Inteligentna technologia w zarządzaniu logistycznym i łańcuchem dostaw

Main Article Content

Łukasz Marzantowicz

Abstrakt

Artykuł jest przyczynkiem do zajęcia stanowiska w dyskusji o miejscu inteligentnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu logistycznym i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Na kanwie teorii wyznaczono cel artykułu polegający na wskazaniu zmian ośrodka zarządzania na strategiczny poziom w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wskazano obszary zmian w zarządzaniu logistycznym na skutek zastosowań inteligentnych technologii, a także określono rolę zastosowań inteligentnej logistyki w zarządzaniu współczesnym łańcuchem dostaw jako efekt zmiany klasycznego podejścia do zarządzania na zmiany kompetencyjne menedżerów szczebla strategicznego w łańcuchu dostaw. Ustalono także założenia określające nadrzędność zarządzania współczesnym łańcuchem dostaw nad klasycznym ujęciem zarządzania logistycznego w świetle inteligentnej logistyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzantowicz, Łukasz. (2019). Inteligentna technologia w zarządzaniu logistycznym i łańcuchem dostaw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 50(1), 62–71. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2056
Dział
Dział główny

Bibliografia

Blaik P. (2002), Logistyka, Warszawa, PWE.

Blanchard D. (2014), Digital Technologies Realign the Traditional Supply Chain, Industryweek.com, March 28.

Bloomberg (2019), Innovation Index 2019, www.bloomberg.com, dostęp: 14.01.2019.

Bujak A., Gębczyńska A., Miller R. (2014), Współczesna logistyka – obszary i kierunki przekształceń, „Logistyka”, nr 1.

Boesl D.B., Liepert B. (2016), 4 Robotic Revolutions-Proposing a holistic phase model describing future disruptions in the evolution of robotics and automation and the rise of a new Generation ‘R’of Robotic Natives, in: Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016 IEEE/RSJ International Conference on (p. 1262-1267), IEEE.

Christopher M. (2005), Logistics and supply chain management creating value-adding net-works, 3rd Edition, Dorchester, Pearson Education.

Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd organizacji“, nr 11(5).

Dembińska I., et al. (2018), Smart logistics, Wydawnictwo edu-Libri.

Dobrzański P. (2016), Wykorzystanie robotów w procesach logistycznych, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska.

Gotfredsen S. (2016), Bringing back the human touch: Industry 5.0 concept creating factories of the future, “Manufacturers Monthly”, dostęp: 11.05.2018.

Kisperska-Moroń D. (2010), Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchow dostaw, „LogForum“, nr 6(1), s. 3-12.

Klepacki B., Gidziński M. (2015), Inteligentna logistyka jako element kreowania wartości dodanej dla klienta, ”Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 73.

Koliński A., Kolińska K. (2012), Wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających ocenę efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, „e-mentor“, nr 5, s. 82-87.

Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Kraków, Ossolineum.

Korczak J., Kijewska K. (2009), Automatyczna identyfikacja w logistyce – szanse i zagrożenia, materiały konferencyjne, Konferencja KZZ, s. 34-39.

Marzantowicz Ł. (2018), Stabilność łańcucha dostaw – stan, poziomy i zasobowe uwarunkowania, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 2/2018.

Ocicka B. (2017), Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w obliczu trendów XXI w., w: Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Ocicka B. (red.), Warszawa, PWN.

Rada P.A., Magnasco J.H. (2015), U.S. Patent No. 9,020,769, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Rutkowski K. (red) (2016), Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Rutkowski, K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12.

Sah P. (2016), Saving Environment Using Internet of Things: Challenges and the Possibilities, “Advances in Internet of Things”, Vol. 6 (4).

Weiser M. (1996), Open House, https://makingfurnitureinteractive.files.wordpress.com, dostęp: 17.09.2017.

Verdouw C., Wolfert J., Beulens A.J.M., Rialland A. (2016), Virtualization of food supply chains with the internet of things, “Journal of Food Engineering“, Vol. 176, p. 128-136.

Zhi-chao, Wang G. (2004), Logistic informatization – the merging road of logistic and information flow under the condition of modern logistcs, “Northern Economy and Trade“, Vol. 9 (0310).

Zieleniewski J. (1974), Prakseologia a teoria organizacji, „Prakseologia”, nr 2.