Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie roli kultury organizacyjnej w procesie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia była zasobowa koncepcja zarządzania strategicznego, zgodnie z którą umiejętności i zasoby, do których należy kultura organizacyjna decydują o konkurencyjności organizacji. Realizacja celu badawczego opierała się na badaniach empirycznych przeprowadzonych w czterech przedsiębiorstwach z branży rolno-spożywczej w czerwcu 2011 r.

Słowa kluczowe

kultura organizacyjna zasoby przewaga konkurencyjna konkurencyjność strategia konkurencji

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wiater, M. (2012). Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 26(4), 141-160. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6289

Referencje

  1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  2. Barczak B., Bartusik K., Wybór strategii działania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
  3. Bukowska U., Kulczycka L., Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacji, Zeszyty Naukowe nr 597 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  4. Chrzanowski A., Nowe koncepcje rozwoju organizacji, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, Warszawa maj 2010.
  5. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1996. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
  6. Jakość zasobów pracy – kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.
  7. Machaczka M., Machaczka K., Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  8. Malewska K., Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Management Forum 2020.
  9. Markiewicz P., Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2005.
  10. Nogalski B., Kultura organizacyjna duch organizacji, TNOiK Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
  11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
  12. Pocztowski A., Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 74.
  13. Pomianek T., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 1999.
  14. Porter M. E., Strategia konkurencji – metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
  15. Prahalad C. K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May–June 1990.
  16. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2004.
  17. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  18. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji – identyfikacja kultur znanych firm, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.