Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski

Main Article Content

Ewa Jagodzińska-Komar

Abstrakt

Celem jednolitego rynku kapitałowego UE jest dostęp, na tych samych zasadach, wszystkich państw członkowskich do funduszy i dywersyfikacja źródeł finansowania dla przedsię-biorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Autorka podkreśla, że poprawa atrakcyjności rynków kapitałowych w państwach UE wpłynęłoby na większą liczbę inwestycji ze świata. To z kolei zwiększyłoby zdolność europejskiej gospodarki do amortyzowania wstrząsów i do obniżania poziomu zadłużenia.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Jagodzińska-Komar, E. (2017). Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 44(3), 85-93. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4694
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Dyrektywa [2011], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 1 lipca 2011 r.).
2. Dyrektywa [2014], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257/186 z 28 sierpnia 2014 r.).
3. EBI [2016], Plan Inwestycyjny dla Europy – pierwszy rok, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, http://www.eib.org.
4. Feldstein M., Horioka, C. [1980], Domestic saving and international capital flows, “Economic Journal”, Vol. 90.
5. GPW [2015], Unia Rynków Kapitałowych, stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie koncepcji Unii Rynków Kapitałowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl.
6. ICMA [2014], Sprawozdanie za III kw. 2014 r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych http://www.icmagroup.org, dostęp 23/10/2016.
7. Komisja Europejska [2015], Zielona Księga. Tworzenie unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska, Bruksela, COM(2015) 63.
8. Komisja Europejska [2016], Orędzie o stanie Unii w 2016 r., Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych – najczęstsze pytania, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2983_pl.htm, dostęp 30/11/2016.
9. Lambert T., Schwienbacher A. [2010], An Empirical Analysis of Crowdfunding, Université catholique de Louvain & Univerity of Amsterdam, Business School, http://ssrn.com/abstract=1578175/, dostęp 06/12/2016.
10. MR [2016], Plan Inwestycyjny dla Europy z perspektywy Polski, Ministerstwo Rozwoju, https://www. mr.gov.pl.
11. Plan inwestycyjny dla Europy [2014], Plan inwestycyjny dla Europy, Komisja do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Bruksela, COM(2014) 903 final.
12. SIFMA [2015], European Structured Finance Data Tables za IV kw. 2014 r., SIFMA/AFME, http:// www.sifma.org/, dostęp 15/11/2016.
13. Véron N., Guntram B. Wolff [2015], Capital Markets Union: a vision for the long term, http://bruegel. org, dostęp 30/09/2016.