Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest starzenie się społeczeństw. Konieczność wydłużania aktywności zawodowej staje się odpowiedzią na to wyzwanie. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają pracodawcy, a ich właściwą reakcją na złożone i nieuniknione zjawisko starzenia się jest wsparcie aktywności zawodowej dojrzałych pracowników. Może się to odbywać na wiele sposobów. Bezpośrednio pracodawcy oddziałują za pomocą stosowania różnorodnych narzędzi zarządzania wiekiem lub pośrednio – wdrażania koncepcji silver economy. Oba podejścia są uwarunkowane zauważaniem bieżących i przyszłych korzyści biznesowych. Antycypowane korzyści natomiast wiążą się silnie z postrzeganiem osób dojrzałych przez pracodawców. Dlatego po zaprezentowaniu wątków teoretycznych zarządzania wiekiem i „srebrnej gospodarki” zostaną przedstawione wyniki badań własnych na temat oceny starszych pracowników w kontekście współpracy i zatrudnienia.

Słowa kluczowe

aktywność zawodowa pracownik dojrzały zarządzanie wiekiem silver economy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Warwas , I. . (2016). Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników – perspektywa pracodawców. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 39(1), 107–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.7515

Referencje

  1. Baron, A. (1985). Measurement Scales and the Age‑Complexity Hypothesis.Experimental Aging Research: An International Journal Devoted to the Scientific Studyof the Aging Process, 11, 193–199.
  2. Borkowska, S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie.Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwers business.
  3. Clas‑Hågan, N., Savinainen, M., Tapio, K., Lumme‑Sandt, K. (Eds.) (2011). AgeManagement during the Life Course, The Finnish Work Environment Fund, Tampere.
  4. Ilmarinen, J. (2005). Towards a Longer Worklife! Ageing and the Quality of Worklife in the
  5. European Union. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, Ministry ofSocial Affairs and Health.
  6. Ilmarinen, J. (2010). Sustainable Employability and Workability. Maastricht: ESF‑AgeNetwork.
  7. Kołodziejczyk‑Olczak, I. (2014a). Zarządzanie pracownikami dojrzałymi. Wyzwania i problemy.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Kołodziejczyk‑Olczak, I. (2014b). Reactive and Proactive Age Management Strategiesin Polish Companies – Research Results. Zeszyty Naukowe UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie, 9(933), 137–155.
  9. Kołodziejczyk‑Olczak, I. (2015). Wpływ zarządzania wiekiem na zatrudnialność dojrzałychpracowników. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35), 75–93.
  10. Macnicol, J. (2006). Age Discrimination. An Historical and ContemporaryAnalysis. Cambridge: Cambridge University Press.
  11. Managing the Ageing Workforce. An Introductory Guide to Age Management for HRProfessional (2007). TAEN – The Age and Employment Network.
  12. Naegele G., Walker, A. (2006). A Guide to Good Practice in Age Management.Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working
  13. Conditions. Pobrano z: www.eurofound.eu.int
  14. Reinmoeller, P. (2011). Service Innovation: Towards Designing New Business Models forAging Societies. In: F. Kohlbacher, C. Herstatt (Eds.), The Silver Market Phenomenon.Marketing and Innovation in the Aging Society. Berlin‑Heidelberg: Springer, 133–148.
  15. Szukalski, P. (2008). Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: P. Szukalski(red.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludnościPolski. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, 7–29.
  16. Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź:Wydawnictwo UŁ.
  17. Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna. BiuletynInformacyjny, 7, 1–4.
  18. Warwas, I. (w druku). Zarządzanie wiekiem w sektorze publicznym – strategia naukimiędzypokoleniowej. Studia Oeconomica Posnaniensia.
  19. Wiśniewski, Z. (2009). Zarządzenie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia sięludności. Toruń: Dom Organizatora.
  20. Woszczyk, P. (red.) (2011). Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka. Łódź: HRP.