Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Main Article Content

Waldemar Rogowski
Kamil Gemra

Abstrakt

Artykuł dotyczy zjawiska delistingu spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego celem jest zidentyfikowanie przyczyn rezygnacji z giełdy przez emitentów. Została też podjęta próba przewidzenia tendencji dotyczących tego zjawiska w przyszłości. Scharakteryzowano przyczyny podawane w oficjalnych materiałach GPW, jak i zidentyfikowano inne czynniki, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na wycofywanie spółek z giełdowego parkietu. Ponadto, zastosowano metodę case study opisującą wezwanie na akcje Prime Car Management i skutki regulacyjne, jakie wywołało to wezwanie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że warszawska giełda straciła swoją atrakcyjność dla spółek z tradycyjnych branż i zjawisko delistingu będzie nasilało się. Szansą dla GPW mogą być podmioty technologiczne, które uzyskują znacznie wyższe wyceny akceptowalne przez inwestorów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rogowski, W., & Gemra, K. (2019). Nasilenie zjawiska delistingu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 53(4), 51–59. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6506
Dział
Dział główny

Bibliografia

Lewandowski M. (2011), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa: WIGPress.

Korpus J. (2014), Fuzje i przejęcia. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korpus J. (2013), Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Herdan A., Antolak L. (2005), Połączenia przedsiębiorstw – teoria i praktyka. Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ.

Szczepankowski P. J. (2000), Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwonka L. (2011), Wezwanie do sprzedaży akcji – ceny wezwań a nadzwyczajne stopy zwrotu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Królik-Kołtunik K. (2015), Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 4.

Pietrzak E. (1999), Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999.

Regulamin Giełdy (2018), Regulamin Giełdy według stanu prawnego na 3.04.2018 r. https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/regulacje/regulamin_gpw_30.04.18.pdf z dnia 24.04.2019 r.

Rozporządzenie (2017), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.

Ustawa (2005), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539, art. 72.