Do nowych regulacji zawartych w projekcie, które chronią podatnika w jego relacjach z fiskusem, a także łagodzą nadmierny formalizm procedur podatkowych, należy zaliczyć m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji, umowa o współdziałanie), normatywny katalog praw i obowiązków podatnika, regulacje chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych i ugruntowanej praktyki, limit terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, środki zwalczania przewlekłości postępowania, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, umorzenie podatku, urzędowe informacje o istotnych zmianach przepisów prawa podatkowego, dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia, uporządkowanie zasad nadawania rygoru natychmiastowej wykonalność decyzji nieostatecznych. Zwiększenie dochodów z podatków ma być osiągnięte m.in. poprzez: wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego (postępowanie uproszczone, postępowanie reprezentatywne, eliminacja postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku), stworzenie efektywnego trybu doręczeń pism podatkowych, upowszechnienie stosowania środków komunikacji elektronicznej, nakaz współdziałania zobowiązanego z organami podatkowymi, zwiększenie roli deklaracji podatkowej, rozszerzenie możliwości zapłacenia podatku przez inne podmioty, decyzje określające część podatku, doskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzględnienie specyfiki samorządowych organów podatkowych, uproszczenie procedur związanych ze stwierdzaniem i zwracaniem nadpłaty, określenie zasad wykonywania zobowiązań solidarnych, uporządkowanie zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych, zmodyfikowanie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Bibliografia

Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2016, nr 3.

Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Temida 2, Białystok 2015.

Popławski M., Tax Code Models, w: L. Etel, M. Popławski (ed.), Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Temida 2, Białystok 2016.

Opublikowane
2017-06-21
Jak cytować
[1]
Etel, L. 2017. Cele nowej Ordynacji podatkowej. Analizy i Studia CASP. 4, 2 (cze. 2017), 1-19. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2017.2.1.