Paradoksy innowacji

Main Article Content

Ewa Skwarska-Maciejczuk

Abstrakt

W organizacjach dochodzi do paradoksu innowacji. Z jednej strony przedsiębiorstwa pono-szą koszty badań, kreacji nowych produktów, ulepszania technologii produkcyjnych i funk-cjonowania komórek badawczo-rozwojowych, nawiązują współpracę z ośrodkami akade-mickimi. Z drugiej zaś tracą szansę na szybką komercjalizację i ochronę wyników. Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn osłabiających działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Problem badawczy w artykule przedstawiony został w oparciu o studium przypadków dwóch organizacji. Wyniki badań pokazały, że kluczowym problemem dla organizacji jest podejmowanie decyzji strategicznych, nastawionych na budowanie przewag konkurencyj-nych w oparciu o wiedzę i innowacje, brak strategii zarządzania wiedzą oraz umiejętności szybkiej komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w ramach działalności innowacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skwarska-Maciejczuk, E. (2018). Paradoksy innowacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 47(2), 82–89. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4731
Dział
Dział główny

Bibliografia

Barney J. [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management”, Vol. 2., p. 99-120.

Bojewska B., Strużycki M. [2011], Rola państwa i rządu w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki, w: Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 15-31.

Brdulak J. [2005], Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Brdulak J. [2012], Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.

Crido Taxand [2015], Raport o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców, http://taxand.pl/attachments/Book/RaportPatentowy_2015_final.pdf, dostęp 8/12/2015.

GUS [2014], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny-Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.

GUS [2015], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2014. Opracowanie sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Kasprzycki D., Matczewski A., Okoń-Horodyńska E., du Vall M., Wisła R. [2008], Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kłak M. [2010], Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa.

Koniewska M. [2014], Wybrane składniki aktywów niematerialnych wpływających na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, s. 489-500.

Kostera M. [2003], Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera M. (red.) [2014], O przedsiębiorczości historie niezwykłe. Studium przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Kostera M. (red.) [2015], Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa, Wydawnictwo Sedno.

Lipczyński T. [2014], Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 31, s. 47-58.

MNiSzW [2008], Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nieć M. [2015], Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, w: Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Zadura-Lichota P. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, s. 11-42.

Obłój K. [2001], Strategia organizacji, Warszawa, PWE.

Poznańska K. [2015], Determinanty wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, J. Kaczmarek, W. Szymla (red.), Kraków, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ustawa [2000], Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508 ze zmianami).

Wielicki W., Baum R. [2009], Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, tom 96, zeszyt 4, s. 238-247.

Włodarczyk J. [ 2007], Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce, w: Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Okońska-Horodyńska E., ZachorowskaMazurkiewicz A. (red.), Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 99-116.